תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 17

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫יז‬ `N` oiC¦ lW Kxca `le§ F`hg z` Fl dricFn dxFYd dxFYA wqrl dliNA cnFrW ¨¤ ¤ ¤ ¤§ Ÿ § ¤ ¤ ¨ ¦ ¨ © ¨ © Ÿ £© ¨ § © © ¥ ¤ iptl daEWzA aWe§ FzF` gkFW Fpi` `Ede§ Kx xacA Dpal dricFOW m` FnM ¥§ ¦ ¨ § ¦ ¨ ©¥ ¥ © ¨ ¨§ ¨§ ¦ ¨ ¦ ¤ ¥ § FpFAx¦ iptl daEWzA xGgl egex zxxFrzn f` mipic mc`d lr mi`ayk b FpFAx¦ ¥§ ¦ ¨ § ¦ Ÿ £© ¤¤ § ¦ ¨ zg` dBxC Wi `Ed KExA WFcTd iptl `hFg mc`W onf lM b oAxw aixwdl rpkpe§ © © ¨ §© ¥ ¨ ¨© ¥§ ¦ ¥ ¨¨ ¤ © § ¨ ¨ §¨ ¦§© § ¨§¦ mc`d z` oEcl dGd `hgd cbpM dlrnl zrcFp ¨¨ ¨ ¤ ¨ ¤© § ¥ © ¤¤ § ¨ § © § © © 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫חינוך‬ epnn hay jqeg `l eade` d"awdy in 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫חכמים‬ ipA mircFi Eid `l minkg Eid `l `lnl` b onf lkA mi`iaPn minkg miticr ¥§ ¦ § ¨ Ÿ ¦ ¨£ ¨ Ÿ ¥¨ § ¦ ©§ ¨§ ¦ ¦§¦ ¦ ¨£ ¦ ¦¨ mlFrd oFAx¦ lW zFevOd dnE dxFY idn mc` ¨ ¨ ¤ § ¦ © ¨ ¨ ¦ © ¨¨ 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫חלומות‬ dlFr `le§ WtpA wx `N` dkFf `NW in ¤ Ÿ ¤¤ § © ¨¤ ¤ Ÿ ¤ ¦ b dOl oAxwl fr ¨¨ ¨ §¨§ ¥ b FnFlgA oii d`Fxd £ © ¦© ¤ mi`A mirx miccv mzF` oWi `EdWkE d`nHd lW cv FzF`A wAcp df xzFi ¦ ¨ ¦ ¨ ¦ ¨§ ¨ ¥¨ ¤ § ¨ § ª© ¤ © § ¨ §¦ ¤ ¥ zn` mdnE miafFM mdn mlFrd lW mixaC§ mFlgA Fl miricFnE FA miwAcpe§ ¤¡ ¤ ¥ ¦§ ¤ ¥ ¨ ¨ ¤ ¦¨ £© ¦ ¦ ¦ ¨ §¦ lM ¨ b £© ¦ £© § ¤¤ ¥§ ¦ §© ¦ ¦£ ¤ ¦ ¨§ ¦ FnFlgA FzF` mixrvnE xwW ixaC¦ Fl mi`xnE FOr miwgFSW minrtle§ milCpq Fl mipzFPW FnFlga d`FxW in ¦ ¨§ © ¦§ ¤ £© ¤ ¤ ¦ b zlkYn uEg mFlgA miaFh miraSd ¤¥ § ¦ £© ¦ ¦¨ § © Fl Exqnp miIgW i`Ce© eilbxl § §¦ ¦© ¤ © ¨ § ©§ 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫חמדה‬ de`zl dcing oia lcadd 258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫חסד‬ cqg lneb didy df zekfa zFO` miYWE miraW lr xABzn did epia` mdxa` ¤¤ ª ¦© § ¦§ ¦ © ¥© § ¦ ¨¨ ¨ ¨§ © mlFr i`A lM mr ¨ ¥¨ ¨ ¦ 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫חצות לילה‬ b Fl aiWwn `Ed KExA WFcTd dxFYA wqrl dliNd zFvgA mwe§ dkGW in ¦ §© ¨ ¨© ¨ © Ÿ £© ¨§© © £© ¨ ¨¨¤ ¦ lrW dkxAde§ 'd icar mi`xwp EN` dlil zevga zFliNA 'd ziaA micnFrd ©¤ ¨ ¨§ © ¥§ © ¦ ¨§¦ ¥ ¥© ¥§ ¦§ ¨ cenil ici lr KlOd z` gAWl cg`k did mkNW bEEGdW FnM b `id dkxA mkici ¤ ¤ © ¤ © ¥ © § ¨ ¤ § ¨¨ ¤ ¨ ¤ ¦© ¤ § ¦ ¨ ¨ § ¤ ¥§ oinfi mFwn FzF`n l`xUi zqpM zkxAzOW mFwn FzF`n KM dlild zevga dxez ¦ §© ¨ ¥ ¥ ¨ § ¦ ¤ ¤ § ¤ ¤¨ § ¦ ¤ ¨ ¥ ¨ b ocr obA miwiCSd mr rWrYWn `Ed KExA WFcTd dliNd zFvgA b zFkxA Kl ¤¥ ©§ ¦ ¦© © ¦ © ¥ £© § ¦ ¨ ¨© ¨§© © £© ¨§ §