תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 19

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫יט‬ 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫יעקב אבינו‬ Kl didYW onf lM b d"r epia` awri ly eceak b FOr Wi` wa`Ie weqtd ceq § ¤§ ¦ ¤ ©§ ¨ ¦ ¦ ¥ ¨ ¥© b KOr § ¦ ¥¥ ¦Ÿ ¨ ¨§ ¦ ¨ ¦§ § ¤ § ¦ ¤ ¨¨ § ¨¦ £ © ¦ ¥ ¨§ ¦ ¨¦ £ cx` ikp` lFkiaM dcixi Kl didYW drWaE dIlr mB il Wi lFkiaM ,dIlr awril `Ed KExA WFcTd xcp mixcp ipW b mipA lr a` mgxM Ÿ £© § ¨ ¨ © ©¨ ¦ ¨§ ¥ § ¦¨ © ¨ ¥ ©§ 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫יציאת מצרים‬ zeipwcv miyp zekfa b ycewd zixa lr exnyy zekfa zelbdn e`vi l`xyi mr mixvnn l`xyi el`bp 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫יצר הרע‬ daege zekf dziid `l rxd xvi did `l m` b ?mlera rxd xvi `xap recn dUrpe§ ziAl qpkpy gxF` dnFC rxd xvi b rxd xvid `ed ygpd b xegal mc`l ¤ £© ¦ © © ¨ § ¦ © ¥ ¤ ¨¨ ¤¥ xvIl oi` b ziAd lrA dUrpe§ eilr dPnzny cr Fcia dgnIW in oi`e§ gxF` Fl ¤¥© ¥ ¦© © © © ¤ £© ¨ ¨ ¤© § ¦ ¨§ ¤ § ¦¤ ¦ ¥ © ¥ rxd xvid z` zFMdl `Ed KExA WFcTd cizr b dxFz ixacl hxR bxhwn rxd © § ¨ ¨© ¦ ¨ ¨ ¥§ ¦ § ¨§ ¥§ © § ¨¨ DFl` Fnvr dUrW mEXn zFMn miXng © ¡ § © ¨ ¨¤ ¦ © ¦ ¦£ 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫יראת שמים‬ z`xia yi miccv 'b b dpen`d jezl qpkidl oey`xd xryd `id miny z`xi zewlnd cgt iptn `xid b jxazi ezlecb iptn `id eiptln d`xid xwir b miny