Հայ Զինվոր - Page 8

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 ¶ÆîºÈÆøÆ ºì ¸äðàôÂÚ²Ü îàÜÀ ºé³μÉáõñáõÙ ê»åï»Ùμ»ñÇ 1 -Ç ÇÝ º äÐ § ì³ñ¹³- ݳÝù¦ ³ ÏáõÙμÇ ³ ݹ³ÙÝ»ñÝ ³ Ûó»É»óÇÝ ºé³μÉáõñ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý å ³ÝûáÝ. ³ Ýó- í»ó ³ ٻݳÙÛ³ § ¶Çï»ÉÇùÇ » õ Ë ³- ϳóí Õ³ÕáõÃÛ³Ý û ñ º é³μÉáõñáõÙ¦ Ù Ççáó³- éáõÙÁ: ²ñ¹»Ý μ³ñÇ ³í³Ý¹áõÛà ¿ ¹³ñÓ»É, áñ ³ßÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁ í³ñ¹³Ý³ÝùóÇÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ³Ûë Ñáõ߳ѳ- Ù³ÉÇñ-å³ÝûáÝáõÙ. 㿱 áñ ³Ûëï»Õ »Ý ·ïÝíáõÙ ²ñó³Ë- Û³Ý ³½³ï³Ù³ñïáõÙ ÷³- é³Ñ»Õ ѳÕÃ³Ý³Ï μ»ñ³Í ïճݻñÇ ßÇñÇÙÝ»ñÁ: ²Ûë ï³ñÇ ³ÏáõÙμ³Ï³ÝÝ»ñÇó, ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý ³½³- ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ Ñ³ñ³½³ï- Ý»ñÇó ½³ï, Íñ³·ñÇÝ Ùdzó»É ¿ÇÝ Ý³»õ Ù»ñûñÛ³ Ñ»ñáëÝ»ñ ²½³ï ²ëáÛ³ÝÇ, ²ñÙ»Ý Ðáí- ѳÝÝÇëÛ³ÝÇ »õ ä³ñáõÛñ Ø»É- ùáÝÛ³ÝÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ: êñμáó ì³ñ¹³Ý³Ýó ܳѳï³Ï³ó »Ï»Õ»óÇ ³Ûó»É»Éáõó Ñ»ïá í³ñ¹³Ý³ÝùóÇÝ»ñÁ å³Ýûá- ÝáõÙ åïï»óñÇÝ 100 Ù»ïñ »ñϳñáõÃÛ³Ùμ ¹ñáßÁª Ç »ñ³ËïÇù ³ÛÝ μ³ÝÇ, áñ ïճݻñÝ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ ·Ýáí »Ý ³½³ï³·ñ»É ѳÛñ»ÝÇùÁ, Ñ»ñáë³ó»É áõ ûñÇÝ³Ï ¹³ñÓ»É »ÏáÕ ë»ñáõݹݻñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý (»õ áã ÙdzÛÝ) ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ßÇñÇÙÝ»ñÇÝ ¹ñí»- óÇÝ Í³ÕÇÏÝ»ñ: §²Ù»Ý ³Ý·³Ù ºé³μÉáõñ ³Ûó»É»ÉÇë ÷áñÓáõÙ »Ýù ïճݻñÇ Ù³ëÇÝ Ýáñ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ ³Ý»É: ²Ûë ѳñóáõÙ Ù»½ û·ÝáõÙ »Ý Ù»ñ Ñ»ñáëÝ»- ñÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ: »»õ ²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³- Ù³ñïÁ ËÉ»ó Ýñ³Ýó ÏÛ³ÝùÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ï»ë³Ïáí, ·áñÍáí áõ Ñ»ñáë³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñáí óáõÛó ïí»óÇÝ, û ÇÝã ¿ ѳÛñ»ÝÇùÁ, »õ û ÇÝãáõ ¿ñ å»ïù ÏÛ³ÝùÁ ¹Ý»É ½áѳë»Õ³ÝÇÝ: ²Ñ³ ³Ûë Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ»ï³åݹáõÙ ³Ûë Íñ³·Ç- ñÁ, áñÁ ï³ñ»óï³ñÇ Çñ ßáõñçÝ ¿ ѳٳËÙμáõ٠ѳñÛáõñ³íáñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñǦ,- ³ë³ó §ì³ñ- ¹³Ý³Ýù¦ ³ÏáõÙμÇ Ý³Ë³·³Ñ ê³Ã»ÝÇÏ ²μñ³- ѳÙÛ³ÝÁ: гñóÇÝ, û ÇÝãáõ ¿ ÁÝïñí»É Ñ»Ýó ë»åï»Ùμ»- ñÇ 1-Á, ïÇÏÇÝ ²μñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ å³ï³ë˳ݻó. §²ñó³ËÛ³Ý ·áÛ³å³Ûù³ñáõÙ ïճݻñÇó ß³- ï»ñÝ Çñ»Ýó áõëáõÙÁ ÏÇë³ï ÃáÕ»óÇÝ, Ù»ÏÝ»óÇÝ îáÝ ¿ñ ݳ¨ ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ÃÇí 1 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ: ¶Çï»ÉÇùÇ ûñÁ ëÏëí»ó ¹åñáóÇ ë³Ý»ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹ñáßÁ ¹åñáóÇ μ³Ï ¹áõñë μ»ñ»Éáí, áñÇó Ñ»ïá ÑÝã»ó ³½·³ÛÇÝ ûñÑÝ»ñ·Á: ²Û- ÝáõÑ»ï¨ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý ²Ýáõß ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ áÕçáõÝ»ó ¨ ßÝáñѳíáñ»ó μáÉáñ Ý»ñϳݻñÇÝ ¨ ѳïϳå»ë ³é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ: ²ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿, ÇÝã ³í³Ý¹áõÛà ¿ ¹³ñÓ»É ë»åï»Ùμ»ñÇ 1-ÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïáÝ۳ݻñÇ ³ÛóÁ ¹åñáóÝ»ñ: ²Ûë ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÁ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ù³ï³Õ ë»ñÝ¹Ç é³½- ٳѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ: ÐÐ äÜ 4-ñ¹ μ³- ݳϳÛÇÝ ÏáñåáõëÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·Ý¹³å»ï ì³É»ñÇ øáã³ñÛ³ÝÁ ³Ûë ïáÝ³Ï³Ý ûñí³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ ³Ûó»É»ó ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ÃÇí 1 ÑÇÙ- é³½Ù³×³Ï³ïª ãí³Û»É»Éáí ë»åï»Ùμ»ñÙ»ÏÛ³Ý ·»Õ»óÇÏ ûñí³ ËáñÑáõñ¹Á: âí»ñ³¹³ñÓ³Ý, »õ áõëáõÙÝ ¿É ³Ý³í³ñï Ùݳó: ²Ûë ·Çï³ÏóÙ³Ùμ ³é³çÝáñ¹í»ÉÇë ß³ï ϳñ»õáñ ¿ ³é³çÇÝ ¹³ëÁ ºé³μÉáõñáõÙ ³ÝóϳóÝ»ÉÁ, áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ »ñÇ- ï³ë³ñ¹Ý»ñÁ å»ïù ¿ ÉÍí»Ý ѳÛñ»Ý³ ppKBs00pppp0ppppH0pp0pppBpppH0pppp𩎂00pppH0H0ppppBpppp0pppppppBpp0pppH0ppKBppppp0p0KBs0p0pH0pppH0KBpH0ppppH0BppH0pppH0°ppppN0pp°ppps0pH0pppBppH0ppKB00ppppH0ppBpH00ppH0pH0pKBp0pppH00p0pH0pKBppppK0pH0ppKBppppK0ppH0pKB0p0H0pppKBpppH0H0ppKBppH0ppppH0ppppppppN0pB0pH0H0pH0pH0pBpH00pp0ppps0pH0ppppH0ppH0pppppN0pppH0pK0pppppppH0pBpH0ppp00H0H0pppB0ppppK0p0p0ppp°pp0H0pppppH0ppH0p0ppppppN0ppppp00000氬0pp˰00p0000氬0Ⴐ00000000簬ppH0మpH00pppppppH0ppp0pp0BpppNpppppppppH0H0H0pppH0K0ppH0pKBppppK0ppppppppK0pH0ppp0pBpH0H0ppppN0pH0pH30pppH0ppppppH0pBpppppH0pppN0pH30pppH0pp0pppppH0KBpppppH0pppH0ppH0ppppH0ppppBpN00pppppH0ppppppK0ppppppH0H0ppppNppp00pp°K00ppB0p0pp0ppp°pppp°H H0pppBppppppB0000000氬0Ⱜ0000氬pH0ppppΈ000H0pppppppH0ppH0pppp0ppppppKpppH00ppppppNpppH0H0ppppH00pH0ppp0ppppBppppH0ppppH0ppp0pppp0ppp00pppppp°ppp0pppH0ppH0pppH0ppp0pKppppH0pppppH0H0ppppH0ppH0p0p0ppppH0pBppH0ppN000p0p 0pH0ppppppK0ppppH0pp0pBpppH0ppK0pppH00pp0ppppK0ppH0H0pppH0pBppp0ppH0ppH30ppH0ppppp0pppN0pppppH0pp0ppp0ppps0pppp0p0p0pp0pppp00pppppH0갬pp0ppppN0ppp0ppH0pppppH0pppppH0ppH0ppppppKpp0ppppppH0ppppH0pH0p0pH0pppN0ppppH0ppppH30pH0ppppp0ppppK0KBpp0 00pppH00ppppH0p0pppp0 00BpppH0ppH0pppH0p𩰪0ppppp0pppBp0ppp0ppppppH0pp0ppH0pH0pH0ppp0N p 0pH0ppH0pppppppp0pppH00pBppppppppppN00pH0°000మ0