Հայ Զինվոր - Page 11

ÂÆì 14 (1185) 12 - 18 ²äðÆÈÆ 2017 ²äðÆÈÆ 7 زÚðàôÂڲܫ ¶ºÔºòÎàôÂÚ²Ü úð ê»ñ« ùÝùßáõÃÛáõÝ« x³ñáõÃÛáõÝ ¿ Ñáñ¹áõÙ Ù»ñ Ù³Ûñ»ñÇó« ùáõÛñ»ñÇó: ´³Ûó »ñx íï³Ý·íáõÙ ¿ ѳÛñ»ÝÇ ÑáÕÇ ³Ý¹áññÁ« »ñx å³ï»ñ³½Ù ¿ å³ñï³¹ñíáõÙ« Ýñ³Ýù ë³ï³ñáõÙ »Ý Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñÇÝ« Çñ»Ýó ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇÝ£ ²Ù»ÝùÁª Çñ»Ýó ï»ÕáõÙ, Çñ»Ýó áõÅ»ñÇ Ý»ñ³ÍÇÝ ã³÷áíª Ð²ÜàôÜ Ð²ÚðºÜÆøÆ, вÜàôÜ Ê²Ô²ÔàôÂÚ²Ü: Èáõë³Ýϳñ³ÛÇÝ ÃÕóÏóáõÃÛáõÝÁª ²ðº¶ ì²ð¸²ÜÚ²ÜÆ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 11