תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 22

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫כב‬ dlrnNW oFhlXd xardWM dHnNW mrA oFhlW Wi dlrnNW oFhlW WIW cFrA ¨ §© § ¤ § ¦ © © ¢¨ ¤ § ¨ © § ¤ ¨¨ § ¦ ¥ ¨ §© § ¤ § ¦ ¥¤ § zEWx§ dpYp mFi FzF`Ay mixvn lr Wcg Kln mwIe b dHnNW oFhlXd xarn ¨§ ¦ § ¦ ¨§ ¦ © ¨¨ ¤ ¤ ¨¨ © ¨© § ¤ § ¦ © ¨ ¢¨ in ¦ b dlrnl xU Wi dO`e§ dO` lkl ¨ §© § © ¥ ¨ ª ¨ ª ¨§ b miOrd x`W lM lr mixvn lW FxUl ¦ ©¨ ¨ § ¨ © ¦ ©§ ¦ ¤ ¨ § mlFrd lM lr hlFW EN`M l`xUi lr hlFXW ¨ ¨ ¨ © ¥ ¦ § ¥ ¨§ ¦ © ¥ ¤ 343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מנהגי סעודה‬ inE rxGd zFRh cbpM md ziGkAW mixExR b dti oirA rvaIW icM rvFA ziAd lrA ¦ ©¤ © ¦ ¤¤ § ¦© © § ¤ ¦ ¥ ¨¨ ¦ © § © § ¦ ¤ ¥§ © ¥ ¦© © ©© Kixv mixac§ dxUr b eixg` ztcFx zEIprd Kixv `NW mFwnA owxFfe§ odA lflfOW ¦¨ ¦¨ ¨¨Ÿ¨ ¨£ © ¤ ¤ ¦ £¨ ¦¨ Ÿ ¤ ¨ § ¨ § ¤ ¨ ¥§©§ ¤ eiwWnE eilk`nA oiA Wcw lr lgn siqFdl Kixv zAWa b dcErqA zFUrl mc` ¨§ © ¨¨£© § ¥ ¤Ÿ © Ÿ ¥ ¦ § ¦¨ ¨ © § ¨ § ¦ £© ¨¨ zFzqkE mixk dOkA dti dAqn Fl oiwzdl KixSW FzAqdA oiA eiWEalA oiA ¨§ ¦¨ ¨©§ ¨¨ ¨ ¦ § ¦ § © § ¦¨ ¤ ¨¦£© ¥ ¨ § ¦ ¥ lr `N` dxFW `l dkxAd b dNMl dRg oiwzOW FnM FziaA WIW lMn minTxn © ¨¤ ¨ ¨ ¨§ © ¨©© ¨ª ¦ § © ¤ § ¥ § ¥¤ ¨ ¦ ¦ ¨ ª§ jixv recn b dndGd eicin zxaFrW cr mc`d lr diExW `l dpikyd b dxdh ¨ £ª © ¨¥ ¤¤ ¤ © ¨ § Ÿ ¨¢ ¨ eizFpWE eini Fl mikix`n FpglW lr Kix`Od lM b dxFz ixaC¦ oglXd lr zFidl ¨ § ¨¨ ¦ ¦£ © ¨ § ª © ¦£ © © ¨ ¨ ¥§ ¨ § ª © © § ¦ dkk iprd z` dign `edy enke znk miaygp mdy elk`ie miipr e`eaiy ick min b zFevOd onE dxFYd on `N` ipr oi` b FzF` dIgn `Ed KExA WFcTd mb ¦© § ¦ © ¦ ¨ © ¦ ¨¤ ¦ ¨ ¥ ¤© § ¨ ¨© dxFYd oO oFfnd zMxA b dkxA lW qFM b daFg mipFxg` ¨ © ¦ ¨ © © §¦ ¨ ¨§ ¤ ¨ ¦ £© 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מנהיג‬ lFcB mkg ceC b minW zEkln lr lAwl okEn `Ed Fp`v z` ldpl mkg drFxdW ¨ ¨¨ ¦¨ ¦© ¨ § © Ÿ ¥ ©§ ¨ Ÿ ¤ ¥©§ ¨¨ ¤ ¨ ¤ lM lr Kln `Ed KExA WFcTd EdUr Kkitl dxEXke§ oiCM Fp`v drFx dide§ did ¨ © ¤¤ ¨ ¨© ¨ ¨ ¨ ¦ § ¨ © ¦© Ÿ ¤ ¨¨ ¨¨ did dWn ¨¨ ¤Ÿ b zEIxfk`A `le§ mingxA mlidpdl Kixv l`xUil bidpOd ¦¨ § © § Ÿ ¦ £ ©§ ¨ ¦§© § ¦¨ ¥ ¨§ ¦§ ¦§© © b ¥ ¨§ ¦ l`xUi W` zAlA eil` 'd K`ln `xIe© Kkitl l`xyi mrl b`ece xdxdn ¥ ©© § ¨¥ © § © ¨¥ ¨ ¦ § ¥ §© § 353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מניקה‬ oWi wFpiYdW drWA `N` mc` mr bECfz `l wFpiz dwipiOW in ¥¨ ¦ © ¤ ¨¨ § ¨ ¤ ¨¨ ¦ ¥ ©§ ¦ Ÿ ¦ ¨ ¦ ¥ ¤ ¦ 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מעלת עסק התורה‬ dfd mlera mb zeaehl mikef l`xyi dxezd wqr ici lr 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מערכות השמים‬ rx oniq DpFxqga dwFNWkE l`xUil aFh `l oniq D`ENna dpaNd dwFNWk ¨ ¨ ¦ ¨ § ¤ § ¨ ¤ § ¥ ¨§ ¦§ Ÿ ¨ ¦ ¨ ¦ § ¨¨ § © ¨ ¤ § dkldd oEAl oeyln dpal `id dpikXd b mil`rnWIl ¨¨£© ¦ ¨¨ § ¦ ¨ ¦ § © ¦ ¥§ § ¦©