תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 31

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫לא‬ owzl aeyl jxhvi dfd mlera diaxe dixta wqr `ly in b `xap `NW Fl aFh ¨§ ¦ Ÿ ¤ b KlOd lkid KFY qpMdl lfxA lW lzM xar `l mipa `lA zOW mc` b z`f ¤¤ © © ¥ ¥¨ ¦ § ¤ §© ¤ ¤Ÿ © ¨ Ÿ ¦¨ Ÿ § ¥ ¤ ¨¨ diaxe dixta wqr `ly in b mipaA mlFrd dfA ElCYWd `NW mze` ly myper ¦¨ § ¨ ¨ ¤§ §© § ¦ Ÿ ¤ ceq b mPdiBn dWw dfe§ mFie mFi lkA cxhp mWe§ oe` ilrFR lkidA FzF` miqipkn ¨¦ ¥¦ ¤ ¨ ¤ ¨ ¨ § ¨ § ¦ ¨ ¤¨ ¥ £ © ¥ § ¦ ¦§ © cr mlFr FzF`A wlg mdl oi` mipal Ekf `NW EN` lM © ¨ § ¤¥ ¤¨ ¥ ¦¨ § ¨ Ÿ ¤ ¥ ¨ b dvilgde meaid dvilgd ceq b `Ed KExA WFcTd mdl xifgn zFxFC miXngl ENt`e© mipTYzOW ¨ ¨© ¤¨ ¦£ © ¦ ¦£© ¦£ ¦ §© § ¦ ¤ 553 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫פרנסה‬ lMl oFfn ozFp `EdW mEXn zFpFfOl `Ed-KExA- ]