תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 23

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫כג‬ 359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מערת המכפלה‬ ocr oB xrWl KEnq dltknd zxrn ¤¥ © ©© § ¨ 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מעשה בראשית‬ EN` riwx idi b dxFY oYnl zFxn`n dxUre© ziW`xa dUrnl zFxn`n dxUr ¥ © ¦ ¨ ¦§ ¨ © © § ¨£© ¨¨ £ ¦ ¥§ ¥ £© § ¨£© ¨¨ £ b minW ¦© ¨ `xwPW mFwn FzF`A mifgF`W `Ed KExA WFcTd lW Fwlg mdW ,l`xUi ¨§¦¤ ¨ § ¦£ ¤ ¨ ¨© ¤ § ¤ ¥ ¤ ¥ ¨§ ¦ DnFwOn m`d z` cixtd EN`M ,xwXl `Ed KExA WFcTd mWA rAWPW in lM ¨ § ¦ ¥ ¨ ¤ ¦§ ¦ ¦ § ¤¤ © ¨ ¨© ¥ § © § ¦¤ ¦ ¨ ux`d zlCBzn izn ¤¨ ¨ ¤ ¤© § ¦ © ¨ b ¨ § ¦ ¦ § ©§ ¦ ¨ ¥ ¦ §© ¦¨ § © ¨ §© § mnFwnA miaXizn mpi` miWFcTd mixzMde§ ,dlrnl KlOd mr dNMd zxAgzn f` ixdW zAXd mFiA ?dizFxhrA zxHrznE dWFcTd ¤¤ © ¦ ¨©© ¤¤ © § ¦ ¨ ¥£ ¤ ¨© © § ¨ ¤ § ©§ ¤¤ © § ¦ ¨ §© mlFrl zFkxaE mi`Wc§ `ivFdl ¨ ¨ ¨§ ¦ ¨ ¦ § 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מעשיות הזוהר הקדוש‬ xfFB `Ed KExA WFcTdW wiCv ?lFkiaM `Ed-KExA-WFcTA lWFn inE b a''r b''i sc ¥ ¨ ¨© ¤ ¦© ¨§ ¦ ¨ ¨© ¥ ¦ dpenh dny eiiga mc`d ly oeiqipe dgixa lka b didy dyrn b lHan `Ede§ ¥© § b l`xyil zene`d z`py b minlFrl epiax dWŸOn dff `l WcTd gEx b ezreyi ¦ ¨ § ¤ ¦ ¨¨ Ÿ ¤Ÿ © © dxez lehia 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מצוה‬ `Ed-KExA-WFcTd iptl zcnFr devOd DzF` zg` devn dUre§ mc` `A ¨ ¨© ¥§ ¦ ¤¤ ¨§ ¦ © ¨ © © ¨§ ¦ ¨ ¨ ¨¨ ¨ eiptl zxHrznE ¨¨ § ¤¤ © § ¦ 371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫משה רבינו‬ mb epiax dyn b oFAWgA dWn `EdW ''dliW'' `ai iM cr dcEdin haW xEqi `l § ¤ § ¤Ÿ ¤ Ÿ ¦ Ÿ ¨ ¦ © ¨ ¦ ¤¥ ¨ Ÿ giyne oey`x giyn epiax dyn b xece xec lka `ed epax dyn b oexg`d l`ebd okey did miwicvl `xapy fepbd xe` b EditA dzid zn` zxFY epiax dWn b ipy ¦ § ¨§¨ ¤¡ © ¤Ÿ ly ezlrn b ledn clep d"r epiax dyn b d"rx dyn zelitz b d"rx dyn lr b minW zEkln lr lAwl okEn `Ed Fp`v z` ldpl mkg drFxdW b d"rx dyn ¦© ¨ § © Ÿ ¥ ©§ ¨ Ÿ ¤ ¥©§ ¨¨ ¤ ¨ ¤ b zEIxfk`A ¦¨ § © § b `le§ mingxA mlidpdl Kixv l`xUil bidpOd b did on`p drFx dWn Ÿ ¦ £ ©§ ¨ ¦ § © § ¦¨ ¥ ¨§ ¦§ ¦§© © ¨¨ ¨ ¡¤ ¤ ¤Ÿ mirWxd lr mFwn lW FzEpngx b WcTd gEx EPOn dff `l clFPW mFIn dWn ¦ ¨ §¨ © ¨ ¤ ¨£ © ¤Ÿ © © ¤ ¦ ¨¨ Ÿ © ¤ ¦ ¤Ÿ `le§ W`l axw dWnE sxUp DA W`l axTW in EpipXW mi`iaPd x`WM dWn oi` Ÿ ¥ ¨ ©¨ ¤ ¨§ ¦ ¨ ¥ ¨ ¥¨¤ ¦ ¦¨ ¤ ¦ ¦ §© ¨ § ¦ ¤Ÿ ¥ mrlaE dlrnl eiUrn dWn ¨§ ¦ ¨ §© § ¨ £© ¤Ÿ b xg` Wi` xfbp `l dWn xfbPW mFwOn ¥ © ¦ ©§ ¦ Ÿ ¤Ÿ ©§ ¦ ¤ ¨ ¦ b ©§ ¦ sxUp zAlA eil` 'd K`ln `xIe© Kkitl l`xyi mrl b`ece xdxdn did dWn b dHnl ©© § ¨¥ © § © ¨¥ ¨ ¦ § ¥ §© § ¨¨ ¤Ÿ ¨© § dWn b KM zFUrl xg` mc`l zEWx§ oi`W KM dUr ziAd lrA `EdW dWn b W` ¤Ÿ ¨ £© ¥ © ¨¨ § ¥ ¤ ¨ ¨ ¨ ¦© © ©© ¤ ¤Ÿ ¥ dn b lFTd FzF`l dcFOW dxEab Ff lFwa EPpri midl`de§ dWn lW FlFw df xAci © © § ¨ ¤ ¨ § § ¤ £© ¦Ÿ ¡ ¨ ¤Ÿ ¤ ¤ ¥ ©§