Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17011 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 11 ( 11 8 2 ) 22 - 28 زðîÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m §ÆÝùݳÓÇ·áí ѳÛáõÑÇݦ ѳÛïÝÇ ýáïáÉñ³·ñáÕ« å³ï»ñ³½ÙÇ í³í»ñ³·ñáÕ úÉ»· ÎÉÇÙáíÇ ³Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÇó ¿: ²ÛÝ ïå³·ñí»É ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý μ³½Ù³ÃÇí ûñûñÇ ß³åÇÏÝ»ñÇÝ« èáõë³ëï³ÝáõÙ §ä³ñ½³å»ë å³ï»ñ³½Ù¦ Ëáñ³·ñáí ýáïáóáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ·É˳íáñ Ýϳñ ¿ ׳ݳãí»Éª ëï³Ý³Éáí »ñÏñáñ¹ ³Ýí³ÝáõÙÁª §Î³É³ßÝÇÏáíÇ ÇÝùݳÓÇ·áí س¹áÝݳݦ: « Ì À Ä Î Í Í À Ñ Ê À Ë À Ø Í È Ê Î Â Û Ì » Î ² Ø Æ Ü ø Ü ² Ò Æ ¶ à ì Ð ² Ú à ô Ð Æ Ü 8