Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17019 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 1 9 ( 11 9 0 ) вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²¶²ÐÆ Ðð²Ø²Ü²¶ÆðÀ 2017  ì²Î²ÜÆ ²Ø²è²ÚÆÜ ¼ àð²Îàâ ²ÜòβòܺÈàô º ì ¼àð²òðàôØ Î ²î²ðºÈàô زêÆÜ ÐÇÙù Á ݹáõÝ»Éáí §¼Çݳå³ñïáõ- ÃÛ³Ý Ù ³ëÇݦ Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»- ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 1 1-ññ¹ »õ §²ÛÉÁÝïñ³Ý- ù³ÛÇÝ Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù ³ëÇݦ г۳ë- ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý û ñ»ÝùÇ 6 -ññ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ` áñáßáõÙ »Ù© ÑáõÉÇë 1© 2017 Ãí³Ï³ÝÇ Ù ³ÛÇë-Ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ³ ÝóϳóÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ³Ï³Ý ë »éÇ ³ ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³- Ï³Ý » õ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Í ³é³Ûáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ Ù³é³ÛÇÝ ½áñ³ÏáãÁ« áñáÝó 1 8 ï ³ñÇÝ É ñ³ÝáõÙ ¿ Ù ÇÝã»õ 2 017 Ãí³Ï³ÝÇ Ñ áõÝÇëÇ 3 0-ÁÁ Ý »ñ³é۳ɫ ÇÝãå»ë ݳ»õ ³ÛÝ ù ³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ« áñáÝó ݳËÏÇÝáõÙ ïñí³Íª å³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý ½ áñ³Ïá- ãÇó ï ³ñÏ»ïÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ¹³¹³ñ»É ¿ ÙÇÝã»õ 2017 à í³Ï³ÝÇ Ñ áõÝÇëÇ 3 0-ÁÁ Ý»ñ³éÛ³É: 2© ²å³Ñáí»É ³ ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ß- ˳ï³Ýù³ÛÇÝ Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³- Ï»ñåáõÙÁ »õ Ç ñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ÑáõÉÇë 3© 2 017 à í³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇë-Ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ½áñ³óñ»É ë ³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïáõÙ å ³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý »õ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ³ Ý- ó³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ: 4© ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ ß˳ï³Ýù³- ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó ³ñÓ³Ï»É ë³Ñ- Ù³Ýí³Í Å ³ÙÏ»ïáõÙ ³ ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Í ³é³ÛáõÃÛáõÝ ³ Ý- ó³Í ͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ: 5© Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ` ëáõÛÝ Ññ³Ù³Ý³- ·ÇñÝ á õÅÇ Ù»ç Ù ïÝ»Éáõó Ñ»ïá »ñÏß³μ³- ÃÛ³ ųÙÏ»ïáõÙ Á ݹáõÝ»É ëáõÛÝ Ññ³Ù³- ݳ·ñÇ Ï Çñ³ñÏáõÙÝ ³ å³ÑáíáÕ Ñ ³Ù³- å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ: 6© ê áõÛÝ Ñ ñ³Ù³Ý³·ÇñÝ á õÅÇ Ù »ç ¿ ÙïÝáõÙ å ³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³- ÝÁ ѳçáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó: 17 - 23 زÚÆêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m