Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17015 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 1 5 ( 11 8 6 ) 19 - 25 ²äðÆÈÆ 2017 ¼ w w w. h a y z i n v o r. a m áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÇó ½ áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝ Ù »ñ ½ ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ Ï ³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ » Ý Ç ñ»Ýó · áñÍÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ½ ³ñ·³óÝ»Éáí Å ³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù ³ñï í ³ñ»- Éáõ Ï ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: