תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 26

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫כו‬ 432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫נפלאות הבריאה‬ dUr riwxAW FnM b dAx dnkg EPOn cnll `Ed KExA WFcTd dUrX dn lM ¨ ¨ © ¦ ¨¨ ¤ § ¨ © ¨ § ¨ ¤ ¦ Ÿ § ¦ ¨ ¨© ¨ ¨¤ © ¨ ezlebq idef l`xyi mre b dlrnNX dnl fnFx lMde§ ux`A `Ed KExA WFcTd ¨ §© § ¤ © § ¥ Ÿ © ¤¨ ¨ ¨ ¨© KiUrn mi`ltp iziltp zF`xFp iM lr KcF` b rnype dyrp xn`y dna ¤ £© ¦ ¨§¦ ¦ ¥§¦ ¨ ¦ © § 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫נשים צדקניות‬ mixvnn l`xyi el`bp zeipwcv miyp zekfa 439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫סוד החליצה‬ sEB FzF`n gEx zvilg ¥ © © ¦£ 440 . . . . . . . . . . . . . . ‫סוד חטא אדם הראשון וחוה שפיתתה אותו והנחש לחוה‬ f"r zexiar 'b a `hg oey`xd mc` l"fg ixac ceq b deg z` ygpd dzit cvik deg d`hgy ur b zeixale mlerl dzin dnxb HY