תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 21

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫כא‬ 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מוצאי שבת‬ jxcd b zay i`vena licand zlrn b y`d ixe`n `xea ceq b mirbR lW xiW ¦¨§ ¤ ¦ zAW i`vFnA qcd migixny mrhd b y`d ixe`n `xea zkxa jxal ¨© ¥ ¨ § ©£ 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫מזוזה‬ ¨ּ § d`FxW oeiM b minlFrl `Ed KExA WFcTd oFxkf mc` gMWi `NW dfEfnd zxhn ¤ ¤ ¨ ¥ ¦ ¨ § ¨ ¨© § ¦ ¨¨ © § ¦ Ÿ ¤ ¨ § `NW xdGil mc`d Kixv b FpFAx¦ zevn zFUrl FnvrA xMfp dfEfnd z` mc`d Ÿ ¤ ¥ ¨¦ ¨¨ ¨ ¦¨ ©§ ¦ £© § © § ¨§¦ ¨ § ¨ ¤ ¨¨ ¨ dfEfn oiwzn mc`WM b mixEkr min KRWi `le§ FziA xrWA KElkle§ sEPh dUri ¨ § ¦ § © ¨¨ ¤ § ¦ £ ¦© Ÿ § ¦ Ÿ ¥ ©© § § ¦ ¦ ¤ £© `le§ FpFAx¦ zFxhrA xHrzn dGd mc`d eizFIzF`A mEWx dGd WFcTd mXde§ ziAl Ÿ § ©§ ¥ © § ¦ ¤© ¨¨