תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 15

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫טו‬ 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫התבוללות‬ l`xyi mr z` `Ed KExA WFcTd lhlh b l`xUi liaWA `N` `xap `l mlFrd ¤ ¨ ¨© ¥ § ¦ ¥ ¨§ ¦ ¦ § ¦ ¨¤ ¨§ ¦ Ÿ ¨ ¨ miOrd x`WA Eaxrzi `ly ick o`kl o`Mn ¦ ©¨ ¨ § ¦ §¨§¦ ¨§ ¨ ¦ 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫התחזקות‬ zeiniptn exvep l`xyi b xF`A `N` KWg oi`e§ ,KWgA `N` xF` oi` ixdW ¨ ¨¤ ¤Ÿ ¥ ¤Ÿ © ¨¤ ¥ ¥£ ¤ zenlerd zeipevgn mik`lnd znerl zenlerd 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫וידוי‬ EPOn FznWp lhFp EN`M eilr aWFg `Ed KExA WFcTd ieciea ie`xk oeeknd ¤ ¦ ¨ § ¦ ¥ ¦ § ¨ ¨ ¥ ¨ ¨© 214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫זיווג‬ mingx WTal Kixv mc`d b `Ed KExA WFcTd iptl mibEEf miWw ly beeifd ceq ¦ £ © ¥© § ¦¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨© ¥§ ¦ ¦ ¦ ¦ ¨ `zepndinc `fx b xg` iptNn dgCi `NW bECfOWM `Ed KExA WFcTd iptl ¥ © ¥§ ¦ ¦ ¤ ¨¦ Ÿ ¤ ¥ ©§ ¦ ¤ § ¨ ¨© ¥§ ¦ 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫זיווג האיש והאשה‬ b mFIA FzHn WOWl mc`l Fl xEq` b mbeeif iptl dy`d z` zevxl jixv lrad © ¨ ¦ ¥ © § ¨¨ ¨ ¨ gnyi jxcd on `ad b beeifd iptl dy`d z` qiitl jii` oey`xd mc`n micnel `xwp ezy` z` cwet `le jxcd on `ad b xacl minrh izy beeifa ezy` z` mc` oA b ea beecfdl dpikyl mxeb ie`xk ezy` zcp inia envr xneyd b `heg ¨¨ ¤ `l dn iptn b dlrnln FzF` WCwn `Ed KExA WFcTd dHnNn Fnvr WCwOW Ÿ ¨ §© § ¦ ¥© § ¨ ¨© ¨© § ¦ § © ¥© § ¤ b FYW` mr bECfn mc`W drW DzF`l dpeek b mixnE oxd`A dxeza bEEf xn`p § ¦ ¦ ¥ ©§ ¦ ¨¨ ¤ ¨¨ ¨ ¨ §¦ Ÿ £© § ¦ © ¡¤ oWi wFpiYdW drWA `N` mc` mr bECfz `l wFpiz dwipiOW in ¥¨ ¦ © ¤ ¨¨ § ¨ ¤ ¨¨ ¦ ¥ ©§ ¦ Ÿ ¦ ¨ ¦ ¥ ¤ ¦ 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫זכות וחובה‬ daFgd lkid miwEzn min mi`xwp zEkGd lkid b ux`d lkA mihhFWOW 'd ipir ¨ © © ¥ ¦ § ¦© ¦ ¨§¦ §© © ¥ ¤¨ ¨ ¨ § ¦ § § ¤ ¥ ¥ mixixn min mi`xwp ¦ ¦§ ¦© ¦ ¨§¦ 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫זכר ונקבה‬ zekxad oi` b iE`xM dpFilr zEnC§ Dpi` dawpE xkf DA `vnp `NW zEnC§ lM ¨¨ ¨ § ¤ ¨ ¥ ¨ ¥§ ¨¨ ¨ ¨ §¦ Ÿ ¤ ¨ gaXd lM z` dawpE xkf `vnp `NW in lM b dawpe xkf yiy mewna `l` zexey © ¤ © ¨ ¤ ¨ ¥§ ¨¨ ¨ § ¦ Ÿ ¤ ¦ ¨ zekfa b KxAzdl i`ck Fpi`W `N` cFr `le§ mc` lW llkA Fpi`e§ EPOn mixiqn ¥¨ § ¦ § ©§ ¥ ¤ ¨¤ Ÿ ¨¨ ¤ ¨ § ¦ ¥ ¤ ¦ ¦ ¦ § zF`vnp `l zFkxaE oAxw Fpi` FpAxw `Vp `NW in b lFcb `xwp mc`d FYW` ¨ §¦ Ÿ ¨§ ¨ § ¨ ¥ ¨ §¨ ¨ ¦ Ÿ ¤ ¦ ¨ ¨§¦ § ¦ `EdW mEXn eilr dxFW Dpi` dpikWE mc` lW llkA Fpi`e§ mc` Fpi`W Flv` ¤ ¦ ¨ ¨ ¨ ¨ ¥ ¨ ¦ § ¨¨ ¤ ¨§ ¦ ¥ ¨¨ ¥ ¤ § ¤