תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 13

‫ תוכן מפורט‬Š ‫הסוד שבחיים‬ ‫יג‬ micner daeyz ilray mewn b dypn my`xae dnlXd daEWYd ilrA mzF` lM ¨¥ § © ¨ § © ¥ £© ¨ ¨ lkid miciqgd lkid `Ed iXW lkid b micner `l mixenb miwicv elit` ocr oba ¨ ¥ ¦ ¦£© © ¥ ¦ ¦ ux`l Wi b zFlkidd x`W lMn xYqpe§ fEpB iriaXd lkid b lMd lr oFilr `Ed df ¤¨ ¨ ¥ ¨ ¥ © ¨ § ¨ ¦ ¨ §¦ ¨ ¦ ¦ § © Ÿ © © § ¤ ¤ mlerd ceqi `ed wicve b dBxC lr dBxC dlrnl md mixFcn draW ,dpFilrd ¨ §© © ¨ §© ¨ §© § ¥ ¦ § ¨§ ¦ ¨ § ¤¨ 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫גרים‬ itpM zgY qpMdlE Fnvr z` lEnl qpkPW xBd z` ad`l - zipinW devn ¥§© © © ¥¨ ¦ § § © ¤ ¨ ¨§¦¤ ¥© ¤ Ÿ ¡¤ ¦ ¦ § ¨§ ¦ mixb milawn oi` recn b mipeilrd zenlera mixbd yxeye mewn b dpikXd ¨ ¦ § © rx rfBn `AW inl zn` rfBnE WFcw WxXn `AW in dnFc Fpi` b giynd zenil © ©¤ ¦ ¨ ¤ ¦ § ¤ ¡ ©¤ ¦ ¨ ¤Ÿ ¦ ¨ ¤ ¦ ¤ ¥ miWw mirx milrB lW WxXnE ¦ ¨ ¦ ¨ ¦ ¨§ ¤ ¤Ÿ ¦ 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫דבורה הנביאה‬ 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫דוד המלך‬ Fp`v drFx dide§ did lFcB mkg ceC b oey`xd mc`n eizepy laiw jlnd cec Ÿ ¤ ¨¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¦¨ aB lr s` b l`xUi lM lr Kln `Ed KExA WFcTd EdUr Kkitl dxEXke§ oiCM © © © ¥ ¨§ ¦ ¨ © ¤¤ ¨ ¨© ¨ ¨ ¨ ¦ § ¨ © ¦© FnM § b ¨ ¨© ¤ ¥ © § ¤ ¤ ©¨ Ÿ ¦ ¨¥ ¦¨ ©Ÿ ¤ `Ed KExA WFcTd z` xgWl FNW z` afr `l eingn jlnd cec WxBW iriaxd cEOrA oTYzdl cec dkf KM dWFcTd daMxOA xHrzdl zFa`d EkGW ¦ ¦ §¨ ©¨ ¥ © § ¦ § ¦ ¨ ¨¨ ¨ ¨ § © ¨¨ §¤ © ¥ © § ¦ § ¨ ¨ ¨¤ daMxOd lW ¨¨ §¤ © ¤ 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫דור המבול‬ e`hg leand xec b dlhal rxf oeera `l` leand xec ly mpic xfb mzgp `l lk ipirl 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫דיבור‬ eilr dPnznE dRA xMfPW cr aXizn `l FnFwnA aXizdl KixSW xaC lM ¨ ¨ ¤© § ¦ ¤ © ¨§¦ ¤ © ¥©§ ¦ Ÿ § ¦ ¥©§ ¦ § ¦¨ ¤ ¨ ¨ ¨ 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫דרך‬ cxRi `l oFilrd bEEGdW icM eiUrn xnWl Kixv ,KxCA aMrzn mc` oAW onf lM ¥¨ ¦ Ÿ § ¤¨ ¦ © ¤ ¥§ ¨ £© Ÿ § ¦ ¦¨ ¤ ¤© ¥ © § ¦ ¨¨ ¤ ¤ © § ¨ iptl lltzn `ly in b `vei mc`y iptl jxcd zlitz lltzdl zeaiygd b EPOn ¤ ¦ dyrn b epeax reiq z` jixv `le epeaixa oin`n `ly d`xn ekxcl `veiy oFilre§ mixac§ dWlWl oEki KxCA KlFdW in b dpen`d `idy zixad lr didy § ¤ ¦¨ ¨ Ÿ § ¦ ¥© § ¤ ¤© ¥ ¤ ¦ miWp` lW mipir gwtl `Ed KExA WFcTd cizr b didy dyrn b dNtYd Ff mNMn ¦ ¨ £ ¤ ¦© ¥ ©Ÿ § ¦ ¨ ¨© ¦ ¨ ¨¦ § © ¨ª ¦ icM dGd mlFrA EwAcp `NX dnA waCdlE dpFilr dnkgA lMYqdlE minkg `l ¥§ ¤© ¨ ¨ § §¦ Ÿ ¤ © § ¥ ¨¦ § ¨ § ¤ ¨ § ¨ § ¥© § ¦ § ¦ ¨£ Ÿ mpFAx¦ z` ErcIW ¨ ¤ §¥ ¤