Հայ Զինվոր - Page 10

ÂÆì 14 (1185) 1 2 - 1 8 ²äðÆÈÆ 2017 ²äðÆÈÆ 7 زÚðàôÂڲܫ ¶ºÔºòÎàôÂÚ²Ü ú ð êÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ ³ Û·ÇÝ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ï áÝ³Ï³Ý ï »ëù áõÝ»ñ ³ åñÇÉÇ 7 -Ç Çݪ Ø ³ÛñáõÃÛ³Ý »õ · »Õ»óÏáõÃÛ³Ý û ñÁ« á ñáíÑ»ï»õ ͳÕÇÏÝ»ñÇ« ÷ áõãÇÏÝ»ñÇ á õ ·áõÛݽ·áõÛÝ Ã ÇûéÝ»ñÇ Ý Ù³Ý ó³ïÏáïáÕ ÷ áùñÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ûݳå³ïÏ»ñÁ É ñ³óÝáõÙ ¿ÇÝ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳٳ½·»ëïáí Ï ³Ý³Ûù« á ñáÝó êÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ ³ Û·Ç ¿ ñ Ñ ñ³íÇñ»É å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý » õ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ »ï Ï ³åÇ í³ñãáõÃÛáõÝÁª ٠dzëÇÝ ï áÝ»Éáõ سÛñáõÃÛ³Ý » õ · »Õ»óÏáõÃÛ³Ý ïáÝÁ: ² Ýѳëó» Ñ ñ³í»ñ ¿ ÇÝ ëï³ó»É μ áÉáñ Ï ³Ý³Ûù© ³ Û·áõ ¹éÝ»ñÁ μ ³ó ¿ ÇÝ μ áÉáñÇ ³ é³ç« »õ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ ³Ù³½·»ëïáí »ñÇï³ë³ñ¹ ï ճݻñÁ μ áÉáñÇÝ ¿ÇÝ ¹ ÇÙ³íáñáõÙ Í ³ÕÏ»÷Ýç»ñáí: ²Û·áõÙ Ñ ÝãáÕ Ù »Õ»¹ÇÝ μáÉáñÇÝ ¿ ñ Ññ³íÇñáõÙ á õÝÏݹñ»Éáõ Ñ ³Û ïáÝ³Ï³Ý Ñ ³Ù»ñ·Á: ØÇçáó³éÙ³Ý ³ í³ñïÇÝ Éñ³·ñáÕÇ Ñ ³ñó»ñÇÝ å³ï³ë˳ÝáÕ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ϳݳÝóÇó Ù »ÏÁ« ßÝáñѳíáñ»Éáí μ áÉáñÇÝ ï áÝÇ ³éÃÇí« ³ ë³ó© -Ø ØÇßï · »Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛݳóíáõÙ ¿ ù ÝùßáõÃÛ³Ý á õ Ù»ÕÙáõÃÛ³Ý Ñ »ï« μ³Ûó ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ï ³Ý³Ûù Ù³ñÙݳíáñáõÙ » Ý á õÅÇ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ: 10 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ