תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 18

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫יח‬ mFwnA zFaMrzn `le§ dlrnl zFlFr mdizFnWPW miwiCSd lW mwlg ixW` ¨ § § ©§ ¦ Ÿ ¨ §© § ¤ ¥ § ¦¤ ¦ ¦© © ¤ ¨§ ¤ ¥§ © lW Fxag `xwp dxFYA wqFre§ dliNd zFvgA cnFrW in lk b Kixv `NW xg` ¤ ¥£ ¨§¦ ¨ © ¥ ¨§© © £© ¥ ¤ ¦ ¨ ¦¨ Ÿ ¤ ¥ © lW mixag mi`xwpe§ FNW mirxe§ mig` mi`xwpe l`xUi zqpkE `Ed KExA WFcTd ¤ ¦¥£ ¦ ¨§¦ ¤ ¦ ¥ ¦ © ¦ ¨§¦ ¥ ¨§ ¦ ¤¤§ ¨ ¨© hEg KlOd wigA mixFWe§ mi`A mdixace§ mipFilrd zFpgOde§ mipFilrd mik`lOd ¤¤ © ¥ § ¦ ¦ ¨ ¤ ¥§ ¦ ¦ § ¤¨ £© © ¦ § ¤¨ ¦ ¨ § © © `Ed KExA WFcTde oiC¦ eilr mipc `le Fcia dgnIW in oi`e§ mdilr KWnp cqg lW ¨ ¨© ¨ ¨ ¦ ¨ Ÿ ¨§ ¤ § ¦¤ ¦ ¥ ¤ ¥ £ ¨ §¦ ¤¤ ¤ zqpM zcnFr oi` ¤¤§ ¤¤ ¥ b x`Rz` KA xW` l`xUi dY` iCar il xn`Ie© ,eilr `xFw ¨ ¨ § ¤ § ¤ £ ¥ ¨§ ¦ ¨ ¨ ¦§ © ¦ ¤ Ÿ ¨ ¨ ¥ zqpM dxFYa EwQrzd ux`A l`xUIW onf lke dxFYA `N` KlOd iptl l`xUi ¤¤§ ¨ © § ©§ ¦ ¤¨ ¨ ¥ ¨§ ¦ ¤ © § ¨ ¨ © ¨ ¤ ¤ ¤ © ¥§ ¦ ¥ ¨§ ¦ miwiCSd mr rWrYWdl `A `Ed KExA WFcTdWM b mdOr diExW dzid l`xUi ¦ ¦© © ¦ © ¥ £© § ¦ § ¨ ¨ ¨© ¤ § ¤ ¨ ¦ ¨ § ¨§¨ ¥ ¨§ ¦ dxFz `id azkAW dxFY lW zEgSd b mixxFrzn mipFYgYde§ mipFilrd lk ocr obA ¨ ¦ ¨ § ¦ ¤ ¨ ¤ © © ¦ § § ¦ ¦ § © © ¦ § ¤¨ ¨ ¤¥ ©§ onfaE mFIA xW`n xzFi zxxFrznE dliNA zhlFW dR lrAW dxFze§ dR lrAW ©§¦ © ¤ £¥ ¥ ¤¤ § ¦ ¨§© © ¤ ¤ ¤ ©§ ¤ ¨ ¤ ©§ ¤ cenll micnFry dpEn`d ipA mzF` b dxFYd lW zEgSd znIw f` zhlFW `idW ¦§ ¨ ¡¨ ¥§ ¨ ¨ © ¤ © © ¤¤© ¨ ¤ ¤ ¦ ¤ b dxFYd zPx¦ z`xwp f`e§ l`xUi zqpkl gke§ dxEaB mipzFp dlil zevga dxez ¨ © © ¥§¦ ¨ ¥ ¨ § ¦ ¤ ¤ § ¦ ©Ÿ ¨ § ¦§ dxFYA `vnp `EdWkE dxFYd zPxA lCYWnE dliNd zFvgA mw mc`W drWA ¨ © ¨ §¦ ¤ § ¨ © © ¦§ ¥© § ¦ ¨§© © £ © ¨ ¨¨ ¤ ¨¨ § cqg lW cg` hEg Fl mipTzn l`xUi zqpkE `Ed KExA WFcTd mFId xi`OWM ¤¤ ¤ ¨ ¤ ¦ §© § ¥ ¨§ ¦ ¤¤§ ¨ ¨© © ¦ ¥ ¤ § miricen `heg mc`dyk b mipFzgYde§ mipFilrd oiA Fl xi`dlE lMd on lvPdl ¦ § © © ¦ § ¤¨ ¥ ¦ ¨ § Ÿ © ¦ ¥¨¦ § dxFYA wqrl dliNA cnFrW inE `heg `edy eilr mi`ay mipic ici lr el ¨ © Ÿ £© ¨§© © ¥ ¤ ¦ Dpal dricFOW m` FnM `N` oiC¦ lW Kxca `le§ F`hg z` Fl dricFn dxFYd ¨§ ¦ ¨ ¦ ¤ ¥ § ¨¤ ¤ ¤ ¤§ Ÿ § ¤ ¤ ¨ ¦ ¨ © mc`d lr mi`ayk b FpFAx¦ iptl daEWzA aWe§ FzF` gkFW Fpi` `Ede§ Kx xacA ¥§ ¦ ¨ § ¦ ¨ ©¥ ¥ © ¨ ¨§ onf lM b oAxw aixwdl rpkpe§ FpFAx¦ iptl daEWzA xGgl egex zxxFrzn f` mipic ©§ ¨ ¨ §¨ ¦§© § ¨§¦ ¥§ ¦ ¨ § ¦ Ÿ £© ¤¤ § ¦ ¨ dGd `hgd cbpM dlrnl zrcFp zg` dBxC Wi `Ed KExA WFcTd iptl `hFg mc`W ¤ © § ¥ © ¤¤ § ¨ § © § © © © © ¨ §© ¥ ¨ ¨© ¥§ ¦ ¥ ¨¨ ¤ iptl oFcTtA FWtp z` FciA ciwtdlE miCwdl Kixv mc`d ¨¦ § §© ¤ ¨§ ¦§ © § ¦§© § ¦¨ ¨¨ ¨ b mc`d z` oEcl ¨¨ ¨ ¤ ¨ z` WxC liMUn Wid zF`xl dliNA mixxFrzn miAx mc` ipAy daiqd b oyeiy ¤ ¥Ÿ ¦ § © ¥£ §¦ ¨§© © ¦ § § ¦ ¦ © ¨¨ ¥§ milCYWnE dlild zevga mixxFrznd ¦ §© § ¦ ¦ § § ¦ © b dliNA dxFYA lCYWdl midl` ¨§© © ¨ © ¥© § ¦Ÿ ¡ iptl l`xUi zqpM lW zFgAWY b dMlOde§ KlOd ipA mi`xwp dxFYd zFgAWzA ¥§ ¦ ¥ ¨§ ¦ ¤¤§ ¤ ¨ § ¦ ¨§ © © ¤ ¤ © ¥§ ¦ ¨§¦ ¨ © § § ¦ § ixnFW miwiGn zFpgn mivixr dOM dliNd qpkPWM b dliNA `Ed KExA WFcTd ¥§ ¦ ¦© £© ¦ ¦ ¨ ¨ © ¨§© © ¨§ ¦ ¤ § ¨§© © ¨ ¨© dliNd zFvgn la` bxhwl mlFrA mihhFWnE miklFd mlFrA miiEvn miTgd ¨§© © £¥ ¥§ © § ¨ ¨ ¦ § § ¦ § ¨ ¨ ¦ § ¦ª© icM mzF` dxiarnE mdizFnFwOn mNM z` zxwFre§ zg` gEx zxxFrzn Kli`e§ ¥§ ¨ ¨ ¦ £© ¤ ¥ § ¦ ¨ª ¤ ¤¤ © © © ¤¤ § ¦ ¨ ¥ EhlWi `NW § § ¦ Ÿ ¤ 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫חתן וכלה‬ zg` dpW FYW`A gnUi ozgW devn © © ¨¨ § ¦ § © § ¦ ¨ ¨ ¤ ¨§ ¦ 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫יסורים‬ epnn hay jqeg `l eade` d"awdy in b oice zn` adF`W KlOn md l`xUI mr ¦¨ ¤ ¡ ¥ ¤ ¤ ¤ ¦ ¥ ¥ ¨ § ¦ ©