Հայ Զինվոր - Page 13

ÂÆì 14 (1185) ó³Í ¹»ÙùÇÝ »õ ÷áñÓáõÙ ¿Ç ѳëϳݳÉ. DZÝãÝ ¿ñ Ù»ñ Ùï»ñÙáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ ϳ½ÙáõÙ, »ñμ Ù»ñ ÙÇç»õ á°ã ³ÏÝ»ñ»õ ·ÅïáõÃÛáõÝ Ï³ñ, á°ã ¿É ѳٻñ³ßËáõÃÛáõÝ: ºñμ ݳ ³ñѳٳñ- ÑáõÙ ¿ñ ÇÙ ç³Ýù»ñÁ` ѳÝáõÝ àÔàðز- ÌàôÂÚ²Ü, μ³Ûó »õ ½ÕçáõÙ ¿ñ Çñ ³ÝÙËÇ- óñ μ³ËïÇ Ñ³Ù³ñ` å³ïñ³ëï ѳïáõóÙ³Ý: Ø»Ýù » ñÏáõëë ¿ É Ñ ³Ïí³Í ¿ ÇÝù Ï Û³ÝùÇ Ùáõà ÏáÕÙ»ñÁ ï»ëÝ»Éáõ, á ñáÝóÇó ϳٻÝáõÙ ¿ÇÝ Ýù Ëáõë³÷»É, ¹ñ³ ѳٳñ ¿É Ù»½ÝÇó ³Ý- Ï³Ë ³í»ÉÇ áõ ³ í»ÉÇ ³ Ùáõñ ¿ÇÝù ϳéãáõÙ Çñ³ñÇó, á ñå»ë½Ç Ñ ÇÙÝáíÇÝ ã Ëáñï³Ïí»Ýù: ܳ ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ·Çï³Ïóí³Í Ù»ÕùÇÝ ÁÝ- ¹³é³ç, ÇëÏ »ë Ýñ³ åáãÝ ¿Ç, áñ ³å³ñ¹ÛáõÝ ïùÝáõÙ ¿ñ Ù»ÕÙ»É Ù»Õ³íáñ Ù³ñÙÝÇ ÑáõÅÏáõ ÁÝóóùÁª ³Ï³Ù³ ÙïÝ»Éáí §Ù»Õë³Ïóáõ- ÃÛ³Ý Í³Ýñ μ»éÇ ï³Ï¦: -ØÇ μ³Ý »Ù ѳñóÝ»Éáõ« ì³ãÇÏ« μ³Ûó Ëáëù¹ Ïïáõñ ã·ó»ë«- Ëáë»ó Ùï³Ñá·, -ÇÝãá±õ »ë ùÇù Ïñ»ïÇ μáõÛÝÁ ËáÃáõÙ« DZÝã ÙÇ ·ñ³- íÇã μ³Ý ϳ ¿¹ ùáëáï ³ýÕ³Ýóáõ ùáõÝçáõ- åáõ׳ËáõÙ« áñ ÇÝù¹ ù»½ ÷áñÓ³ÝùÇ Ù»ç »ë ·óáõÙ« ³Ëñ« Ýñ³Ýù ¿ëûñ Ó»éù¹ »Ý ÉǽáõÙ« ÇëÏ í³ÕÁ Ù»çùÇó¹ »Ý Ë÷áõÙ: ü³ñáõËÝ áõ Çñ ɳÏáïÁ« ѳëï³ï »Ù ³ëáõÙ« ÎÉÛ³áõ½³ÛÇ »õ å³ñ»ïÇ μá½»ñÝ »Ý« ¿¹ Ýñ³Ýó »ñ»ëÇó ¿« áñ ù»½ ѳñó³ùÝÝ»Éáõ ϳÝã»óÇÝ« Ñ»ïá ¿É íÇ- ñ³åÁ Ùï³ñ: ºë Ýñ³Ýó ϳßÇÝ ¹³μ³Õ³Ýá- óÇó ·Çï»Ù: ²ãù»ñë Ý»ñáÕ³Ùïáñ»Ý ßÉ»óÇ Ýñ³ íñ³: - ²í»ÉÇ É³í ¿ ÇÙ ³ë³ÍÇó ß³ßí»ë« ù³Ý û áõñÇßÇ: -¾¯Ë« ä³ßÏá°« ä³ßÏá... -Ø»Ý³Ï Ã» ã³ë»ëª û ü³ñáõËÇ ³Õç- Ï³Ý »ë ëÇñ³Ñ³ñí»É: -Þ³ï ³í»ÉÇ í³ï μ³Ý ϳë»Ù: γë»Ù« áñ ܳëÇÙ»Ý áïáí-·ÉËáí ëÇñïë ¿ Ùï»É« Ùï»É áõ ¹áõñë ãÇ ·³ÉÇë« Ïáõ½»ë ëå³ÝÇ: -ÖÇßï »Ý ³ëáõÙª ë»ñÝ ³Ã³ñÇÝ ¿É ¿ Ïå- ãáõÙ: ƱÝã ϳ áñ« ϳñ»ÉÇ ¿. Ͻáñ³óñí»ë« ³ÙμáÕç ·áõÙ³ñï³Ïáí ϳÙáõëݳóÝ»Ýù« ѳñë³ÝÇù ϳݻÝù« ÏÙÝ³ë« ïáõÝ-ï»Õ ÏÑÇÙ- Ý»ëª ùáÝÁ« »õ Ó»½ÝÇó μ³½áõÙ ÷áùñÇÏ ü³- ñáõËÇÏÝ»ñ ÏÍÝí»Ý« ϳåñ»ù »ñç³ÝÇÏ« ÙÇÝ- ã»õ Ëáñ Í»ñáõÃÛáõÝ: -Ò»éë ׳ñ ÉÇÝ»ñ« ϳÙáõëݳݳÛÇ: -ØÇ Ñ³ñóÝáÕ ÉÇÝǪ ³ÕçÇÏÁ ëÇñá±õÙ ¿« ѳñóñ»±É »ë Ýñ³Ý ¿¹ Ù³ëÇÝ: -êÇñá¯õÙ ¿..., Ñ»ïÝ ¿É ûª Ù»ñ ë»ñÝ ³Ýå- ïáõÕ ¿« »õ áñ »ñÏáõëÇë ¿É ÏÏáñͳÝÇ« ٳݳ- í³Ý¹ª ÇÝùÝ ³ñ¹»Ý áõñÇßÇÝ ¿ å³ïϳÝáõÙ: гÛñÁ ßáõïáí Ýñ³Ý Ù³ñ¹Ç ¿ ï³Éáõ: ̳Ëí»É ¿ ²¹ÇÕáõÉɳ ˳ÝÇÝ: -ìÇÅí³Íù«- ÙéÝã³ó ìÇÝÝÇÝ Ñ³Ýó íÇ- ñ³íáñ ·³½³Ý«- ÃáÕÝ»ë« Ù»ñ ßÝã³Í û¹Ý ¿É Ù»½ íñ³ ÏͳËÇ« Ó»é ù³ßÇ« ì³ãÇÏ« ¿¹ ë³- ï³ÝÇ μÝÇó: ä³ïÏ»ñ³óÝá±õÙ »ë« û ÇÝã ÏÉÇ- ÝÇ« »Ã» ѳÝϳñÍ ÎÉÛ³áõ½³ÛÇ ³Ï³ÝçÝ ÁÝÏÝÇ£ ØïÇó¹ ѳÝÇ ùá ¿¹ §×åéáï ³ãù»- ñÁ¦, û ã¿ ïáõÝ ã»ë ѳëÝÇ: Îñ³ÏÇ Ñ»ï »ë ˳ÕáõÙ: ©©©æ³É³É³μ³¹Çó í»ñ³¹³éݳÉáõ ݳ- ËÁÝóó ·Çß»ñÁ »ë ãùÝ»óÇ© ëñïÇë ï³·- ݳåÝ ÇÝÓ ÙËñ×»É ¿ñ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ íѳïáõ- ÃÛ³Ý Ù»ç« áñÇ ã³ñ³·áõß³Ï ßáõÝãÁ í»ñçÇÝ ûñ»ñÇÝ ³é³çí³ÝÇó ³í»ÉÇ áõÅ·ÇÝ ¿ñ ëÕá- óáõÙ ÙÇïùëª Ñá·áõë ËáñùáõÙ Ùdz˳éÝ»Éáí »°õ ³ÝÑÇÙÝ« μ³Ûó ù³Õóñ ÑáõÛë»ñ« »°õ ÇÝã-áñ μ³ÝÇ êä²êàôØ©©© áñÇó ³í»ÉÇ ï³Ýç³ÉÇ, ³ÝÙËÇóñ ¿ñ ¹³éÝáõ٠óËÇÍÁ£ Èáõë³¹»ÙÇÝ ìÇÝÝÇÇ Ñ»ï Ù»ÏÝ»óÇ û¹³- ݳí³Ï³Û³Ý£ Þ³ñáõݳϻÉÇ 1 2 - 1 8 ²äðÆÈÆ 2 017 زøêÆØ àêβÜÚ²Ü ìβÚàôÂÚàôÜܺð ÐÆÜ ÐàôܲðºÜÆ ¸²ê²Êàê, Èð²¶ðàÔ ²Èì²ð¸ ´²ðÊàô¸²ðÚ²ÜÆ ä²îزÌÀ ¶²ÜÒ²ê²ðÆ ä²îÆÜ Ð²ÚîÜì²Ì îÆð²Øàð ä²îκðÆ Ø²êÆÜ º ñμ ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ٳѳå³ñïÝ»ñÇ ·áõÙ³ñï³Ï ѳí³- ù»ó, Ùáï »ñ»ù ѳñÛáõñ Ñá·Ç ¿ÇÝ, áñ »Ï³Ý ѳí³ùí»óÇÝ Ý³Ë ¶³ÝÓ³ë³ñÇ í³ÝùáõÙ: سñïÇ ·Ý³Éáõó ³é³ç ä³ñ·»õ êñμ³½³ÝÁ ³Ù»ÝùÇÝ ¿É ÙÏñï»ó: ºí »ñ»ù ѳñÛáõñáí »É³Ý »ñ»ù ѳ½³ñ ³½»- ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù »õ Ýñ³Ýó íÇÃ˳ñÇ ³Û¹ ·áñÑÁ ϳë»óñÇÝ: ²Ûë ѳÕÃ³Ï³Ý ¹ÇٳϳÛáõÙÇó Ùáï »ñÏáõ ³ÙÇë ¿ñ ³Ýó»É: ̳Ýñ Ù³ñï»ñ ¿ÇÝ, »õ ³½»ñÇÝ»ñÁ ·ñ»Ã» ѳë»É ¿ÇÝ ¶³ÝÓ³ë³ñÇ Ùáï ·ïÝíáÕ Ê³ãÇÝ Î³ÙñçÇÝ: ²ñ¹»Ý ³ÝÑݳñ ¿ñ ÃíáõÙ, áñ ¶³ÝÓ³ë³ñÁ Ù»ñáÝù ϳñáճݳÛÇÝ