תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 25

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫כה‬ dhlX `l laA zekln ¨ § ¨ ¤¨ § © b dpFW`x¦ 'd lW cFq `Ed oFW`x¦ ziaE oFW`x¦ ziAn ¨ ¤ ¦© ¦© ¦ mec` zekln mpegxql exfg l`xyiy meyn b ¨¨ ¦§ ¦ ¤ § ¨ §© § dpW miraW lW cFqA dlrnl oiniA mlFrd lkA zFaxw Kxrl cizr giWOd Kln ¦ ¦ ¨ ¨ ¨§ ¨§ Ÿ £ © ¦ ¨ © ¤¤ b axgp ipy ziae dwfgzd dWFcTd ux`A mizOd z` xxFrl `Ed KExA WFcTd cizr b `Ed KExA WFcTd ¨ §© ¤¨ ¨ ¦ ¥ © ¤ ¥ ¨ ¨© ¨ ¨© mW `xwp `l ¨ ¨§¦ Ÿ b ¨£ ¨ ¨ § ¦ ¤ ¥ ¨§ ¦ ¥ ¥ ¨ § § §¦ zFvx`d x`WAW l`xUi izn x`W ExxFrzi jk xg`e§ dligz l`xUi zqpM FNW dqEqA akFxW cr Kln ¥ ¨¦ ¦ ¤¤§ ¤ ¨ § ¥ ¤ © ¤¤ 415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫משכן‬ dHnl oMWOd mwEdW mFIA b minId mirAx` mzF` lM xdA dWn aWFi did dOl ¨© § ¨ § ¦ © © ¤ © ¦¨© ¦¨ §© ¨ ¨ ¨ ¨ ¤Ÿ ¥ ¨¨ ¨ ¨ oi`W KM dUr ziAd lrA `EdW dWn b FOr dlrnl xg` oMWn mwEd mFi FzF`A ¥ ¤ ¨ ¨ ¨ ¦© © ©© ¤ ¤Ÿ ¦ ¨ §© § ¥ © ¨ § ¦ © § KM zFUrl xg` mc`l zEWx§ ¨ £© ¥ © ¨¨ § 418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מתנה‬ ozPW FzF`l ziA `Ed xg`n lAwnd lM ©¨¤ § ¦© ¥ © ¥ ¥ ©§ © ¨ 419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫נבואה‬ iM b xaCd FzF` lr mlFrA mifixkn ux`A mrl swz `ai `NW cr mFi miWlW ¦ ¨ ¨© © ¨ ¨ ¦ ¦§ © ¤ ¨ ¨ ¨ ¨ ¤Ÿ Ÿ ¨ Ÿ ¤ © ¦Ÿ § a didy dyrn mi`iaPd eicar l` FcFq dlB m` iM xaC midl` 'd dUri `l ¦ ¦§© ¨¨ £ ¤ ¨¨ ¦ ¦ ¨ ¨ ¦Ÿ ¡ ¤ £© Ÿ oic¦ dfi`A b onf lkA mi`iaPn minkg miticr b serdn d`eap rnyy xfrl` iax ¦§ ¥ § ©§ ¨§ ¦ ¦§¦ ¦ ¨£ ¦ ¦¨ dlrnNW dPnnd FzF` oFCp ¨ § © § ¤ ¤ª § © ¦ 422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫נביאים/נּ§ בואה‬ ¨ּ oFifgM `Ed d`EaPd oFifg §¤ § ¨ §© §¤ b dk xne` didy ji` `iaPd iRn mircFp mixaCd ¦¨© ¦ ¦ ¦ ¨ ¦¨ §© yi ze`eap ibeq dnk b dlil ¨§© 425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫נח‬ ©Ÿ b zFxR zFUrl dnc`d z` oTzl mikixSW milMd lke§ mdl zEpO` oiwzd gp ¥ £© ¨ ¨£ ¨ ¤ ¥© § ¦ ¦§ ¤ ¦¥© ¨ ¤¨ ¨ ª ¦ § ¦ ©Ÿ FpFAxl oAxw aixwdl gp rci dti`n b 'd ipirA og `vn gpe§ ¦§ ¨ §¨ ¦ § © § ©Ÿ ©¨ Ÿ ¥ ¥ ¥ ¥ § ¥ ¨ ¨ ©Ÿ 427 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫נטילת ידיים‬ b dxdh lr `N` dxFW `l dkxAd b ezpyn enewa miici zlihpd zeaiyg ceq ¨¢ ¨ © ¨¤ ¨ ¨ ¨§ © dndGd eicin zxaFrW cr mc`d lr diExW `l dpikyd ¨ £ª © ¨¥ ¤¤ ¤ © ¨ § Ÿ 431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫נסיון‬ ezreyi dpenh dny eiiga mc`d ly oeiqipe dgixa lka