Հայ Զինվոր - Page 14

ÂÆì 14 (1185) 1 2 - 1 8 ²äðÆÈÆ 2017 ²é³çݳ·ÍáõÙ Í ³é³ÛáÕ ³ Ûë ï ճݻñÇ ß ÝáñÑÇí ¿ å³Ûͳé É áõÛë ë ÷éíáõÙ μ ³óíáÕ û ñí³ í ñ³: ² Ûë ï ճݻñÝ »Ý » ñ³ßËÇùÁ Ù »ñ Ñ »ï³·³ ù ³Õ³ù³ÏÇñà · áÛáõÃÛ³Ý: ² Ûë ³ñ»õÇ ï ³Ï ³ ñųݳå³ïíáñ»Ý ³ åñ»Éáõ » õ ³ ñ³ñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ Ý ñ³Ýù » Ý Ù »½ ï ³ÉÇë: Ð »Ýó Ý ñ³Ýó ß ÝáñÑÇí ѳí³ï³óÇÝù Ù »ñ á õÅÇÝ, ï »ë³Ýù Ñ ³ÕóݳÏÁ, ѳí³ï³óÇÝù ³ å³·³ Ñ ³ÕóݳÏÝ»ñÇÝ: 14 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ