Հայ Զինվոր - Page 4

ÂÆì 14 (1185) 1 2 - 1 8 ²äðÆÈÆ 2017 ²äðÆÈÆ 16-À êàôð´ вðàôÂÚ²Ü îàÜÜ ¾ ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î êä²è²¼ÆÜàôÂÚ²Ü ºì è²¼Ø²Î²Ü îºÊÜÆβÚÆ êä²ê²ðÎàôØ §à±õñ ¿ « Ù ³°Ñ« ù á Ñ ³ÕÃáõÃÛáõÝÁ« á±õñ ¿ « · »ñ»½Ù³Ý« ù á Ë ³ÛÃáóÁ¦ (² Î áñÝé Ä º 5 5): äáÕáë ³é³ùÛ³ÉÇ Ñ»ï ³Ûëûñ å³ñ- ½áõÙ »Ýù ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ÕóݳÏÇ ¹ñáßÁ »õ μ»ñÏñ³ÉÇó ßÝáñѳíáñ³Ýù ÷á˳ÝóáõÙ ÙÇÙÛ³Ýóª ùñÇëïáÝ۳ݻñÇë ѳٳñ ³Ù»- ݳÝíÇñ³Ï³Ý áõ Éáõë³íáñ ³Ûë ïáÝÇ ³éÇÃáí: Ø»ñ ѳí³ï³íáñ ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýó³Í ׳ݳå³ñÑÁ ÉÇ ¿ »Õ»É ûñѳë³- Ï³Ý ¹ñí³·Ý»ñáí« ÇëÏ³Ï³Ý ·áÕ·áóݻ- ñáí áõ ٳѳë³ñëáõé ˳ã»ÉáõÃÛ³Ùμ« μ³Ûó áñå»ë îÇñáç ×ßÙ³ñÇï ³ß³Ï»ñï áõ Ñ»ï»õáñ¹ª ÙÇßï ¿É Ñ³Õóѳñ»É »Ýù ٻͳ·áõÛÝ ³Û¹ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ öñÏãÇ ½áñ³ÏóáõÃÛ³Ùμ ѳñáõÃÛáõÝ áõ ѳÕó- Ý³Ï ïáÝ»É: ÆÝãù³Ý ¿É ÏáñáõëïÝ»ñÁ Ñáõ- ë³Ñ³ï»óÝáÕ »Ý »Õ»É« ϳ٠Ãí³ó»É ¿« û Ó»éÝáõݳÛÝ Ñáõë³Ë³μáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù»½ ë³ÑÙ³Ýí³Í μ³ÅÇÝÁ« îÇñáç ¹³ï³ñÏ ·»ñ»½Ù³ÝÇó ÉëíáÕ Ññ»ßï³Ï³μ³ñμ³é ³í»ïÇëÁª §ÆÝãá±õ áÕçÇÝ Ù»é»ÉÝ»ñÇ Ù»ç »ù ÷ÝïñáõÙ: ²Ûëï»Õ ã¿« ³Ûɪ ѳñÛ³í¦ (ÔáõÏ© Ƹ 5-6)« Ù»½ áõÅ ¿ ïí»É ɳí³ï»- ëáõÃÛ³Ý ³ÏÝϳÉÇùÝ»ñáí ÉÇ Ñ³Û³óù áõÕ- Õ»Éáõ í³Õí³ ûñí³Ý: ºí ³Ûëûñ« ¹³ñÓÛ³É Ýáñá·í³Í êáõñμ гñáõÃÛ³Ý ³í»ïÇëáí« ßÝáñѳíáñáõÙ áõ ù³ç³É»ñáõÙ »Ýù ÙÇÙÛ³Ýó« íëï³Ñ»ó- ÝáõÙ« áñ ÝáõÛÝÇëÏ Ù³ÑÁª Ù»ñ ٻͳ·áõÛÝ ÃßݳÙÇÝ« ¹»é í»ñç ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ« ³Ûɪ Ù»ñ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ù³ñ« ßñç³- ¹³ñÓ³ÛÇÝ Ñ³Ý·ñí³Ý« áñÁ ѳÕóѳ- ñáõÙ »Ýùª ³Ùáõñ μéÝ»Éáí îÇñáç Ó»éùÁ« ϳï³ñ»É³å»ë ³å³íÇÝ»Éáí Ù³ñ¹áõ ÝϳïÙ³Ùμ Ýñ³ ÷ñϳ·áñÍ ëÇñá ½áñáõ- ÃÛ³ÝÁ: ÆëÏ Ï³ñÙñ³Ý»ñÏ Ñ³íÏÇÃÝ ¿É ³Ù»Ý ³Ý·³Ù Ù»½ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ ³Û¹ ÷ñ- ϳ·áñÍáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ« áñ Ù»ñ îÇñáç ³Ý·ÇÝ ³ñÛáõÝÝ ¿ª Ñ»Õí³Í ѳٳÛÝ Ù³ñ¹- ÏáõÃÛ³ÝÁ ÷ñÏáõÃÛáõÝ áõ ѳíÇï»Ý³Ï³Ý ÏÛ³Ýù ßÝáñÑ»Éáõ ѳٳñ: îÇñáç` ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ð³ñáõÃÛ³Ý ÉáõÛëÇ Ý»ñùá Ù»ñ ßÝáñѳíáñ³ÝùÝ áõ ûñÑ- ÝáõÃÛáõÝÝ »Ýù μ»ñáõÙ Ò»½` ëÇñ»ÉÇ ëå³- Ý»ñ áõ ½ÇÝíáñÝ»ñ` Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇ »ñÏñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ß˳íáñÝ»ñ: سÕ- ÃáõÙ »Ýù Ýáñ »é³Ý¹« ÝíÇñáõÙ áõ Ïáñáí` ѳÛñ»ÝÛ³ó å³ßïå³ÝÇ μ³ñÓñ ÏáãáõÙÁ Ïñ»Éáõ »õ Ï»ñï»Éáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ: ÂáÕ öñÏãÇ êáõñμ гñáõÃÛ³Ý ³í»ïÇëÁ Ùß- ï³μáõË ÉáõÛëÇ ×³é³·áõÙáí ÉóÝÇ ³Ù»Ý- ùÇë ÏÛ³Ýù»ñÁ« ³Ýë³ë³Ý å³ÑÇ Ù»ñ г- Û³ëï³Ý ³ß˳ñÑÁ`г۳ëï³ÝÇ »õ ²ñ- ó³ËÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ ѳÕ- Ã³Ý³Ï³Í Ñ³Ûáó μ³Ý³ÏÁ: ²Ù»Ý: øñÇëïáë Û³ñ»³õ Ç Ù»é»Éáó© úñÑÝ»³É ¿ Û³ñáõÃÇõÝÁ øñÇëïáëÇ: ìñÃ³Ý»ë » åÇëÏáåáë ² μñ³Ñ³ÙÛ³Ý ÐÐ ¼ àõ Ð á·»õáñ ³ é³çÝáñ¹ 4 껽áݳÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ëå³é³½ÇÝáõÃÛáõÝÁ« é³½Ù³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý ÓÙ»é³ÛÇÝ ¨ ³Ù³é³ÛÇÝ ß³Ñ³·áñÍ- Ù³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉÝ ¿: ²ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ û¹Çª ѳٳ- å³ï³ë˳ݳμ³ñ 5 ³ëïÇ׳ÝÇó ó³Íñ ¨ μ³ñÓñ ѳëï³ïáõÝ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÇ ¹»åùáõÙ: 껽áݳÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³- ë³ñÏáõÙ »Ý ³ÝóÝáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý« áõëáõÙݳٳñï³Ï³Ý« ß³ñ³- ÛÇÝ« áõëáõÙݳ-ß³ñ³ÛÇÝ« ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ß³- ѳ·áñÍÙ³Ý ËÙμ»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ« ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳñ׳ųÙ- Ï»ï å³Ñå³ÝÙ³Ý Ù»ç »Õ³Í ÝÙáõßÝ»ñÁ: 4-ñ¹ μ³Ý³Ï³ÛÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ññ³Ù³- Ýáí ½áñ³Ù³ë»ñÇó Ù»ÏÇ μ³½³ÛÇ íñ³ ³Ýóϳóí»ó ½áñ³Ùdz- íáñÙ³Ý »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñǪ ëå³é³½Ç- ÝáõÃÛ³Ý ·Íáí ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇ« ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ë»ñÇ Í³é³Ûáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï»ñÇ »éûñÛ³ ѳí³ù 뻽áݳÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ã»Ù³Ûáí: гí³ùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ϳï³ñ»É³·áñÍ»É Ù³ëݳ- ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý« ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ ·áñÍݳ- Ï³Ý í³ñÅí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ« Ëáñ³óÝ»É ¨ ³Ùñ³åݹ»É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ³íïáÙáμÇɳÛÇÝ