Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 14 (1185) 1 2 - 1 8 ²äðÆÈÆ 2017 ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 11.04.2017 îå³·ñí³Í ¿ §Ð»Ý³Ï»ï¦ ö´À-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 гëó»` ºñ»õ³Ý, ØáëÏáíÛ³Ý 5 21-4 46, 52-2 21-5 53 лé. 52-2 e-m mail: hayzinvor@mil.am ¶ÇÝÁ` 100 ¹ ñ³Ù îå³·ñíáõÙ ¿ 1993Ã. ³ åñÇÉÇó ¶É˳íáñ ËÙμ³·ñÇ äÄÎ ê²ØìºÈ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü