תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 14

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫יד‬ 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫דרכי השם‬ minrR mrR mdl ricFnE fixkOW cr mlFrA oic¦ dUFr `l `Ed KExA WFcTd ¦ © £© ©© ¤ ¨ © ¦ ¦§ © ¤ © ¨ ¨ ¤ Ÿ ¨ ¨© WlWe§ Ÿ ¨ 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫האבות הקדושים‬ did `le§ mlWd `l oFYgYd mlFrd ¨¨ Ÿ © § ª Ÿ § © © ¨ ¨ b zFa`l `Ed KExA WFcTd rAWp drEaW ¨¨ ¨ ¨© © § ¦ ¨ § miyecwd zea`d e`AW cr FnEIwa `vnp `le§ mlW ¨¤ © ¦§ ¨ §¦ Ÿ ¥¨ 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫האשה‬ cg`M DlrA mr wx zElcbA dX` oi` ¨ ¤ § ¨ §© ¦ © §© § ¨ ¦ ¥ 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫הכותל המערבי‬ WCwOd ziA lW iaxrOd lzMn dpikW dff `l mlFrn ¨§ ¦ © ¥ ¤ ¦ ¨ £ © © ¤ Ÿ ¦ ¨ ¦ § ¨¨ Ÿ ¨ ¥ 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫הנהגת הקב"ה‬ KExA WFcTd oi` b mingxd zCnl oiCd zCOn FnlFr bidpn `Ed KExA WFcTd ¨ ¨© ¥ ¦ £ ©¨ ©¦ § ¦© ©¦ ¦ ¨ ¦§© ¨ ¨© mdAW zFnW dxUrd md EN`e§ b lFki `NW xacA xzFi mc`d lr gixhn `Ed ¤¨¤ ¥ ¨¨ £¨ ¥ ¥ ¨ Ÿ ¤ ¨ ¨§ ¥ ¨¨ ¨ © © ¦§ © miWFcTd mixzMd md EN` p