Հայ Զինվոր

9 771829 258002 16011 > ISSN 1829-2585 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 11 (1131) www.hayzinvor.am 30 زðîÆ - 5 ²äðÆÈÆ 2016 Ðð²Þ²ö²è вðàôÂÚàôÜ ëÇñá »õ ËáݳñÑáõÃÛ³Ý ïáÝ §²Úê ä²ÐÆ ¸ðàôÂڲش Þ²ðÄ âÆ ÜβîìºÈ. Æð²¸ðàôÂÚàôÜÀ вðÚàôð îàÎàêàì ìºð²ÐêÎìàôØ ¾¦ ¾æ 4 ²ðò²ÊÚ²Ü Þð沶²ÚàôÂÚàôܪ вزÈê²ð²Ü²Î²ÜܺðÆ Ø²êܲÎòàôÂڲش ¾æ 6 §Ð²Ú ¼ÆÜìàðƦ ÐÚàôð²êð²Ð ¼ñáõÛó ¹»ñ³ë³Ý ²ñ³ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ»ï ...àô ´²Ü²ÎÀ θ²èܲ ÆØÀ ¾æ 8 î²ð²Ì²Þðæ²ÜÆ ø²ðÀ ìºð²ÒºìàôØܺðÆ ÞºØÆÜ Èáõë³ÝϳñÁª øݳñ ³¹¨áëÛ³ÝÇ 2-3 ¾æ 14