תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 30

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫ל‬ lr wlnr xkf-z` dgnY b .gMWY ,`l ;minXd zgYn ,wlnr xkf-z` dgnY ¥ ¨ £ ¤¥ ¤ ¤ § ¦ ¨ § ¦ Ÿ ¦¨ ¨ © © © ¦ ¥ ¨ £ ¤¥ ¤ ¤ § ¦ md ax axrd b zElBA dpikWE l`xUi ElB zFixr iENB lre§ ¨© ¨ ¦ § ¥ ¨§ ¦ ¨ ¨£ ¦ © b yecwd xdefd it a yi mipin dnk b dxFYd lW zFgENd ipW z` xAWl EnxB mde§ miwlnrd rxfn ¨ © ¤ © ¥§ ¤ Ÿ § ¦ §¨ ¥ Wgp liHdW `ndf Eid md i`Ce ax axr ¨¨ ¦ ¦ ¤ ¨ £ª ¨ ¥ ©© © ¤ ¥ b iwlnrd mlekn rexbde ax axr wlnra dnglnd b zixaa minbet eidy leand xec iyp` myxey miwlnr b dEgA ¨© § ,miwlnrd mdy zeixrd ly ax axr eze`a `id dpeekd ,wlnr ly diignde wla ly xeaign exvep miwlnrd b b zixad mbtae zeixra `ehgl mikynpd l`xyia dlecb dtibnl enxbe a`en zepa mr l`xyi z` e`ihgdy mrlae ielibe zixad mbt ici lr 'd zcearn icedid z` xxwl miwlnrd ly mkxc xe`ia b l`xUiA miaAxrn lMde§ :milina yecwd xdefd ixaca xe`ia ¥ ¨§ ¦§ ¦¨ §ª§ Ÿ © b zeixr giyn z`ia aekir xwir b wlnrM lNwn mNkA oi`e§ :milina yecwd xdefd ixaca ¥ ¨ £© ¨ ª § ¨ ª § ¥ dqEqA akFxW cr Kln mW `xwp `l b dlibnd zeceq b zixad mbtdn epwcv ¨ § ¥ ¤ © ¤¤ ¨ ¨§¦ Ÿ WFxeWg`n DzF` dxiYqd dpikXdy dxYqd oFWln xYq` b l`xUi zqpM FNW ¥§ © £ ¥ ¨ ¨ ¦ § ¦ ¨ ¦ § © ¨¨ § © § ¥ § ¤ ¥ ¨¦ ¦ ¤¤§ ¤ mW Wi zFNbq dOM dpikW mW WIW mFwna b DnFwnA dcW Fl dpzpe§ ¨ ¥ ª§ ¨© ¨ ¦ § ¨ ¥¤ ¨ § ¨ § ¦ ¨¥ ¨§¨ 537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫פחד‬ cgFt `l eilr xi`n `Ed KExA WFcTde§ dlrnNW xF`A lMYqd mc`W oeiM ¥ Ÿ ¨ ¨ ¦ ¥ ¨ ¨© ¨ §© § ¤ ¨ ¥© § ¦ ¨¨ ¤ ¨ ¥ mipFYgze§ mipFilrn ¦ § © ¦ § ¤¥ 539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫פטירת האדם טרם הזמן‬ eilr FxEIc¦ dxWn `Ede§ FA wAcp mc` oAW drWA `Ed KExA WFcTd lW FMxC KM ¨ ¨ ¤§ © ¨ §¦ ¨¨ ¤ ¤ ¨¨ § ¨ ¨© ¤ §© ¨ FzF` wNqnE EPOn aFHd Fgix hwFle§ miCwn ,gxqi `Ed mini xg`W rcFie§ ¥© § ¤ ¦ © ¥ ¥ ¦§© ©§ ¦ ¦¨ © © ¤ © ¥ oFW`xd mc` z` d`xIW cr mlFrdn mc` wNYqn `l b mlFrdn ¦¨ ¨¨ ¤ ¤ §¦ ¤ © ¨ ¨ ¥ ¨¨ ¥ © § ¦ Ÿ ¨ ¨ ¥ 541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫פסח‬ gqR b gqtd oaxw ceq ©¤ 543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫פריה ורביה‬ EwqRi `le§ cinY raFp zFidl `Edd xdPl mxFB dIaxE dIxtA wQrzOW in lM § ¨¦ Ÿ ¦ ¨ ©¥ § ¦ © ¨¨© ¥ ¨¦ § ¨ ¦§ ¦ ¥ © § ¦ ¤ ¦ ¨ xdpe mi ipn min elf` b cebxtl qpkp epi` diaxe dixta wqer `ly in b einin ¨ ¥ `NW FpFAx¦ lW zEnCd z` oihwn ,dIaxE dIxtA wQrzn `NW in lM b yaie axgi Ÿ ¤ ¤ §© ¤ ¦ § © ¨¦ § ¨ ¦§ ¦ ¥ © § ¦ Ÿ ¤ ¦ ¨ `xwp iznE b xwrpy url dnec eixg` oa xi`yn `ly in b dGd mlFrA `vOi ¨§¦ © ¨ ¤© ¨ ¨ ¥ ¨¦ oFvxaE dgnUaE zEcg`A FbEf zA mr bECfOW drWA ?dlrnNW FnM mlW mc` ¨§ ¨ § ¦ § § © § © ¦ ¥ ©§ ¦ ¤ ¨¨ § ¨ §© § ¤ § ¥¨ ¨¨ dHnl WFcTd mXd z` milWdl dvFx `NW mc`e§ b zaE oA FzawPnE EPOn `ivFie§ ¨© § ¨© ¥ © ¤ ¦ § © § ¤ Ÿ ¤ ¨¨ © ¥ ¨ ¥§ ¦ ¤ ¦ ¦