Հայ Զինվոր - Page 15

Â Æ ì 1 4 ( 1 1 8 5 ) 1 2 - 1 8 ² ä ð Æ È Æ 2 0 1 7 IJزÜòÆ ²ÜÎÚàôÜ. ʲⴲè ÷áñÓ»ù ÉáõÍ»É ´Ý³®« ¹ÇÙ³®« Ë׳® ¶³í³é« ¸Ç³ñμ»ùÇñ Ø³ï »ñ»ù ù³ÛÉÇó êåÇï³ÏÝ»ñª ²a8, Âd4 ½ÇÝíáñ e6 ê»õ»ñ` ²c6 èáõë μáõë³μ³Ý èáõë Íáí³Ï³É êï³ñï« »É³Ï»ï ø³Õ³ù« ²íëïñ³É- dz àñï»±Õ ²ÙáõëÝáõ »Õμ³ÛñÁ ÂáõËå ²íïáïÝ³Ï Î³Ï³¹áõ« ³ñ³ ÀÝͳ ܳѳݷ« ²ØÜ ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ³ëïí³Í ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë ²½³Ý ʻɳ·³ñ ÞÇݳÝÛáõÃ Ð»É»Ý ê»·³ñ³ ê»Ù« ®« гμ»Ã ÊáëùÇ Ù³ë Øáɳ ²½· è¸ ´³ÝÏ« ºñ»õ³Ý ²ÛÏǹá Â³Õ³Ù³ë« ºñ»õ³Ý гßÙ³Ý- ¹³Ù Ð³Û »ñ·ãáõÑÇ Ü³Ëáñ¹ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ 1© ²b8 ²a5 /1...²b5 2. Âc3/ 2. Âc4 êåÇï³ÏÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý »õ ѳÕÃáõÙ ì³Ý³Óáñ Ü»å³É øÇã« Ýáëñ ¶ÇÝáõ ëÇñ³Ñ³ñ ²ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ Ðá·Ý»É ø³Õ³ù« ¶³Ý³ ® øñááõ ¶»ñٳݳóÇ ýǽÇ- Ïáë ̳Õñ³Íáõ гëï ·³í³½³Ý, Ù³Ñ³Ï ÞñÃáõÝù ´³Å³Ï« ·³í³Ã ÆßË³Ý ÈÇ׫ ÐÐ È»·»Ý¹« ÓáÝ üñ³Ýëdz- Ï³Ý ï³é ܳËáñ¹ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ úñμÇï ´³ñ³Ï ܳѳݷ« ´ñ³½ÇÉdz 1© ab4! c:a3 2. de5! f:b2 3. dc3 b:d4 4. e:c5 b:d4 5. cb2 a:g5 6. h:e3x: êºð¶ºÚ ¸²ìÂÚ²Ü êåáñïÇ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõ ´áí³Ý¹³- ÏáõÃÛáõÝ Æï³É³Ï³Ý ýáõïμáɳ- ÛÇÝ ³ÏáõÙμ гÛÇ μݳíáñáõÃÛ³Ý μ³ó³ë³- Ï³Ý ·ÇÍ àñá·³Ûà §® »õ ڳݦ ì»ñ ϳó лïù ¥μñ쩤 Ȼѳëï³Ý« ²Ä Ü»μñáíà лñáë« §²Ýáõߦ ê³ÙëáÝ »õ ... È»éÝ»ñ« §®¬Þ³Ý¦ àñ¹³Ý ܳËáñ¹ ѳٳñáõÙ ïå³·ñí³Í ëϳݹÇݳíÛ³Ý Ë³ãμ³éÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ Î ² Ð ² ¸ Ä ² â Ü ð àô Æ º Ü Æ ê º Ú º ð Ø à È Ü Æ Î È ² Ø Æëñ³Û»ÉÇ ä´ ëå³é³½ÇÝáõÃÛáõÝÁ ѳٳÉñí»É ¿ гϳÑñÃÇé³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý David’s Sling (Kelah David) ѳٳϳñ·»ñÁ å³ßïáݳå»ë Ùï»É »Ý Æëñ³Û»ÉÇ μ³Ý³ÏÇ ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÀݹáõÝÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³- ÝÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ Æëñ³Û»ÉÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μ³Ý³ÏÇ μ³ñÓñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ: Æëñ³Û»É³Ï³Ý Rafael ¨ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Raytheon é³½Ù³³ñ¹- Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳϳñ·»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ Ùß³ÏáõÙÝ ëÏë»É ¿ÇÝ 2006-Çó: Üáñ ѳϳÑñÃÇé³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ Ïϳ½Ù»Ý Æëñ³Û»ÉáõÙ ëï»ÕÍíáÕ Ñ³Ï³Ññ- ÃÇé³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçÇÝ ûÕ³ÏÁ: ´³ñ¹ ÃÇñ³ËÝ»ñÇ« ûñÇݳÏ` μ³ÉÇëïÇÏ ÑñÃÇéÝ»ñÇ« Ëáó- Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÏÇñ³éí»Ý ѳϳÑñÃÇé³ÛÇÝ å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý §Ê»ó-2¦ (Arrow) ѳٳϳñ·»ñÁ« ÇëÏ ÷áùñ ï³ñ³Íáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇñ³ËÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª Iron dome ѳٳϳñ·»ñÁ: David’s Sling ѳٳϳñ·Á Æëñ³Û»ÉáõÙ Çñ ³é³çÇÝ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÝ ³Ýó»É ¿ 2012Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 25-ÇÝ: Æëñ³Û»ÉÇ å³ßïå³- ÝáõÃÛ³Ý μ³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³çÇÝ Ù³ñïÏáóÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÝ ëÏëí»É »Ý 2016-Ç ÷»ïñí³ñÇó« ÇëÏ ³ñ¹»Ý ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇÝ Æëñ³Û»ÉÇ ä´-áõ٠ϳ½Ù³íáñí»É ¿ ѳٳϳñ·Ç ³é³çÇÝ ¹ÇíǽÇáÝÁ: Ø ² ð Ø º Ü ä Æ Â à Ü º Ü Æ ² ¶ ² ð ² Ú à Ü Æ Ð à ð º Ô ´ ² Ú ð â ê ¶ Æ ì Ü Ø àô ê î ² Ì à Î æ ² ¶ Ø à Ø Ü º ð ø Æ Ü Æ ð º à ² ð à È ¸ ø Ü ² ð Þ ² Ð ² Ü º Æ Æ ð Æ Ü ² Ø ² ð ² Â Ü Æ Î ² Ð Æ Ø º ¸ ² ð ² ¼ Î ² ì ² î º º Ð à ì ² ² ð Ô Æ ì ² ´ ð ú ² Æ È Ì ² Ú Ü º ´ àô ´ Ú ² ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 15 ÂÆì 14 (1185) ÷áñÓ»ù ÉáõÍ»É Ä²Ø²ÜòÆ ²ÜÎÚàôÜ. Ê²â´²è ´Ý³®« ¹ÇÙ³®« Ë׳® èáõë μáõë³μ³Ý êåÇï³ÏÝ»ñª ²a8, Âd4 ½ÇÝíáñ e6 ê»õ»ñ` ²c6 êï³ñï« »É³Ï»ï ø³Õ³ù« ²íëïñ³É- dz γϳ¹áõ« ³ñ³ ÀÝͳ ²½³Ý ʻɳ·³ñ ²ÙáõëÝáõ »Õμ³ÛñÁ àñï»±Õ ÂáõËå Ø³ï »ñ»ù ù³ÛÉÇó ¶³í³é« ¸Ç³ñμ»ùÇñ èáõë Íáí³Ï³É 1 2 - 1 8 ²äðÆÈÆ 2 017 ²íïáïÝ³Ï Ü³Ñ³Ý·« ²ØÜ ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ³ëïí³Í ¶ÛáõÕ³ïÝ- ï»ë ܳËáñ¹ ËݹñÇ É áõÍáõÙÁ ÞÇݳÝÛáõà ÊáëùÇ Ù³ë Ð»É»Ý ê»·³ñ³ ê»Ù« ®« гμ»Ã Ð³Û »ñ·ãáõÑÇ ²½· è¸ ´³ÝÏ« ºñ»õ³Ý Øáɳ ²ÛÏǹá Â³Õ³Ù³ë« ºñ»õ³Ý ²ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ Ðá·Ý»É ÆßË³Ý ÈÇ׫ РР̳Õñ³Íáõ гëï ·³í³½³Ý, Ù³Ñ³Ï È»·»Ý¹« ÓáÝ üñ³Ýëdz- Ï³Ý ï³é úñμÇï ´áí³Ý¹³- ÏáõÃÛáõÝ Ð³ßÙ³Ý- ¹³Ù ì³Ý³Óáñ Ü»å³É ® øñááõ ¶»ñٳݳ- óÇ ý ǽÇ- Ïáë ÞñÃáõÝù ܳËáñ¹ ËݹñÇ É áõÍáõÙÁ ܳѳݷ« ´ñ³½ÇÉdz лïù ¥μñ쩤 1© ab4! c:a3 2. de5! f:b2 3. dc3 b:d4 4. e:c5 b:d4 5. cb2 a:g5 6. h:e3x: êºð¶ºÚ ¸²ìÂÚ²Ü êåáñïÇ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõ ܳËáñ¹ ѳٳñáõÙ ïå³·ñí³Í ëϳݹÇݳíÛ³Ý Ë³ãμ³éÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ Ȼѳëï³Ý« ²Ä Ü»μñáíà àñá·³Ûà ø³Õ³ù« ¶³Ý³ ´³ñ³Ï ì»ñ ϳó Æï³É³Ï³Ý ýáõïμáɳ- ÛÇÝ ³ÏáõÙμ гÛÇ μݳ- íáñáõÃÛ³Ý μ³ó³ë³- Ï³Ý ·ÇÍ êåÇï³ÏÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý »õ ѳÕÃáõÙ ¶ÇÝáõ ëÇñ³Ñ³ñ øÇã« Ý áëñ ´³Å³Ï« ·³í³Ã 1© ²b8 ²a5 /1...²b5 2. Âc3/ 2. Âc4 лñáë« §²Ýáõߦ È»éÝ»ñ« §®¬Þ³Ý¦ ê³ÙëáÝ »õ ... §® » õ Ú ³Ý¦ àñ¹³Ý Æëñ³Û»ÉÇ ä´ ëå³é³½ÇÝáõÃÛáõÝÁ ѳٳÉñí»É ¿ гϳÑñÃÇé³ÛÇÝ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý D avid’s Sling ( Kelah David) ѳٳϳñ·»ñÁ å³ßïáݳå»ë Ùï»É » Ý Æëñ³Û»ÉÇ μ³Ý³ÏÇ ë å³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÀݹáõÝÙ³Ý ³ ñ³ñáÕáõÃÛ³- ÝÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ Æëñ³Û»ÉÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μ³Ý³ÏÇ μ³ñÓñ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ: Æëñ³Û»É³Ï³Ý R afael ¨ ³ Ù»ñÇÏÛ³Ý R aytheon é ³½Ù³³ñ¹- Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³- ï»Õ Ù ß³ÏáõÙÝ ë Ïë»É ¿ÇÝ 2006-Ç Çó: Üáñ ѳϳÑñÃÇé³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ Ï Ï³½Ù»Ý Æ ëñ³Û»ÉáõÙ ë ï»ÕÍíáÕ Ñ ³Ï³Ññ- ÃÇé³ÛÇÝ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ù ÇçÇÝ û Õ³ÏÁ: ´³ñ¹ à Çñ³ËÝ»ñÇ« û ñÇݳÏ` μ ³ÉÇëïÇÏ Ñ ñÃÇéÝ»ñÇ« Ëáó- Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÏÇñ³éí»Ý ѳϳÑñÃÇé³ÛÇÝ å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý §Ê»ó-2 2¦ (Arrow) ѳٳϳñ·»ñÁ« Ç ëÏ ÷ áùñ ï³ñ³Íáõ- ÃÛáõ 99+;8r 82 8|;+<89+;8r 9+<9+<;*&FR 9+<9+<8+<;+|+;88|9Ӣ 8l:;+<9+88r :\+<9::\+2ФFfN( 26Ɩr 9+<9+<8+<;+|8 8l:;+<9+8:;\9 8|; +2 :+<:|8|9 ;|:;9<+<;8:;\99+;9 +<9;<+8 +#,82 9:9+9+;8r"R8p9:;\8<9+<9 +<9+<88|9 9+<9+<8+<;+|8r +<:+<:|8|9 9 +<;:8:;<8r 9+<:+<8+<;+<;:;\99+;9 : 8::+8 + 9"b8p8r ;r +:;:+<;8|;<* 8r :8 +<;++9 9 :;\99Ь8<:+<8+<98r 9 :;\88|:8|9 8b :;+<9+88r :B +B::;\9 8 +<+9+<::;:+8 + 9 +<9+<8+<;+|8r +<:+<:|8|9 + 8|:8|+8|:989 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,98+ 9+" + 8B + : 9; : ;B 8b + ; 9 : 8 9 +" + 9 8b +" +b +" ; +" 99 8b 9 + 9B +B + :" : : ;B : : + +`9 8`+ 9 8b :8 +" 9; 9 + 9:;8+9:B 8b 8" : 9+b 8b :8 ::998;9:b + 9 : 9 9 + ; ; 8b 9; + : +" ; : 8 +; 9 +" ; 9 +" 9 +" 9 + 8`8b 9 +" 9 +" + 8 +" 9 8b 9 + + +" ; +" + 8 9 : : +" + 8`8`;8" 9 8`++9B 8b : + 8:L+,9:: 9+,8,+; 8 + 9+@+" : +" :; ;9 +;+B : ;B +@;+" 8`9 + 8