Հայ Զինվոր - Page 6

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 ÈÔÐ ²ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý 25- ³ÙÛ³ ïáݳËÙμáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ë»åï»Ùμ»ñÇ 3-ÇÝ ²ñó³ËÇ ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ ²Õ³íÝá ·ÛáõÕáõ٠ϳ۳ó³í μݳϳñ³Ý³Ùáõï: 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ÈÇ- μ³Ý³ÝáõÙ ·áñÍáÕ ²ðÆ-ARI¦ (§Artsakh Roosts Investment¦) Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ μ³Å- Ý»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ñáí ³Ûë- ï»Õ ëÏëí»ó ϳéáõóí»É Ýáñ óճٳë: ¶»ïÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ ѳïí³ÍáõÙ ·ïÝíáÕ Ýáñ óճٳëÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ` ϳéáõó- í³Í áõ ÏÇë³Ï³éáõÛó, ³ñ¹»Ý ³Ýí³Ý³- Ïáãí»É »Ý Ç å³ïÇí ²ñó³ËÛ³Ý ·áÛ³- Ù³ñïÇ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û Ù³ñïÇñáëÝ»ñ γñá ø³Ñù»çÛ³ÝÇ, ìÇ·»Ý ¼³ù³ñÛ³ÝÇ ¨ ØÑ»ñ æáõÉѳÏÛ³ÝÇ: ²é³íáïÛ³Ý Ù³ñ¹³ß³ï ¿ñ ØÑ»ñ æáõÉ- ѳÏÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÷áÕáóÁ. ³Ûëï»Õ Çñ»Ýó Ýáñ μݳϳñ³ÝÝ»ñÇ μ³Ý³ÉÇÝ»ñÝ ëï³ó³Ý ²Õ³íÝáÛÇ 16 ÁÝï³ÝÇù: ´Ý³- ϳñ³Ý³ÙáõïÇÝ Ý»ñϳ ¿ÇÝ ²ñó³ËÇ Ý³- ˳·³Ñ ´³Ïá ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ, Ð³Û ³é³- ջϳí³ñ êáõñ»Ý ʳã³ïñÛ³ÝÁ: ÞÝáñ- ѳíáñ»Éáí Ý»ñϳݻñÇÝ ²ñó³ËÇ ²Ýϳ- ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý 25-³ÙÛ³ÏÇ ³éÃÇíª ê.ʳã³ïñÛ³ÝÁ Ýß»ó, áñ ³Û¹ ïáݳËÙ- μáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ¿ ϳ۳ÝáõÙ ³Ûë ÑÇß³ñÅ³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ. -²Ûëûñ Ù»ñ ݳѳï³ÏÝ»ñÇ ³ñÛ³Ùμ ëñ- μ³ó³Í ÑáÕáõÙ μݳϳñ³Ý³Ùáõï ÏÝßÇ 16 ÁÝï³ÝÇù, ÇëÏ ÛáÃÁ μݳϳñ³Ý Ïëï³- ݳ ÷³ëï³ÃÕóÛÇÝ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá: ØÇÝ㨠Üáñ ï³ñÇ Ï³éáõóíáÕ 25 ïÝ»ñÇó 10-Á ÏѳïϳóíÇ ÈÔÐ å³ßï- å³ÝáõÃÛ³Ý μ³Ý³ÏÇ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ËáñÑñ¹Ç ïÝûñ»Ý êï»÷³Ý î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÁ Ù³ë- ݳíáñ³å»ë ³ë³ó. §Ø»Ýù ϳñ¨áñáõÙ »Ýù Ù»ñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙÁ ßñç³- ÝáõÙª ѳí³ï³Éáí, áñ ³ÛÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³ñ¹Ûáõݳí»ï: ²ç³Ïó»Éáí ÈÔÐ Çß˳- ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù»ñ Íñ³·ñ»ñáíª Ýå³ëïáõÙ »Ýù ÈÔР׳ݳãÙ³ÝÁ ¨ ²ñó³ËÇ Ñ½á- ñ³óÙ³ÝÁ¦: ²Õ³íÝáÛÇ ÑݳμݳÏ, áõëáõóãáõÑÇ æáõÉÇ»ïï³ Ø³Ýí»ÉÛ³ÝÁ ϳñ¨áñ»ó ÝÙ³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ·ÛáõÕÇ å³ïÙáõ- ÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ, ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ ´Ý³Ï³ñ³Ý³Ùáõï ²Õ³íÝáÛáõÙ ÇëÏ 5-Áª áëïÇϳÝáõ- ÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÏÇó- Ý»ñÇ: ø³ß³Ã³ÕóÇÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ μ³ñ»- Ï»óÇÏ ÏÛ³ÝùÇ, ù³Ý- ½Ç ݳ ëï»Õͳ·áñÍ ÅáÕáíáõñ¹ ¿, ÇëÏ Ñ³ñÏ »Õ³Í ¹»åùáõÙª ½ÇÝíáñ: ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç- í³ñã³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³- í³ñÝ Çñ Ëáëùáõ٠ϳñ¨áñ»ó ë÷ÛáõéùÇ ¹»ñÁ ßñç³ÝÇ Ï³Û³ó- ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ä³ñ·¨ ³ñ- ù»åÇëÏáåáë سñïÇñáëÛ³- ÝÁ, í³ñã³å»ï ²ñ³ÛÇÏ Ð³- ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ ÐÐ ¨ ÈÔÐ ²½- ·³ÛÇÝ ÅáÕáíÝ»ñÇ áõ ϳé³- í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõ- óÇãÝ»ñ, §²ðƦ Íñ³·ñÇ ÑÇÙ- ݳ¹Çñ ËáñÑñ¹Ç ¨ §²ñó³Ë- ýáݹ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù- Ý»ñ, μ³ñ»ñ³ñÝ»ñ, ÑÛáõñ»ñ, Éñ³·ñáÕÝ»ñ: ÈÔÐ Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÏÇóÁ ѳÛï³- ñ³ñ»ó μݳϳñ³Ý³ÙáõïÇ Ñ³Ý¹Çë³íáñ μ³óáõÙÁ` ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí, áñ Ù»ñ ù³éáñ¹- ¹³ñÛ³ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýáñ óճٳëÇ Ï³éáõóáõÙÝ ²Õ³íÝáÛáõÙ μ³ó³éÇÏ »ñ¨áõÛà ¿ ¨ Ýáñ ¿ç ·ÛáõÕ³ßÇÝáõÃÛ³Ý μݳ- ·³í³éáõÙ: ÞáõßÇÇ §ì³ñ³Ý¹³¦ Ù³Ý- ϳå³ï³Ý»Ï³Ý, »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý å»- ï³Ï³Ý »ñ·ã³ËÙμÇ (ջϳí³ñ` ¼³ù³ñ ø»ßÇßÛ³Ý) ÏáÕÙÇó ÑÝã»óÇÝ Ñá·¨áñ áõ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ »ÉáõÛà áõÝ»ó³í ø³ß³Ã³ÕÇ ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ 6 ѳÛïÝ»ó μ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇÝ, ²ñó³ËÇ Çß- ˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ßÝáñѳíáñ³ÝùÇ áõ ßÝáñѳϳÉáõÃÛ³Ý ËáëùÝ áõÕÕ»ó ѳ- Ù³·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ߻ݳóñ»óÇÝ ²ñó³ËÁ Ù³Ûñ ѳÛñ»ÝÇùÇÝ Ï³åáÕ ²Õ³íÝáÝ: ³ճٳëÁ î»ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕáÃùáí, êáõñμ ʳãáí ûñÑÝ»ó Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ä³ñ·¨ êñμ³½³ÝÁ: Þñçí³ñã³Ï³½ÙÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»- ϳí³ñ ¸³íÇà ¸³íÃÛ³ÝÁ ѳÛï³ñ³- ñ»ó μݳϳñ³Ý ëï³óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ·É˳íáñÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ¨ ²ñó³ËÇ Ý³Ë³·³ÑÁ, §²ðƦ Íñ³·ñÇ Ý»ñϳ۳- óáõóÇãÝ»ñÁ Ýñ³Ýó ѳÝÓ- Ý»óÇÝ Ýáñ μݳϳñ³ÝÝ»- ñÇ μ³Ý³ÉÇÝ»ñÁ: Üáñ ÷á- ÕáóÇ Ï³ñÙÇñ ųå³í»ÝÁ Ïïñ»Éáõ å³ïÇíÁ ïñí»ó §²ðƦ Íñ³·ñÇ Ý»ñϳ- Û³óáõóÇã Ø»É tC ̴+?:o wt W wo+ oW ? tG g ow+W ? +co w<+c o wt+ <k p+g t 7ds +wG ? 'ot+G ow ̃o+g ă W: ow t+#S@+/ wԴ+oww w ̴+: 4g 4 t+ ?o tG g İ+wG ̃:w ̴+? w g+wWw t+ I' +C@ { s k p+s +  k p+ {s +C@pdGow? ' $ t+ ? t  +' gw +w ? o w + g: ̷+t@@ wo tw ̴+/  ̃ t W ? $ wo wt+w w $ 4 w g t o@ o w+C w ot o ' 4 w o ؃ Ĵ+g w o ' o ԃ ' o ̴+ ă' gw w ? o w +t+C w g tw dGo tw ? ̴+o $ : w /ot C o wC t+ o t|L  4 ̃w w ̴+otg o/ d w L+ <  $ 7 wd ̃? ̃d Ĵ+ G w tC o wC w Դ+o t ԃ# w otS : WC w Դ+o t ԃ7  4 g ? t w '+w t ԃ w̃ g g tWWo g:+C o wC w o t 4 + w ? t W ? wo wtԃ ? w ̴+T g ? t g o w +wo w, $ w ԃ 'Ĵ(Է+ ȃ /+ d ȃ : w wO 7 4 g ? t ܴ+ o tD 4 g w ? G ̴+7d Ww 4 gw ԃ@ o + wd ? w T w ? t ̴+/gw d t / w $ Go t+G T ̃o$D + g :? ? t+ ?' ? ww + w $ tG o wt+ ̀ķ+t W w $؃ ? ̴+wt w`/ ă@ ԃ w t ? t+:? ? tD g ' w g :? ? t ̴+?' w w 4? ww w ? t+ g tG w ă Wow tw Ĵ+? ̃ t@@ wo tw /  t+ W ? $ wo w @ ?ă` ̴+o $s g wo w p?  g ? t<Ĵ+o t o t cG ă{wo w :|+? ? tD g ' w  / ̴+? t? g ? ww G w + ow gw otԃ, W T4 ̴+ ootg W ' ̃ ̃:?w uC@+ wo tw /  t W ̴+? 'tԃ @ ?  $ t + g ? t:?w ܃ ? : ă<  4+g w o two tgG +?  'o t g ? t 7Woww +̃G w w ԃ GotG ow ' +ă< ww gw o t ̃ t+ ? ? w w t w̃ w : o + : ăԃ w w G ' ̃ 'ow + w <w w ' ȃ /o t ̴+g g d ̃'o t g ? t+ 7Woww w d w<o w+? 'ԃD g ă ? t<o w w 4+ g ? t:?w G owtԃwg