תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 27

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫כז‬ dpnPW xaC lr dxFW dlrnNW dkxAd oi` b zFkxaA eilr zFcFdlE Fkxal ¤§¦¤ ¨ ¨ © ¨ ¨ §© § ¤ ¨ ¨§ © ¥ ¨§ ¦ ¨ ¨ § §¨ § 462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫עם ישראל‬ xWt` i` KM zFgEx rAx` ilA mlFrl xWt` i`W FnM b l`xyi mrl 'd zad` ¨ § ¤ ¦ ¨ © §© ¦ § ¨ ¨ ¨ § ¤ ¦ ¤ § `N` mpFhlWA EwGgzd `l mlFrd ikln lke§ mlFrd iOr lM b l`xUi ilA mlFrl ¨¤ ¨ § ¦ § §© § ¦ Ÿ ¨ ¨ ¥§ © ¨ ¨ ¨ ¥ © ¨ ¥ ¨§ ¦ ¦ § ¨ ¨ 'd wlg iM b al iMx md l`xyi mrW df mixard iclIn xn`Ye© b l`xUi liaWA ¤¥ ¦ ¥ ¥ © ¥ ¤ ¤ ¦§ ¦ ¨ ¥§©¦ ¤ Ÿ ¥ ¨§ ¦ ¦ § ¦ dO` lkl b l`xUi mr liaWA `N` `xap `l mlFrd b Fzlgp lag awri FOr ¨ ª ¨§ ¥ ¨§ ¦ ¨ ¦ § ¦ ¨¤ ¨§ ¦ Ÿ ¨ ¨ ¨ £ © ¤ ¤ Ÿ £© © mEXn `N` dhilW Fl oi` xU FzF`l dhilW ozFPWkE dlrnl xU Wi dO`e§ ¦ ¨¤ ¨ ¦ § ¥ © § ¨ ¦ § ¥ ¤ § ¨ §© § © ¥ ¨ ª l`xUi lr hlFXW ine mlFrd zFO` x`W lM cbpM md l`xUi mr ¥ ¨§ ¦ © ¥ ¤ ¦ ¨ ¨ ª ¨ § ¨ ¤¤ § ¥ ¥ ¨§ ¦ b l`xUi ¥ ¨§ ¦ s` cg` `Ed 'd dnE mlFrd lM cbpM l`xUi mr b mlFrd lM lr hlFW EN`M © ¨ ¤ ¨ ¨ ¨ ¨ ¤¤ § ¥ ¨ § ¦ ¨ ¨ ¨ ¨ © ¥ ¦ § mgM mikWFn l`xUie§ mdixVn mgM mikWFn mlFrd zFO` lM b cg` l`xUi mr ¨Ÿ ¦ § ¥ ¨§ ¦ ¤ ¥ ¨ ¦ ¨Ÿ ¦ § ¨ ¨ ª ¨ ¨ ¤ ¥ ¨§ ¦ ¨ zn` adF`W KlOn md l`xUI mr ¤¡ ¥ ¤ ¤¤ ¦ ¥ ¥ ¨§ ¦ © b 'd mr mi`xwp mde§ `Ed KExA WFcTdn © ¦ ¨§¦ ¥ ¨ ¨© ¥ dnc` zcirx b zFO`d oFhlW zgY l`xUi z` giPdW lr dkea d"awd b oice ª¨ § ¦ © © ¥ ¨§ ¦ ¤ © ¦ ¦ ¤ ¦¨ `Ed KExA WFcTd ipA mixqnPW l`xyi mr lr d"awd xrv lr ricedl mlera ¨ ¨© ¥§ ¦¨ § ¦ ¤ mr mdy mipFYgYl mipA `xw `l mik`lOd mdy mipFilrl b miOrd ihiNWl ¦ § © © ¦¨ ¨¨ Ÿ ¦ ¨ § © © ¦ § ¤¨ ¦ ©¨ ¥ ¦ © § xFWinA mbidpdl l`xUi z` drFx `Ed `Ed KExA WFcTd b mipA `xw l`xUi ¦ § ¨ ¦ §© § ¥ ¨§ ¦ ¤ ¤ ¨ ¨© ¦¨ ¨¨ ¥ ¨§ ¦ KExA WFcTdW l`xUi mdixW` ¨ ¨© ¤ ¥ ¨§ ¦ ¤ ¥§ © mFwn lkAW l`xUi mdixW` ¨ ¨§ ¤ ¥ ¨§ ¦ ¤ ¥§ © b b l`nUE oini EHi `NW FciA haXd zr lkaE Ÿ § ¦¨ ¦ Ÿ ¤ ¨§ ¤ ¥ © ¥ ¨§ mipA mdl `xwe§ miOrd lMn mliCad `Ed ¦¨ ¤¨ ¨¨ ¦ ©¨ ¨ ¦ ¨ ¦§ ¦ KExA WFcTd zElBA l`xUIW aB lr s` b mdOr `vnp `Ed KExA WFcTd E`vnPW ¨ ¨© ¨© ¥ ¨§ ¦¤ © © © ¤ ¨ ¦ ¨ §¦ ¨ ¨© § §¦¤ `N` FzF` `xa `l mlFrd z` `Ed KExA WFcTd `xAWM b mdipia `vnp `Ed ¨¤ ¨¨ Ÿ ¨ ¨ ¤ ¨ ¨© ¨¨ ¤ § ¤ ¥ ¥ ¨ §¦ b eiptl miwiCv E`vOie§ lMa ExdHie§ ipiq xdA dxFz ElAwIW icM l`xUi liaWA ¨¨ § ¦ ¦© § ¨¦ Ÿ © £©¦ © ¦ © § ¨ § ©§ ¤ ¥§ ¥ ¨ § ¦ ¦ § ¦ dvx mig` mdl `xTW mEXnE ¨ ¨ ¦ © ¤¨ ¨¨¤ ¦ b EpipW minXAW mdia` z` miqpxtn l`xUi ¦¨ ¦© ¨ ©¤ ¤ ¦£ ¤ ¦ § §© § ¥ ¨§ ¦ lW Fwlg mdW ,l`xUi EN` riwx idi ¤ § ¤ ¥ ¤ ¥ ¨§ ¦ ¥ © ¦ ¨ ¦§ b mdn xEqi `le§ mda FxFcn z` miUl ¤ ¥ ¨ Ÿ ¤¨ § ¤ ¦ ¨ miOrl l`xUi oiA dn b minW `xwPW mFwn FzF`A mifgF`W `Ed KExA WFcTd ¦ ©¨ ¥ ¨§ ¦ ¥ © ¦© ¨ ¨§¦¤ ¨ § ¦£ ¤ ¨ ¨© md `Ed-KExA-WFcTd iptl miwiCv l`xUi E`vnPW drWA b dxf dcFar icaFr ¨ ¨© ¥§ ¦ ¦ ¦© ¥ ¨§ ¦ § §¦¤ ¨¨ § ¨¨ ¨ £ ¥ § l`xUi b z`vl zFaMrzn `le§ FA zF`vFi zFkxA ozF` lMW mFwOn mikxAzn Eid ¥ ¨§ ¦ ¥¨ § ©§ ¦ Ÿ § ¨§ ¨ ¨¤ ¨ ¦ ¦ §¨ § ¦ ¨ i`Ce© `id zElBA l`xUIW b l`nUl zFlGnE miakFk icaFr miOrde§ oinil mifEg` © ¦ ¨© ¥ ¨§ ¦¤ Ÿ § ¦ ¨© ¦¨ ¥§ ¦ ©¨ ¦¨§ ¦ £ b dpikXA YbECfdW Kl ax dWn sqFY l` Kl ax il` 'd xn`Ie© b WgPM zklFd ¨ ¦ § © ¨ § © ©§ ¦ ¤ ¨ © ¤ Ÿ ¤ © ¨ © © ¥ ¤ Ÿ ¨¨© ¤ ¤ fg` l`xUi z`e§ milFcB miPnnl `Ed-KExA-WFcTd ozp mlFrd iOr x`W lM z` © ¨ ¥ ¨§ ¦ ¤ ¦ § ¦ª § ¦ ¨ ¨© ©¨ ¨ ¨ ¥ © ¨ § ¨ ¤ dxinW l`xUil dUFr `Ed KExA WFcTd ¨ ¦ § ¥ ¨§ ¦§ ¤ ¨ ¨© EnxB l`xUi ly mdi`hgW aB lr s` §¨ ¥ ¨ § ¦ ¤ ¥ ¨£¤ © © © b mpFAlr ¨ § ¤ b b FwlglE FlxFbl `Ed-KExA-WFcTd § ¤ § ¨ § ¨ ¨© lMdn FpA z` xnWl dvFxW a`M Ÿ © ¥ § ¤ Ÿ § ¦ ¤ ¤ ¨ § z` raFY `Ed KExA WFcTd `Ed miOrd oiA ExGRzde§ mdipiAn wNYqdl ¤ ©¥ ¨ ¨© ¦ ©¨ ¥ §© § ¦ ¤ ¥ ¥ ¦ ¥© § ¦ § dxFz ilrA mixFAB miciqg cqg ilrA zFCn ilrA mdA l`xUia Wi xy`k ¨ ¥ £© +