תוכן והקדמות לספר הסוד שבחיים על הזוהר הקדוש - Page 10

‫תוכן מפורט ‰ הסוד שבחיים‬ ‫י‬ ztxUp mirWx§ lW mznWP b eizFnvr lr Fl miwEwg eizFIkf wiCv eizFnvr lr ¤ ¤§ ¦ ¦¨ ¤ ¨ ¨ § ¦ ¨ § © © ¦ £ ¨ ª§ ¦© ¨ § © © dix` cxFi did oiCd `QM lW zFIgdn b miwiCSd ilbx zFRM zgY xt` ziUrpe§ ¥ §© ¥ ¨¨ ¦© ¥ ¦ ¤ © © ¥ ¦ ¦© © ¥§ © © © © ¤¥ ¥ £© igzR cbpM migzRd lke§ mPdiBl Wi migzt dOk b zFpAxTd z` lk`l W` lW ¥ § ¦ ¤¤ § ¦ ¨ § © ¨ Ÿ ¦ ¥© ¥ ¦ ¨ § ¨© ¨ §¨© ¤ Ÿ ¡¤ ¥ ¤ cxFIW in b dztir ux` `xwpe§ mNM lW oFYgY oFxg` xFcn Wi mPdiBA b ocr oBd ¥ ¤ ¦ ¨ ¨ ¥ ¤¤ ¨§¦ ¨ª ¤ § © £© ¨ ¥ Ÿ ¦ ¥© ¤¥ ©© miWp` mzF` micixFn mFwn FzF`le§ minlFrl dlFr `l ziYgz `xwPW oFCa`l ¦ ¨£ ¨ ¦ ¦ ¨ § ¦ ¨ § ¤ Ÿ ¦ § © ¨§¦¤ ©£© micxFI on`A `Ed KExA WFcTd mW WCwl dvFx `NW in b on` aiWdl miGaOW ¦ § ¥ ¨ § ¨ ¨© ¥ ¥©§ ¤ Ÿ ¤ ¦ ¥ ¨ ¦ ¨ § ¦© § ¤ mdxa` xn` ¨ ¨§ © © ¨ b ziYgz `xwPW oFCa`l micxFIW cr dBxC xg` dBxC mPdiBl ¦ § © ¨§¦¤ ©£© ¦ § ¤ © ¨ §© © © ¨ § © Ÿ ¦ ¥© ElAqi `l mPdibe§ zElB EN` ipXW mPdiba EqpMi `le§ zElbA l`xUi EaIgzi epia` § §¦ Ÿ ¨¦ ¥ ¨ ¥ ¥§ ¤ ¨¦ ¥§ §¨¦ Ÿ ¨§ ¥ ¨§ ¦ §© § ¦ l`xUi ¥ ¨§ ¦ 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫גלגולי נשמות‬ zFCn ilrA dxFz ixzq ilrA b dn` `idW dnWp Wie§ dMln `idW dnWp Wi ¦ ¥ £© ¨ ¥ § ¦ ¥ £© ¨ ¨ ¦ ¤ ¨ ¨ § ¥ ¨§ © ¦ ¤ ¨ ¨ § ¥ `lA zOW mc` b zFxitq xUrn dlElMW dWFcTd zEklOd cSn zFnWp miWxFi Ÿ § ¥ ¤ ¨¨ ¦ § ¤ ¤¥ ¨ § ¤ ¨ §© § © © © ¦ ¨ § ¦ § `NW mze` ly myper b KlOd lkid KFY qpMdl lfxA lW lzM xar `l mipa Ÿ ¤ ¤¤ © © ¥ ¥¨ ¦ § ¤ §© ¤ ¤Ÿ © ¨ Ÿ ¦¨ lkidA FzF` miqipkn diaxe dixta wqr `ly in b mipaA mlFrd dfA ElCYWd © ¥ § ¦ ¦§ © ¦¨ § ¨ ¨ ¤§ §© § ¦ lM b dvilgde meaid ceq b mPdiBn dWw dfe§ mFie mFi lkA cxhp mWe§ oe` ilrFR ¨ ¨¦ ¥¦ ¤ ¨ ¤ ¨ ¨ § ¨ § ¦ ¨ ¤¨ ¥ £ miXngl ENt`e© mipTYzOW cr mlFr FzF`A wlg mdl oi` mipal Ekf `NW EN` ¦ ¦£© ¦£ ¦ §© § ¦ ¤ © ¨ § ¤¥ ¤¨ ¥ ¦¨ § ¨ Ÿ ¤ ¥ dvilgd ceq b `Ed KExA WFcTd mdl xifgn zFxFC ¨ ¨© ¤¨ ¦£ © 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‫גלות וגאולה‬ xdpe mda miiwzi zelbdn l`xyi e`viy b dpFxg`d dN`Be§ dpFW`xd dN`B ¨ £© ¨ ¨ª§ ¨ ¦¨ ¨ª§ giyn z`ia aekir xwir b zElBA dpikWE l`xUi ElB zFixr iENB lre§ b ocrn `vei ¨© ¨ ¦ § ¥ ¨§ ¦ ¨ ¨£ ¦ © b zElBA l`xUi z` `Ed KExA WFcTd afr `l minlFrn b zixad mbtdn epwcv ¨© ¥ ¨§ ¦ ¤ ¨ ¨© ©¨ Ÿ ¦ ¨ ¥ sl` b dpFW`x¦ 'd lW cFq `Ed oFW`x¦ ziaE oFW`x¦ ziAn dzid dpFW`x¦ zElB ¤¤ ¨ ¤ ¦© ¦© ¦ ¨§¨ ¨ ¨ lr `l xzFi l`xUi EcArYWi m` b l`xUi lr cg`M zFO`d oFhlW `Ed mipW © Ÿ ¥ ¥ ¨§ ¦ § §© § ¦ ¦ ¥ ¨§ ¦ © ¨ ¤ § ª¨ § ¦ ¦¨ rxtidl d"awd cizr dn b eil` xfgl mivFx `NW lr `N` `Ed KlOd zxfb iR ¨¥ Ÿ £© ¦ Ÿ ¤ © ¨¤ ¤¤ © ©¥ § ¦ FzF`A oOCfIW in lW Fwlg ixW`e§ onf FzF`A oOCfIW inl iF` b mlFrd ikln lkn § ¥ ©§ ¦ ¤ ¦ ¤ § ¤ ¥§ © ©§ § ¥ ©§ ¦ ¤ ¦ § ¨ ¨ ¥§ © ¨ zFxfb dOM mixxFrnE mdilr cg`M Evrizi mdiklnE miOrd lk micizr b onf ¥§ ¨ © ¦ § § ¤ ¥ £ ¨ ¤ § £¨ § ¦ ¤ ¥ § © ¦ ©¨ ¨ ©§ lilBd ux`A z`vl xxFrzi giWOd Kln b mdilr zg` dvrA milFr mNke§ zFrx ¦ ¨ © ¤¤ § ¥¨ ¥ §¦ © ¦ ¨ © ¤¤ ¤ ¥ £ © © ¨ ¥§ ¦ ¨ª ¨ ikln lke§ mlFrd lkA rcEi giWOd Kln b mlFrd lM fBxzi mWl `vIW mFi FzF`e§ ¥§ © ¨ ¨ ¨ ¨ § © ¨¦ © ¦ ¨ © ¤ ¤ ¨ ¨ ¨ ¥ ©§ ¦ ¨ § ¥¥¤ EkRdzi micEdId ivixRn[minr] dOk b axw FA Kxrl xAgzdl ExxFrzi mlFrd § © §¦ ¦ § © ¥ ¦¨ ¦ ¨© ¨§ Ÿ £© ¥ © § ¦ § § §¦ ¨ ¨ EzEni l`xUi mrn miAxe§ giWOd Kln lr axw Kxrl mdOr E`aie§ mdil` xfgl ¨ ¥ ¨§ ¦ ©¥ ¦ © © ¦ ¨ © ¤ ¤ © ¨ § Ÿ £© ¤ ¨ ¦ Ÿ ¨ ¤ ¥£ Ÿ £© dyry enk mFc` zElB sFqA zFUrl `Ed KExA WFcTd cizr ¡ ¨ § £© ¨ ¨© ¦ ¨ b KWg FzF`A ¤Ÿ §