Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17008 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 8 ( 11 7 9 ) 1 - 7 زðîÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý »ñ¹áõÙÁ áõËï ¿ áã ÙdzÛÝ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ, ³ÛÉ»õª ²ëïÍáõ ³é³ç£ ºí Ñ»Ýó ³Ûë ѳÙá½áõÙáí ¿, áñ ³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ëñμ³½³Ý ³é³ù»Éáõ- ÃÛ³Ý Ý³Ë³ß»Ù »õ ëÏǽμ... 8