תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 28

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ mdixW` ¤ ¥§ © b ‫כח‬ mdilr dpikW miwdl zFNrd zNr cxi onf FzF`A miaEzkE mi`iap ¤ ¥ £ ¨ ¦ § ¦¨ § ¦¨ © ¦ ©¨ © § § ¦ § ¦ ¦§ mipA mdl `xw mda dSxzdW mEXnE mda dSxzd `Ed KExA WFcTdW l`xUi ¦¨ ¤ ¨ ¨¨ ¤ ¨ ¨ ©§ ¦ ¤ ¦ ¤¨ ¨ ©§ ¦ ¨ ¨© ¤ ¥ ¨§ ¦ `l `Ed KExA WFcTd mzF` ozp `NW l`xUi lW mwlg ixW` b miWFcw mixFkA Ÿ ¨ ¨© ¨ ©¨ Ÿ ¤ ¥ ¨§ ¦ ¤ ¨§ ¤ ¥§ © ¦ § ¦ § FnM `Ed LExA WFcTd b Fwlgl mzF` cgi `Ed `N` xg` hiNWl `le§ K`lnl § ¨ ¨© § ¤ § ¨ ¥¦ ¨¤ ¥ © ¦ © § Ÿ ¨ § © § b `Ed KExA WFcTd iptl l`xUi oiaiag dOM b dPWFW FnM l`xUi zqpM gERz ¨ ¨© ¥§ ¦ ¥ ¨§ ¦ ¦ ¦£ ¨ © ¨© § ¥ ¨§ ¦ ¤¤§ © © iptl EfiBxdW aB lr s`W zFlGnE miakFk icaFr zFO` lM lr l`xUi md mi`Mf ¥§ ¦ ¦ §¦ ¤ © © © ¤ ¨© ¦¨ ¥§ ª ¨ © ¥ ¨§ ¦ ¥ ¦ ¨© miOrd oiA ElBW mFwn lkAW mzF` aGrl dvFx `l `Ed KExA WFcTd mpFc` ¦ ©¨ ¥ ¨¤ ¨ ¨§ ¤ ¨ Ÿ £© ¤ Ÿ ¨ ¨© ¨ £ xiqd `l `Ed KExA WFcTd ¦ ¥ Ÿ ¨ ¨© b zElBd lyn ¨© b zElBA mdOr `Ed KExA WFcTd ¨© ¤ ¨ ¦ ¨ ¨© WFcTd m` b mdipiA `Ed KExA WFcTd Eid mdW mFwn lkAW l`xUIn Fzad` ¨© ¦ ¤ ¥ ¥ ¨ ¨© ¨ ¥ ¤ ¨ ¨§ ¤ ¥ ¨§ ¦ ¦ ¨£© `Ed KExA WFcTd b zElBd lAql milFki `l zElBA l`xUI oia did `l `Ed KExA ¨ ¨© ¨© Ÿ § ¦ ¦ § Ÿ ¨© ¥ ¨§ ¦ ¥ ¨¨ Ÿ ¨ FnW gkFW `l `Ed KExA WFcTdW FnM b minlFrl l`xUi z` mzF` afFr `l § ©¥ Ÿ ¨ ¨© ¤ § ¦ ¨ § ¥ ¨§ ¦ ¤ ¨ ¥ Ÿ mifEg` mdW l`xUi z` mzF` gkFW `l `Ed KExA WFcTd KM lMd `Ed ixdW ¦ £ ¥ ¤ ¥ ¨§ ¦ ¤ ¨ ©¥ Ÿ ¨ ¨© ¨ Ÿ © ¥£ ¤ KllbA `N` FzF` Epa `l mlFrd z` EpA EN` mini dXW xW`M b WOn FnWA § ¨§¦ ¨¤ ¨ Ÿ ¨ ¨ ¤ ¨ ¥ ¦¨ ¨ ¦ ¤ £© ¨ © § ¦ lhp `Ed KExA WFcTdW mrd df l`xUi mr ©¨ ¨ ¨© ¤ ¨¨ ¤ ¥ ¨§ ¦ ¨ b ¨ © ¤ ¥©§ ¨ © ¨ ¤ dxFYd z` mIwzE dY` `aYW EaIgzi epia` mdxa` xn` b eipA lr mgxn `EdW df xWpM eipA z` bidpnE Fwlgl §© §¦ ¨ ¨§ © © ¨ ¨¨ © ¥ ©§ ¤ ¤ ¤ ¤ § ¨¨ ¤ ¦§© § ¤ § zad` b l`xUi ElAqi `l mPdibe§ zElB EN` ipXW mPdiba EqpMi `le§ zElbA l`xUi ¥ ¨§ ¦ § §¦ Ÿ ¨¦ ¥ ¨ ¥ ¥§ ¤ ¨¦ ¥§ §¨¦ Ÿ ¨§ ¥ ¨§ ¦ l`xyil myd 489 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫עמלק‬ minbet myxey miwlnr zixad mbt z` dgnz dpeekd wlnr xkf z` dgnY ¥ ¨ £ ¤¥ ¤ ¤ § ¦ Eid wlaE mrlA b wlnr xkf z` dgnY b eiyr cin ig` cin `p iplivd b zixaa ¨ ¨¨ ¨§ ¦ ¥ ¨ £ ¤¥ ¤ ¤ § ¦ wlnrl mipR rAx` b mnWA mEWx wlnr okle§ wlnrn mdizFnWp ¥ ¨ £© ¦¨ © §© ¨ § ¦ ¨ ¥¨ £ ¥¨ ¥¨ ¨ ¤ ¥ § ¦ 493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫עניות‬ Kixv `NW mFwnA owxFfe§ odA lflfOW inE rxGd zFRh cbpM md ziGkAW mixExR ¦¨ Ÿ ¤ ¨ § ¨ § ¤ ¨ ¥§©§ ¤ ¦ ©¤ © ¦ ¤¤ § ¦© © § ¤ ¦ ¥ zeipr `ed dpexg`d zelba didiy ixwird oeiqipd b eixg` ztcFx zEIprd ¨£ © ¤ ¤ ¦ £¨ 495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫עצבות‬ xn`l mc`d lr midl` 'd evie© Ÿ ¥ ¨¨ ¨ © ¦Ÿ ¡ ©§ 498 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫ערב רב‬ didi f` ax axrd egniy meia b dle`bd z` miakrne mipkeqn ikd miwlnrd cEgie§ daxw oi` ,l`xUiA miaxrn ax axrW onfA ¦ ¨ §¦ ¥ ¥ ¨§ ¦§ ¦ ¨Ÿ § © ¤¥¤ ©§¦ yecwd b b aey ezpiky mr d"awd dEgA Wgp liHdW `ndf Eid md i`Ce ax axr b d''edi mW zFIzF`A ¨© § ¨¨ ¦ ¦ ¤ ¨ £ª ¨ ¥ ©© © ¤ ¥ ¥ ¦ §