Հայ Զինվոր - Page 7

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 Èàôê²Üβð²ÚÆÜ èºäàðî²Ä ³Ù÷á÷í»óÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ê»åï»Ùμ»ñÇ 3-ÇÝ ¼àõ ½áñ³Ù³ë»ñÇó Ù»ÏáõÙ ³Ýóϳóí»É ¿ §¸Ûáõó³½áõݦ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ· ßÝáñÑ»Éáõ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ѳٳ- μ³Ý³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉÁ, áñÇÝ Ý»ñϳ »Ý »Õ»É ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ, ÐÐ ¼àô ¶Þ å»ï, ·»Ý»ñ³É-·Ý¹³å»ï ÚáõñÇ Ê³ã³ïáõñáíÁ, μ³ñÓñ³ëïÇ- ×³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ: §¸Ûáõó³½áõݦ ѳٳμ³Ý³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÁ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ï³ñμ»ñ ½áñ³ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ áõ å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ »õ ëå³Ý»ñÇÝ Çñ»Ýó ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μ³ó³- ѳÛï»Éáõ, Ù³ñï³í³ñ³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ù- ñ³åݹ»Éáõ, Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ, ýǽÇÏ³Ï³Ý áõ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ½³Ý³- ½³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ áõ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÕóѳñÙ³Ý ÙÇçáóáí ϳٳÛÇÝ Ñ³ïÏ³Ý ßÝ»ñÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ »õ Ù³ñïáõݳÏáõÃÛáõÝÁ μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ÛáõñûñÇÝ³Ï Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ: ú·áëïáëÇ 20-ÇÝ Ù»ÏݳñÏ³Í ëïáõ·³ï»ëÇ ÁÝóóùáõÙ ³Ýó- ϳóí»É »Ý ÙñóáõÛÃÇ ÷áõÉ»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ëïáõ·áÕ³Ï³Ý í³ñ- ųÝùÝ»ñ, ýǽÇÏ³Ï³Ý »õ Ïñ³Ï³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃ- Ý»ñ, û¹³¹»ë³Ýï³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý í»ñ·»ïÝÛ³ å³ñ³å- ÙáõÝùÝ»ñ, å³ñ³ßÛáõï³ÛÇÝ ÃéÇãùÝ»ñ áõ ï³ñμ»ñ ³ñ·»É³·áïÇ- Ý»ñÇ Ñ³ÕóѳñÙ³Ý í³ñųÝùÝ»ñ: º½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉ ³Ýó³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÝ áõÅ»ñÝ »Ý ã³÷»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳٳñïáõÙ: §¸Ûáõó³½áõݦ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÇ »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉÇ ³í³ñïÇÝ É³í³·áõÛÝ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ë»õ μ»- ñ»ïÝ»ñÁ ѳÝÓÝ»É ¿ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ: ¸Ûáõó³½áõÝÝ»ñÁ ë»õ μ»ñ»ïÝ»ñÁ Ïñ»Éáõ Çñ³íáõÝù ÏáõÝ»Ý³Ý Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙª ÙÇÝã»õ ÙÛáõë ëïáõ·³ï»ëÁ: Èáõë.ª ²ñ»· ì ²ð¸²ÜÚ²ÜÆ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 7