תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 29

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫כט‬ xawp `le l`xyi elb ax axrd llba b ax axrdn dyn z` xidfn `ed jexa ax axra yi mipin dnk b mizn ax axr d eid dxez ozn onfa b l`xyia dyn 'd zcearn icedid z` xxwn wlnrd :jxca jxw xy` b iwlnr mlekn rexbde b lbrd z` EUr xiib epiax dynW ax axr b zeixr ielibe zixad mbt ici lr ¤ ¥¨ ¤ ¨ ¤ © ¤¥ zElBd ¨© b ¤¨ ¥ ©§ ¦ § ¨© ¦¨ © £ ¦ § © ¤¥ ¨ ¨ ¦ ¦¤ § mdA mXBzdl zFlGnE miakFM zcFar micxFi ax axr mlFrA WIWk axr miAxwre§ miWgpM mi`Ox miAxwre§ miWgp `ln mirWx§ lW xFC ziriaxd ¤¥ ¦ ©§ © ¦ ¨§¦ ¦ ¨ © ¦ ©§ © ¦ ¨§ ¥¨ ¦¨ ¤ ¦ ¦ §¨ cr zElBA l`xUI ax axrd llba © ¨© ¥ ¨§ ¦ © ¤¥© b ¤¤ § ¦ ¨ ¥ © ¥§ ¦§ ¤ © xwWl mipce§ EpizFAx ixaC¦ mixwFrW ax l`xUiA miaxrn ax axrA dfEg`W dkxq `id drx dgtXn b dpFxg`d dN`Bd ¥ ¨§ ¦§ ¦ ¨Ÿ § © ¤ ¥ § ¨ £ ¤ ¨ § ¦ ¦ ¨¨ ¨ § ¦ ¦ ¨ £© ¨ ¨ª§© 510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫עשיה‬ b dNgYA dUrOd xTrA iElY lMd dRd xEAce§ llnA diElY dNtYW aB lr s` ¨ ¦ § © ¤ £© © © ¦ § ¨ Ÿ © ¤© ¦ ¤¤ § ¨ § ¨¦ § ¤ © © © b Fci lr mipFYgze§ mipFilr mikxAzn xEAcaE dUrnA zFNtz dUFr mc`W oeiM ¨ © ¦ § © ¦ § ¤ ¦ §¨ § ¦ ¦§ ¤ £© § ¦ § ¤ ¨¨ ¤ ¨ ¥ xRknE eilr mgxn `Ed KExA WFcTd `V` iWtp 'd Kil`a aNd zpEkA oeeknd ¥© § ¨ ¨ ¥ ©§ ¨ ¨© ¨ ¤ ¦ §© ¤¥ ¥ © © ¨© § aNd zpEk b ei`hg lr Fl ¥ © © ¨© ¨ ¨£ © 514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫עשירים ועניים‬ EpnlvA mc` dUrp aEzMW sxh mdl zzle§ miIprd z` ogl ziriWY devn ¥ § © § ¨¨ ¤ £© ¨¤ ¤¤ ¤¨ ¥¨ ¦¦ £¨ ¤ Ÿ ¨ ¦ ¦ § ¨§ ¦ arxd mlFrd i`hg dWlW lr b zexiyrd lr xenyl dglvdd ceq b EpzEncM ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¥ ¨ £ ¨Ÿ § © ¥ §¦ zxSA z`vnPWk ¤Ÿ © ¥ §¦¤ § b mixiWrA wx `N` mi`vnp mpi` mi`hgd lke§ mlFrl `A ¦ ¦ £¨ © ¨¤ ¦ ¨ §¦ ¨ ¥ ¦ ¨£© ¨ ¨ ¨ ¨ WFcTde§ KlOd iptl mirFb