Հայ Զինվոր - Page 9

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 ²ز𠲼²ð ÌÝ³Í » Ù Ð ³É»åª 1983-ÇÇÝ: Ð³×³Ë³Í »Ù ²½·. ÎÛáõÉå»ÝÏ- Û³Ý í ³ñųñ³Ý, ³å³ ² ½·. ø ³ñ»Ý º÷÷» ×»Ù³ñ³Ý: ² ñ- ųݳó³Í »Ù ² ëïáõ- ³Í³ μ ³ÝáõÃÛ³Ý íϳ۳·ñÇÝ:ä³ßïá- ݳí³ñ³Í » Ù ²½·. ÎÛáõÉå»ÝÏÛ³Ý í ³ñ- ųñ³Ý»Ý Ý »ñëª á ñå»ë ѳۻñ»Ý É »½íÇ áõëáõóÇã: ² éÇà á õÝ»ó³Í » Ù · ñ³Ï³Ý ÷áñÓ»ñ»ë Ñ ñ³ï³ñ³Ï»É Ð ³É»åÇ § ¶³ÝÓ³ë³ñ¦ » õ ´»ÛñáõÃÇ §²½¹ ¹³Ï¦ ûñûñáõÝ Ù »ç: ºô Î ’²äðÆê ¸ àôÜ êàôð´ ØÎðîàôÂÚàôÜ ÈÔÐ ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ Ð³Ï ·ÛáõÕÇ êáõñμ ØÇÝ³ë »Ï»Õ»- óáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 39 »ñ»Ë³ÛÇ ÙÏñïáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñÇÝ Ý»ñϳ ¿ÇÝ μ³ñ»ñ³ñ ì»ñçÇÝdz ¸¨ÇëÁ (²ØÜ) §Âáõý»ÝÏ- ۳ݦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÑÇÙݳ¹Çñ æ»ÛÙë Âáõý»ÝÏÛ³ÝÁ, ø³ß³Ã³- ÕÇ ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ ï»Õ³Ï³É ²ñïáõß ØËÇóñÛ³ÝÁ, ³ÛÉ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓÇÝù, ѳñ¨³Ý ѳٳÛÝùÝ»ñÇ μݳÏÇãÝ»ñ: Ø»Í Ð³ÛùÇ êÛáõÝÇù ³ß˳ñÑÇ ²Õ³Ñ»×ù-ø³ß³Ã³Õ ·³í³- éÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Ï ·ÛáõÕÁ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ¹»é 13-ñ¹ ¹³ñÇ å³ïÙÇã êï»÷³Ýáë úñμ»ÉÛ³ÝÇ §Ä³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝáõÙ¦: 18-ñ¹ ¹³ñ³Ï»ëÇÝ, »ñμ ѳ۳ó÷íáõÙ ¿ñ ³Ûë ï³ñ³ÍùÁ, гÏÁ »½³ÏÇ μݳ- ϳí³Ûñ»ñÇó ¿ñ, áñï»Õ ѳۻñÁ ß³- ñáõݳϻóÇÝ ³åñ»É ùñ¹³Ãñù»ñÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùμ: 1918Ã. гÏÁ ÑÇÙÝáíÇÝ Ñ³Û³Ã³÷í»ó, * 9+:+2Ь+|+<9:;\9 :9+<8;<:+;2 9:;+<::+9\8Ь+,+;+:|+<98r 8:;9;++<98|9 9 +<9;+2Ь:\+::;\8<9+<982 82 +|+<;9+<98:+<;+<8;9 +<++<:+<+|;:+;2 *" :+<;8p+<9;2 9 +<88 :+;::8|9 9+<9+<;<+<:Ӡ+,98\9 +|9:;\9\:;\9 8+2# :9:+::;\8<9:;\9УR 9+<88|:<::Ӡ# 8<:+<8+<98|9 +<;+;+<; :+;Ь:|8|98|+2 +*8|:8r 9::+<9+<::;:;RЬ8<9+<9 * *|8,:;\;+989+<98|*b +<:|+<8Ь;<:;\8<9+<9 8+<;+|+<::;:+;2 +|9:;\9\8p89+8:;R :|;8r 9+<9+<8+<;+|8 :+;+<9:;:+|:+;2 +8+9\+;<8|9Ӣ#l82 +<9Ь:+<98 89L9 +,8B :\+<:+|+<9+<::; 8+:98|8 9 ::9+<998|:9+<9889:;Ь:+<8 ;+<9+<8<+<9\8r * 9:;\98|8r 9;:|+<98|;2 +<98+<:+<9;+<98|9 +<9;<::Ь+9\+8 +; +,99:;\9 * 9+<9+8|:\+8 :+;:|8|98|+2 +*8|:8|9 :;:9:+8 +;+<9: +<9+|+<9 *: 8|;+<8+<9+<;<9+8 89+9+<9:;\; 98;::;\8<9:;\9* 89++|;8+Ь8:: +L+;9<:;8r +|8|9+;;8<8|8 9+<::+<::;\8<9+<9 :+<9+;8|9 * 9 +<88r +;+Ь8+<9+;8|9Ӣ : ;:9:+8 +; 9+<* 9:;:+|+8 ;+<98|9+;8|;2 :9+<::+<8 +8+9\+Ь;<:;R :+<98|;8 9 +<88r +|9:;\9\+<8+<9 9+<9+<99;8r 9\+8+<:+<;8r :\+<9::Ь9+<8+<:+<; +l+<:98|8 9+<9+|+<:+<;9+<98 8+<+9+<8+;:\+;2 ++:\8p::;\; 98|9+<: +8+9\+;<8r :+<9:9R 9|+<9+<:\+<;98r +<;+8+<;+|:;\9898;::;\8<9+<9 +<;+<;:9\:;\8<9:;\99 :8::+;2 +,;;<+<88r 8<+98r 9:;9+<9:;\99+<98r 9;:|+<98r 9:+|*:; 9::8|: * ++<+8|:+<9;8r ;+<9+<9+0:+; 9 ::9+<99+: 9 ::9+<998|:9+<98r :+;:;\9+<8+<9 +<9\:8<;::Ӣ +L+;Ь9<:;8r +|8|9+;;8<8|88r :+<9+;8r 89;+<9+<9;+; ++<;9<+<9 +,8B :\+<:+|+<9+2Ь::; 8 9 ::9+<998|:9+<98 *|8,:;\;+989+<9*b 98|99+<+;+<98r 98|99+2Ь+8|; :l+99: 8,:;\;+989+<98 9:;\99 98|99+<+;+<98r 9+<9+<::+<99+<9Ь+|;+<:+99+<88r +|:;8+<+8|; :9;;+9 ; +<;;8r +:;\+:;\;:<9+<98 9:+|+2Ь+<;9<:;R +,9+;+<98|8 +l+<::\+<;9+<98 9 +<;8r 9 +<9:\+;8 ;;++ 9 +<9Ь;+<:\+:9+<98 +,:::+<8+<9+<9|: +<;+<;:9\:;\8<9:;\98 :*+;2 98r ;+<98p8\+<9 :;8r 898<+<;<;:;\9 89;+<9+<9;+;9 8|;+9;2 :+<98|89+;8r 9+<9+<;89+;+;<8|9 9 :;\9: 9 +<:+<: :+; * 98;::;\8<9:;\9Ӣ ::;\; +<;+<;:9\:;RЬ8<9:;\98|;2 9+:: 9+<::;\;<:+;2 9+<:+<9R :;R 8+<;98|; +|8|98s +L+<;+;+<;9+;898;::+<8 +;+8+<9+;8|9 9:8|;+;<8|9 *|9:; 8:+<8+<;+<9*b * +|;+9+2Ь8+<9 :\8|::;\9;9+; 9:+;9+; 9+<:8+<;<;8|9 9+<* +:\;:;<8r" :+<9+Ь;8|9Ӡ+l9:;\9\8r +:\;:;<8 +|:;8:;\9 + :+;+<9+<8+;<9+<9 +<:+<:|8|9 :+<;:+2Ь98|;2 :+<8+<99 9+:+<+|+<9:;\9 +<9+<8+;:9+;8r 8<8|:8 :\+<8+<:+;2 * 9 +2Ь88r +:\;:;<8 98|+<::;:+;2 9+<;*+<9 8+:9+<9::8|:8r++9+<+|:9+;98|:|9+<8+<;+|8|9Ӣ +,98\9 :+<;;+<8+<9 ++<:+<;+<99+;8r +<9+<8+;:9+;8::::;:;\9 +9 :+9\:;\9 8|:8 99+<;<+<88 9+<9|+<8:;\9 +9 8+:9+<9::8rЬ:8r +:\;:;3 9;+<9;2 :+9\+<;|:8:;RЬ8<9:;\99 8|;+<8+<9+<;<::;\9 + +8\:+2Ь;+<9;2 :;R ::+<9+|+<::; 9|+<9+<:\+<;Ь9::Ӣ +,9: :+<;8r +<:+<:|8|9 ++<:+2Ь;+<9 889+:;\9:8rB +<9+<8+;:9:;\99;+<9 +8* +8:9R :+<;8s +l9+<8::Ь+<:+8+<9:;\9 + +|9:;\9\8r +<9+<8+;:9+Ь;8r 8<8|:8 +:\;:;<8 :\+:; + +<:+<992Ь9+<9+3 +,9: 9:\+<:+<8:: :\+:; +9:;:+|:8r *|9 +<9 8;8<+<8+<9 98|9Ь9+<+;+<98|*b 9+9;8 :;8 8+<::;\;<:+8+ 9::R :+<;8r +<:+<:s +L+<;+;+<;9+Ь;8 +<9;<+8+;<8|9 +:\;:;2 8+<9:8<+2Ь;<+<9 :8|;:9R :8|9|+<88|9Ӣ +,9::+9P9+<88|:<9+;8|9 9:;\+:9R 98|99+<8+<9Ь89+8|;8 9|+<9+<:\+<;99+;8r * 9+2Ь8+<;+<99+;8r +<;+8+<;+|:;\99 + 8+2Ь:\8r +<;+8+<::;\98 9+<9+<;<+<9;<8p98|+<;<:;\98 +:\;:;<8r 9:;:+|:;\98 *+<:+<99<9+<;<:;\98 +;R 8|9+<;8+ 9+<98+<:\+<;:++ :;\9+9+<88*|8,:;\;+989+<9*b 98|99+<+;+<98r +|:;8+<+8|; :9;;+9 ; +<;;8r +:;RЬ+:;\;:<9+<98 8+<;*:;+8:: ::;\; 98|9+<: +8+9\+;<:;\9 8+<9+<;<+<8 98;Ь::;\8<9+<9 8:;9:;\;+8 +<:+<;2 *|8l;+<8+<9+<;<9+8:: +<9: ::;\; 98;Ь::;\8<9:;\98 :+;+<8+;::;\9 +9; 9+; :\+<:9:;\8<9:;\98 * 9+9;2 98;:::9P+<9: :+;:;\9+8 :\+:; + ::;\; 9 :+|8|9 +;8r :;R +<9::+9R +<:\;+;<98r :+0+ 8:;9:;\;+8*c 9 8|99+<+;+<98r 9:+|+<+<;9<:;R +,9+;+<98|8 +l+<::\+<;Ь9+<98 8::+8:: 9+:+<+|+2 8;+<+|;+;8r 9+<:8|9 8+<;*:;+;2 :+;+<9+2Ь8+;<9+<9 +|:;8898<+<;<8|9 ;8\+<9++<8+88 :+<8+<99 :+9\+8+<;<;+;2 :;98|99+<+;+<98 +<:+<98\9 9+<889:;:;\9 + :9:+::;\8<9+<9 ++<;+|+<;<:;\98+L+<;+;+<; :+;:|8|98|+2 +*8|:8 :; 8\+<9+<9+8 +; +::+; 9+: ::;\;98|9+<:8r 9:;:+|:;\98 9+<8+<9<+:9+8 + 8r 98|9+<:+<8 9+8 +9\+:98|;0;|;8:+<8 8|; :+<:8|* :+;8\8|9+ 9:;\;+<+9+<98+<;+<:\+:9+<98s :+;9 ::9+<99+: ;+<9+<9+<9 99+;2 :;38 8:;9;++<99:;\9 + 9 +<9:;2 +<9Ь:;\+98;+<9+<8<+<9\8r 9;:|:+<;:<+<8+<+98r 9\+8+<:+<;8r :+9\+<8+<8 +,;::;\9988|8<+<;9+<98 99:;9+<8+<8:;\8<9:;\9 9+<9:9+;2 +<;+;+<;9+;8|9 +;P+<9+;+<++<;9<+<: 9+<+;R 9;:|+<98r 9+<8:<:;\8<9+<9 9+<9;+9+<9:+; 88rЬ++<8:;\99+;8|9* :8+<9+<8::<+8:: +<:\;8|89+<9 8|;+<++<;9<:;\8<9:;\99+;8+; 9::# 9:+|8r 9+<:+