תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 20

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫כ‬ 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫ישראל ואומות העולם‬ mlerd zene` yxeye l`xyi yxey 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫כדור הארץ‬ dUr riwxAW FnM b dAx dnkg EPOn cnll `Ed KExA WFcTd dUrX dn lM ¨ ¨ © ¦ ¨¨ ¤ § ¨ © ¨ § ¨ ¤ ¦ Ÿ § ¦ ¨ ¨© ¨ ¨¤ © ¨ ezlebq idef l`xyi mre b ¨ §© § ¤ © § ¥ Ÿ © ¤¨ ¨ ¨ ¨© dlrnNX dnl fnFx lMde§ ux`A `Ed KExA WFcTd `xal `Ed KExA WFcTd iptl daWgnA dlrW drWA b rnype dyrp xn`y dna Ÿ § ¦ ¨ ¨© ¥§ ¦ ¨ ¨ £© § ¨ ¨¤ ¨¨ § WIX dn lk b mNk E`xap Ff daWgnaE zg` daWgna Elr zFnlFrd lM FnlFr ¥¤ © ¨ ¨ª §§¦ ¨¨ £© § © © ¨¨ £© § ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mipFYgYl mipA `xw `l mik`lOd mdy mipFilrl b dHnl `xA FznbcM dlrnl ¦ § © © ¦¨ ¨¨ Ÿ ¦ ¨ § © © ¦ § ¤¨ ¨© § ¨¨ ¨ § ª§ ¨ § © § mNM b KiUrn mi`ltp iziltp zF`xFp iM lr KcF` b mipA `xw l`xUi mr mdy ¨ª ¤ £© ¦ ¨§¦ ¦ ¥§¦ ¨ ¦ © § ¦¨ ¨¨ ¥ ¨§ ¦ `xw dpaNd b `Ed KExA WFcTd lW mW mi`xwp miriwx§ draW b ziUr dnkgA ¨¨ ¨¨ § © ¨ ¨© ¤ ¥ ¦ ¨§¦ ¦ ¦ ¨§ ¦ ¨ ¦ ¨ ¨ § ¨ § wcv KlOd ceC DzF` ¤¤ ¤ ¤ © ¦ ¨ ¨ 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫כ וף‬ ּ ¦ּ zFUrl mkg `tFx KxvPW dxinW lM `tFxd `phxw lW xtqd FzF`A aEzk £© ¨¨ ¥ ¨§ ¦ ¤ ¨ ¦ § ¨ ¥ ¨ ¨¨ §© ¤ ¤¥© § ¨ drhi m` b mlFrd oFc`l carl crep KlOd ixiq` ziA Filg ziaA akFXW dlFgl ¤§¦ ¦ ¨ ¨ £ © Ÿ £© ¤¤ © ¥ ¦£ ¥ § ¨ ¥§ ¥ ¤ ¤ § minC KtW EN`M `tFx FzF` lr aWFg `Ed KExA WFcTd cg` xaca ENt` `tFxd ¦ ¨ ©¨ ¦ § ¥ © ¥ ¨ ¨ © ¨ ¤ ¨ ¨§ ¦£ ¥ ¨ Fl xGrie§ dlFgd lr (`tFx) mc` lCYWIW dvFx `Ed KExA WFcTd Ÿ £© ¤ © ¨ ¨ ¥ ¨¨ ¥© § ¦ ¤ ¤ ¨ ¨© b ¨£ Fbxde© micQin `tFxd `phxw lW xtq FzF` lW eixaC§ lk b mixEq`d ziAn F`ivFdl ¦ ¨ª § ¥ ¨ ¨¨ §© ¤ ¤ ¥ ¤ ¨¨ ¨ ¦ £¨ ¥ ¦ ¦ § mc` ipA Erhi `NW mitEXMd mlFrdn lHAW ongxd KExA b dxFYd zFcFq lr ¨¨ ¥§ §¦ Ÿ ¤ ¦ ¦ © ¨ ¨ ¥ ¥ ¦ ¤ ¨ £ ©¨ ¨ ¨ © © `Ed KExA WFcTd lW Fz`xi xg`n ¨ ¨© ¤ ¨ §¦ © © ¥ 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫לידה‬ dOkA DA cirn `Ed mc` ipal DcixFdl dnWp `Ed KExA WFcTd `ivFOW drWA ¨©§ ¨ ¦¥ ¨¨ ¥§ ¦ ¨ ¦ § ¨ ¨ § ¨ ¨© ¦ ¤ ¨¨ § micEri ¦ ¦ 317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫לילה שינה‬ oiAA ¥¥ b dliNA zhlFW oiCd zCO ¨§© © ¤¤ ¦© ©¦ b ezHn lr dliNa dlFr `EdWM mc`l dvr ¨ ¦ © ¨§© © ¤ ¤ § ¨¨ ¨ ¨ ¥ oFcTtA FWtp z` FciA ciwtdlE miCwdl Kixv mc`d b hlFW zEklOd oiC¦ miAxrd ¨¦ § §© ¤ ¨§ ¦§ © § ¦§© § ¦¨ ¨¨ ¨ ¥ § © © ¦© § ©¨ WxC liMUn Wid zF`xl dliNA mixxFrzn miAx mc` ipAy daiqd b oyeiy iptl ¥Ÿ ¦ § © ¥£ §¦ ¨§© © ¦ § § ¦ ¦ © ¨¨ ¥§ dliNA dxFYA lCYWdl midl` z` ¨§© © ¨ © ¥© § ¦Ÿ ¡ ¤ 322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫לשמה‬ mdA mzF` zFCtle§ `O`e§ `A` lW oFvx mdA zFUrl oi`l mdl aWFg did ¤¨ ¨ § ¦ ¨ ¦ ¨© ¤ ¨ ¤¨ £© ¦ © § ¤ ¨ ¥ ¨¨