Հայ Զինվոր - Page 9

Â Æ ì 1 4 ( 1 1 8 5 ) 1 2 - 1 8 ² ä ð Æ È Æ 2 0 1 7 §Ð³Û ½ÇÝíáñǦ ³Ûë ѳٳñáõÙ ïå³·ñáõÙ »Ýù ú¹»ë³ ù³Õ³ùÇ Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáóÇ II ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ` áõÕÕí³Í Ñ³Û ½ÇÝíáñÇÝ: ´³ñ»õ« ½ÇÝíá°ñ: ÖÇßï ¿« ³Ýͳ- Ýáà »Ýù« μ³Ûó ϳñÍ»ë ÇÝÓ Ñ³ñ³½³ïμ³ñ»Ï³Ù ÉÇÝ»ë: ¸áõ ³ÝÓÝíÇñ³μ³ñ ͳé³ÛáõÙ »ë Ù»ñ μ³Ý³ÏáõÙ áõ ÏÛ³ÝùÇ ·Ýáí å³ßïå³ÝáõÙ Ù»ñ ³½·Á: ºë »õ ÇÝÓ ÝÙ³Ý ß³ï »ñ»Ë³Ý»ñ ³å³Ñáí »Ýù ½·áõÙ Ù»½« ù³ÝÇ áñ Ï³Ý Ñ³Ûáó ³ñÍÇí ½ÇÝíáñÝ»ñÁ: Êáëï³ÝáõÙ »Ù` »ë ¿É ù»½ ÝÙ³Ý ½ÇÝíáñ ÏÉÇݻ٠áõ ³½·Çë åÇï³ÝÇ Ù³ñ¹ Ϲ³éݳÙ: ø»½ μ³ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ« ÇÙ ½ÇÝíá°ñ »Õμ³Ûñ: ´³ñ»õ« ëÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñ: Ø»ñ ¹³ë³ñ³ÝÁ áñáᯐ ¿ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ Ý³Ù³Ï ·ñ»É« áñå»ë½Ç ÙÇßï ÑÇß»ù« áñ ¹áõù Ù»Ý³Ï ã»ù: Ò»½Ýáí Ñå³ñï³ÝáõÙ »Ýù« Ó»ñ ßÝáñÑÇí ¿« áñ Ù»Ýù Ë³Õ³Õ »õ ³å³Ñáí ³åñáõÙ »Ýù« ·ÝáõÙ ¹åñáó« μ³- Ïáõ٠˳ÕáõÙ: Ò»½ ó³ÝϳÝáõÙ »Ù ³éáÕçáõÃÛáõÝ« ÃáÕ Ù»ñ ³ÕáÃùÝ»ñÁ å³Ñ³å³Ý ÉÇÝ»Ý Ó»½: Ø»Ýù Ó»½ ß³ï »Ýù ëÇñáõÙ« ¹áõù Ù»ñ μ³Ý³ÏÇ å³ñͳÝùÝ »ù: ²ëïí³Í Ó»½ å³Ñ³å³Ý® ¶²¶ÆΠβð²äºîÚ²Ü 9 ï³ñ»Ï³Ý ܲðºÎ βð²äºîÚ²Ü 11 ï³ñ»Ï³Ý ´³ñ»õ« ½ÇÝíá°ñ: ºë ²Ý¹ñ»ÛÝ »Ù« ·ñáõÙ »Ù ݳٳÏë Ñ»é³íáñ ú¹»ë³ÛÇó: Æ٠ѳÛñÇÏÝ ¿É ù»½ ÝÙ³Ý ½ÇÝíáñ ¿ »Õ»É áõ ͳé³Û»É ѳÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³ÏáõÙ« å³åÇÏë ÝáõÛÝå»ë Ù³ëݳÏó»É ¿ Ù»ñ ÑáÕÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ºñμ ٻͳݳ٫ »ë ÝáõÛÝå»ë ½ÇÝíáñ Ϲ³éݳ٫ Ó»½ ÝÙ³Ý Ëǽ³Ë« áõ Ïï³Ù ÇÙ å³ñïùÁ ѳÛñ»ÝÇùÇë: ÂáÕ áã ÙÇ Ù³Ûñ ɳó ãÉÇÝÇ« áã ÙÇ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³ÛñÝ áõ »Õμ³ÛñÁ ã½áÑí»Ý: ʳ- Õ³Õ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ù»½, Ç٠ѳ°Û ½ÇÝíáñ: ²Ü¸ðºÚ ʲâ²îðÚ²Ü 8 ï³ñ»Ï³Ý ´³ñ»õ« ëÇñ»ÉÇ° ѳñ³½³ï ½ÇÝíáñ« ³Ûë ݳٳÏë ·ñáõÙ »Ù ù»½ ú¹»ë³ ù³Õ³ùÇó« ÇÙ ³ÝáõÝÁ ²É»ùë³Ý¹ñ ¿: âÝ³Û³Í ³ÛÝ μ³ÝÇÝ« áñ »ë ³åñáõÙ »Ù г۳ëï³ÝÇó ¹áõñë« ÙÇßï ÉëáõÙ »Ù Ó»ñ Ñ»ñáë³Ï³Ý ³ñ³ùÝ»ñÁ »õ Ñå³ñï³ÝáõÙ »Ù Ó»½³Ýáí »õ áõñ³Ë »Ù« áñ Ó»ñ ÝÙ³Ý ù³ç ïճݻñ »Ý ͳé³Ûáõ٠ѳÛáó μ³Ý³- ÏáõÙ »õ ó³Ýϳó³Í Å³Ù³Ý³Ï å³ïñ³ëï »Ý Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ ÝíÇñ»É ѳÛñ»ÝÇùÇÝ« ù³ÝÇ áñ Ù»Í »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ ÍÝí»É Ñ³Û áõ Ù»Í å³ïÇí ¿ ͳé³Û»É ѳÛáó μ³Ý³ÏáõÙ: ò³ÝϳÝáõÙ »Ù« áñ г۳ëï³ÝÁ ÙÇßï ³½³ï ÉÇÝÇ, »õ ³ÛÉ»õë áã ÙÇ Ñ³ÛÇ ³ñÛáõÝ ãó÷íÇ: ø»½ ¿É, ½ÇÝíá°ñ »Õμ³Ûñ, ó³ÝϳÝáõÙ »Ù ù³ç³éáÕçáõÃÛáõÝ »õ ѳçáÕáõÃÛáõÝ ùá ³ÙμáÕç ÏÛ³ÝùáõÙ: ²Èºøê²Ü¸ð ʲâ²îðÚ²Ü 11 ï³ñ»Ï³Ý ´³ñ»õ« ѳ°Û ½ÇÝíáñ« ÇÙ ³ÝáõÝÁ ¶áõñ·»Ý ¿: ºë Ó»½ ·ñáõÙ »Ù ú¹»ë³ ù³Õ³ùÇó: ºë ·Çï»Ù« áñ ¹áõù å³ßïå³ÝáõÙ »ù Ç٠ѳÛñ»ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ºë Ñå³ñï »õ å³ßïå³Ýí³Í »Ù ½·áõÙ ÇÝÓ« »ñμ ·Çï»Ù« áñ ѳÛáó ë³ÑÙ³ÝÁ ÑëÏíáõÙ ¿ ³ñÇ« ˻ɳóÇ »õ ³Ýí³Ë ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ÆÙ ù³ç ½ÇÝíáñÝ»ñ« ó³ÝϳÝáõÙ »Ù Ó»½ ³éáÕçáõÃÛáõÝ »õ μ³ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ: ¶àôð¶ºÜ ÞÆðàÚ²Ü 11 ï³ñ»Ï³Ý ´³ñ»õ« ѳ°Û ½ÇÝíáñ« ³Ûë ݳٳÏÁ ·ñáõÙ ¿ ´Ûáõ½³Ý¹Á ú¹»ë³ ù³Õ³ùÇó: ºë ·Çï»Ù« áñ ¹áõù ûñ áõ ·Çß»ñ å³ßïå³ÝáõÙ »ù Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: Ø»ñ ÑáÕÁ« Ù»ñ ѳݷÇëïÁ« áñ Ù»Ýù ɳí ëáíáñ»Ýù áõ Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇÝ ³ñųÝÇ ½³í³Ï ÉÇÝ»Ýù: ºë ³ÛÝù³Ý Ñå³ñï »Ù« áñ Ñ³Û »Ù »õ Ó»½ ϳñáÕ »Ù »Õμ³Ûñ ³Ýí³Ý»É: ºë ³ÕáûÉáí Ó»ñ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñª ³Ù»Ý ³Ý- ·³Ù ËݹñáõÙ »Ù ²ëïÍáõÝ« áñ Ó»½ Ñ»ï ÉÇÝÇ »õ ¹áõù ϳï³ñ»ù Ó»ñ ëñμ³- ½³Ý å³ñïùÁ »õ áÕç áõ ³éáÕç ïáõÝ í»ñ³¹³éݳù: ÆÙ ëÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ« »ë ëñï³Ýó áõñ³Ë »Ù Ó»½ Ñ»ï ͳÝáóݳÉáõ ѳٳñ áõ ó³ÝϳÝáõÙ »Ù« áñ г۳ëï³ÝÁ ÙÇßï ³½³ï ÉÇÝÇ »õ ѳÕóݳϳÍ: Ò»½ ó³ÝϳÝáõÙ »Ù ù³ç³éáÕçáõÃÛáõÝ »õ ѳçáÕáõÃÛáõÝ: ´Úàô¼²Ü¸ ÞÆðàÚ²Ü 11 ï³ñ»Ï³Ý ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 9 ÂÆì 14 (1185) 1 2 - 1 8 ²äðÆÈÆ 2 017 §Ð³Û ½ ÇÝíáñǦ ³ Ûë Ñ ³Ù³ñáõÙ ï å³·ñáõÙ » Ýù ú ¹»ë³ ù ³Õ³ùÇ Ø ³ßïáóÇ ³Ýí³Ý Ï Çñ³ÏÝûñÛ³ ¹ åñáóÇ I I ¹ ³ë³ñ³ÝÇ ³ ß³ ³Ï»ñïÝ»ñÇ Ý ³Ù³ÏÝ»ñÁ` áõÕÕí³Í Ñ ³Û ½ ÇÝíáñÇÝ: ´³ñ»õ« ½ÇÝíá°ñ: ÖÇßï ¿« ³Ýͳ- Ýáà »Ýù« μ³Ûó ϳñÍ»ë ÇÝÓ Ñ³ñ³½³ï- μ³ñ»Ï³Ù ÉÇÝ»ë: ¸áõ ³ÝÓÝíÇñ³μ³ñ ͳé³ÛáõÙ »ë Ù»ñ μ³Ý³ÏáõÙ áõ ÏÛ³ÝùÇ ·Ýáí å³ßïå³ÝáõÙ Ù»ñ ³½·Á: ºë »õ ÇÝÓ ÝÙ³Ý ß³ï »ñ»Ë³Ý»ñ ³å³Ñáí »Ýù ½·áõÙ Ù»½« ù³ÝÇ áñ Ï³Ý Ñ³Ûáó ³ñÍÇí ½ÇÝíáñÝ»ñÁ: Êáëï³ÝáõÙ »Ù` »ë ¿É ù»½ ÝÙ³Ý ½ÇÝíáñ ÏÉÇݻ٠áõ ³½·Çë åÇï³ÝÇ Ù³ñ¹ Ϲ³éݳÙ: ø»½ μ³ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ« ÇÙ ½ÇÝíá°ñ »Õμ³Ûñ: ´³ñ»õ« ëÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñ: Ø»ñ ¹³ë³ñ³ÝÁ áñáᯐ ¿ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ Ý³Ù³Ï ·ñ»É« áñå»ë½Ç ÙÇßï ÑÇß»ù« áñ ¹áõù Ù»Ý³Ï ã»ù: Ò»½Ýáí Ñå³ñï³ÝáõÙ »Ýù« Ó»ñ ßÝáñÑÇí ¿« áñ Ù»Ýù Ë³Õ³Õ »õ ³å³Ñáí ³åñáõÙ »Ýù« ·ÝáõÙ ¹åñáó« μ³- Ïáõ٠˳ÕáõÙ: Ò»½ ó³ÝϳÝáõÙ »Ù ³éáÕçáõÃÛáõÝ« ÃáÕ Ù»ñ ³ÕáÃùÝ»ñÁ å³Ñ³å³Ý ÉÇÝ»Ý Ó»½: Ø»Ýù Ó»½ ß³ï »Ýù ëÇñáõÙ« ¹áõù Ù»ñ μ³Ý³ÏÇ å³ñͳÝùÝ »ù: ²ëïí³Í Ó»½ å³Ñ³å³Ý® ¶²¶ÆΠβð²äºîÚ²Ü 9 ï³ñ»Ï³Ý ܲðºÎ Î ²ð²äºîÚ²Ü 11 ï³ñ»Ï³Ý ´³ñ»õ« ½ÇÝíá°ñ: ºë ²Ý¹ñ»ÛÝ »Ù« ·ñáõÙ »Ù ݳٳÏë Ñ»é³íáñ ú¹»ë³ÛÇó: Æ٠ѳÛñÇÏÝ ¿É ù»½ ÝÙ³Ý ½ÇÝíáñ ¿ »Õ»É áõ ͳé³Û»É ѳÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³ÏáõÙ« å³- åÇÏë ÝáõÛÝå»ë Ù³ëݳÏó»É ¿ Ù»ñ ÑáÕÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ºñμ ٻͳݳ٫ »ë ÝáõÛÝå»ë ½ÇÝíáñ Ϲ³éݳ٫ Ó»½ ÝÙ³Ý Ëǽ³Ë« áõ Ïï³Ù ÇÙ å³ñïùÁ ѳÛñ»ÝÇùÇë: ÂáÕ áã ÙÇ Ù³Ûñ ɳó ãÉÇÝÇ« áã ÙÇ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³ÛñÝ áõ »Õμ³ÛñÁ ã½áÑí»Ý: ʳ- Õ³Õ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ù»½, Ç٠ѳ°Û ½ÇÝíáñ: ´³ñ»õ« ëÇñ»ÉÇ° ѳñ³½³ï ½ÇÝíáñ« ³Ûë ݳٳÏë ·ñáõÙ »Ù ù»½ ú¹»ë³ ù³Õ³ùÇó« ÇÙ ³ÝáõÝÁ ²É»ù- ë³Ý +; + :,9+<9+<8 +<99 +<98|9* :; +: +<:\;:;\9 +99 +<9+<::+<98|;2 +:;\;:* 98|9: 8::;\9 +9 9<+; 9+;::+<8+<9Ь+<;+<;9+;8 +;R 9:\+<;:+<9:;\9 +9 9<+++<9:: +;R :;\;+<8 +9*:; 9<+; 99+<9 ;+<:r :9\+<9+; +9 8+<:+<9:;\9 9+<9:;2 +<9+2Ь8:;\9 +;R ;<+<98+<;<+<8 8\+<9+<9+<8 :\+<:;+<:: +9 8|;+9;089+<9;8 9:8|;+8 9+<9;+98|;8|9* ;+<98r :; 9+8 +;:|+<98:;\8<9:;\9 + 89:+8 9+<9 :;R 9+8Ь:\+<:8|: + 8+<:+<9+8 9+<9:;2 +<9+<8:;\9 ;,+<98+<9:;\9 +9* :; 9 +<9+<::+<98 98|9:+<++<: 88|98r +;R +<98+;\: ::2 98r 9+<98r +<;9:;\9 :<8<+<;|:8s ;++ +8 +8|9::+ ; +9RЬ+<9; ;<+<98+<9:;\9 +9 ;+<:|+<::9\:|:;\8<9:;\9 +;R 9+<:|:9\:;\8<9:;\9 ;: +<9:9\:r 89+<9;:;\9+,8+;:+,9+; 8+,:,+,:; 9+,9 :+<;+8+<9Ь+,9+; +9 8+,:,+,:; 9+,9 : +<;+8+<9Ь+L+<;+;\* 9+<+ 9 +8|9::;* 8|9 +<9:;\98+l:;\;+|+9 + +: 9<++ +|;:;\9 +9 ;++:+0;+<9\+<;8|;3 +: +|8|:+9* :; +:;\; :\+<9:Ь:\+<9:;\9 +; 8|9 9+<9;+98|;8r :+<99+<99+;8+: 9:\+<;: +;R :\+<9::\+<9:+<8 +9 ++|:;\98|99<* +; +|8|:+9* :; 9+<9:;2 :+<99+<989:8::;\9 + +<;8|* 8+8+<;<8r +;R +<9:+<8 +8|9Ь::;9+;8r 8:9\98|;3 8l9 ;+<:r +8|9::;9+;* ;<+<98+<9:;\9 +9 9<++Ь+<::9\:|:;\8<9:;\9 +;R +<;8r 8+<:+<9:;\8<9:;\9Ӡ+l: ;L; +l+9 98l; : 9+,9 :+<;+8+<9Ь+L+<;+;\* 9+<+ 9 +8|9::;* +<9: 9+<9+<88 +|;:;\9 ++L9:;\++<9+8 ;++:+2 ;+<9\+<;8|;3 +: +|8|:+9* :; +:;\; ;;:;R +|8|9+; :\+<9::\+<9:;\9 +; 9+; :+<99+<99+;8 9+;9:9\8* 9+; 9+<9+|8|::8* :; 9+9; 8+<: ::::;+9; :;R 9+;9+<9;+98|;8|9 +<;8\+<98r ++<:+<8 88|9+9; +: +<99;+<9Ь9:\+<;: +9* :; 9+<9 +9 +;R 9<++ 8+<;:9R +9 +9\+<9; +<9Ь:+<9+8 +: +<9\:8<+8:: 9<+; 89+<9;8r 9+<9+<;* +<9+9 +<9Ь+|+<9 89+;:;\9 +9 +,::8:;\9* :; 9<++ 9+: 88|98r +;R +:;\; 8+<:+<;+; 9<+; :;+2Ь++<9 :\+<;:;8 +;R :9\:r :;R +<::9\:r ::;\9 :+;+<++<:9+<; 8l9 :8|;+88|+ +8|9::;9+;*+: :;:+<9;2 :;\;+<8 +9 9<++ 9+: 8+<9:8<+<9+<8:;R 9+<9+<; :;R ;<+<98+<9:;\9 +9* :;9 +<9+<::+<98 98|9: +<++<: 88|98r +;R 9+<9\8<+<9+<8+<8Ӡ9,++ ;<+<98+<9:;\9 +9 ;+<:|+<::9\:|:;\8<9:;\9 +;R 9+<:|:9\:;\8<9:;\9Ӡ+L9: ;L++,9+ 98l; : 9+,9 :+<;+8+<9Ь9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8