תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 16

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ b ‫טז‬ oAxw aixwdl gAfOl oMW lM lMd on wgxn mEn lraE mEn lrA `xwpe§ mEbR ¨ §¨ ¦ § © § © ¥§ ¦ © ¥ ¤ ¨ Ÿ © ¦ ¨ ª§ ©© ©© ¨§¦ ¨ dawpE xkf mi`vnp oi`W mFwn lkA b cg` Fpi` ivge© sEb ivg `xwp dawp ilA xkG ¨ ¥§ ¨¨ ¦ ¨ §¦ ¥ ¤ ¨ ¨§ ¨ ¤ ¥ ¦£ ¦ £ ¨ §¦ ¨ ¥§ ¦ § ¨¨ `Ed KExA WFcTd mr z`vnp l`xUi zqpMW onf lM b eilr zFxFW zFkxA oi` ¨ ¨© ¦ ¥ § ¦ ¥ ¨§ ¦ ¤¤§ ¤ © § ¨ ¨ ¨ ¨§ ¥ x`W lkl EPOn zF`vFie§ zFkxA FA zFiExW dgnUA zEnlWA `Ed KExA WFcTd ¨ § ¨§ ¤ ¦ § ¨§ § ¨ § ¦ § ¥ § ¦ ¨ ¨© mixg`d ¦¥ £ ¨ 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫זמנים בשנה‬ zahe§ a` ,fEOY :md EN`e§ mlFrA iExW dWTd oiCdW migxid zWlW ¥¥ ¨ © ¥ ¥ ¨ ¨ ¨ ¤ ¨© ¦© ¤ ¦ ¨§ © ¤ Ÿ § 232