Հայ Զինվոր - Page 5

ÂÆì 3 4 ( 1154) гí»ñÅ ³åñ»Éáõ ·³ÕïÝÇùÁ è²¼Ø²Î²Ü àôêàôòàôØ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ é³½Ù³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý μ³Õ³¹ñÇãÇ ½³ñ·³óáõÙÝ ¿: ²Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ μ³í³Ï³ÝÇÝ Éáõñç ³ß˳ï³Ýù ¿ ï³ñí»É. Ó»õ³íáñí»É ¿ §×³Ý³å³ñѳÛÇÝ ù³ñ﻽¦, áñáí ѳ- Ûáó μ³Ý³ÏÇ åñáý»ëÇáÝ³É ½ÇÝͳé³ÛáÕÁ, ѳÛáó μ³Ý³ÏÇ ëå³Ý å»ïù ¿ ÏñÃíÇ »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ݳ»õ ·áñÍÝ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ Ó»éù μ»ñ³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ ³Ùñ³åݹÇ, ÑÙï³Ý³, áõݻݳ ѳٳ- å³ï³ëË³Ý ûå»ñ³ïÇí Ùï³Í»É³Ï»ñå ³éûñÛ³ ·áñ- ÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ: §²ÛëÇÝùݪ Ýñ³Ýù ѳٳå³ï³ëË³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, ÑÙïáõÃÛáõÝ- Ý»ñ, áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ó»éù μ»ñ»Éáõ, áñå»ë½Ç ϳ- ñáÕ³Ý³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ѳٳ½áñ³ÛÇÝ ûå»ñ³óÇ- ³Ý»ñ, Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù߳ϻÉ, ³ñ³· ÏáÕÙÝáñáßí»É ó³Ýϳó³Í Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç »õ Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ѳٳå³- ï³ëË³Ý áñáßáõÙÝ»ñ ÁݹáõÝ»É, ݳ˳å³ïñ³ëï»É ½áñùÁ Ù»ñ »ñÏñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ¦,- Ýß»ó ݳ˳ñ³ñÁ: ))) Ðñ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÁ Ýáñ ¿ μ³ó- í»É, ë³Ï³ÛÝ ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ Ù»ÏݳñÏÁ ïñí»É ¿ ¹»é 2013-2014 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ÝÇó, »õ ½ÇÝí³Í áõ- Å»ñÝ ³ñ¹»Ý ѳٳÉñí»É 3 ::\+<9::Ӣ +,98+<;98r 9+:;+<9+<89+;8r 8;8<+<8+<9 8;+<+|;+;8 9 +<9+<::+<98r :\+<9Ь9+<99+;:;\9 :+9\+<99+<;<:+8 +9 9+<9+<:\+<:+<:8+<9+;2Ь:+8 9+; +<:+<99<9+<9+<:8:;\8<9:;\99+;8|9Ӣ 9 ;+<9+<9+<:+2Ь;+<9:+<+<98|9 ;+<8:;\8:+:8r 8+<+9:;\9 89++|;8:+<8 +9Ь98|:|+<++|+<98|9 +;R +<++|+<98|9 +<9::+<9+|:;\8<9+<9 :+<+Ь9+<;:+::8r :+<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 +<:+<;8+<9+;8p+<98|:99+;8 8l;+<8+<9+<;<::9R ++<:898<+<;<9+;8p:*:9\:;\8<9:;\98 +<98|: + :;8r 898<+<;<;:;\9 :;\989+8|;Ь9+;9 :;\::;\99+<:8|;:;\9 +9 98|:|+<++|+<98|9 * +<++|+<98|9Ь+<9::+<9+|:;\8<9+<9 +<:+<:|9:;+9+<9 * 8+<:+<:+<;9+<9 :;P:+<+9+<8+<9 9+<:9+<+|8|::;\8<9+<9 8;8<+<8:89+;8r +<:+<;Ь8+<9+;8 9 +<:8+<:\+: 9+8 :;\9+<+;:;\8<9:;\9 + ++<;9<::;\9*|+,++|+<98|9 * :+<;+<8+<9;:|+<9+<98|9 +<9::+<9+|:;\8<9:;\9*b*|;:\+;+<:8|: +<;:+::*b *|8 9+9+<9:;\; 9+<;:+<:+<;:;RЬ8<9:;\9*b *|9:+<9+;8r 8+<:+<9:;\8<9:;\9 9+<;:+<8+<9 :\+<9Ь9+<99+;:;\9*b *|+,:+<:|9:;+:;\9 * 8+<:+<:+<;:;\9*b +<:+<;Ь8+<9+;8|9 :;:9;2 9+<:8+<;<:+<8 + :;\::;\99+<8+<9 8;+<+rЬ;8r 8\+<9+<;+<9+<88r 98|99+<8+<9 9+<:8: ;\989+8|;9+;8 :;\::;\99+<::;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9r2 : +:L:+9+L+; 8b"`9+<:9+<8;<:;\9 +9 +: ;R +l9 :\8+<9:: 9+<8+<:+::+<8Ь9;+<9+<9+<:+<;+<9:+<+<98|9 +:;+<:+<;8\:;\8<9:;\99+;8|9++<:898<+<;<9+;9 +<:+<;::;\9 +9 :\+:+<8+<9 +<:+<;:+2Ь8+<9 ;99:;\8<9:;\99+;:: * 9+<+|8|::;::+<8+<9 8<++8p:\+<9::\+<9:;\8<9+<9à8;8<+<8+<9 9+<9+<88|;9 ;8\::+<8 + 8<++ :+:+<8+<9 8<+++|:;89+<8+<9 :\+<;+<:\9:;\9;9+;8r 9+<9+<; +<99;+<8\+9::8:; 99+<;+<::;:;\8<9:;\99+;::Ӣ ++<:+<:+<9+:9R +<992Ь9+<8+<+98r 9+<:8|9 :+9;+<9 ;9+<99+<98 99+;2 :; 8+<+Ь;+;8 +<:+<;+<; +9Ӣ :+<++|+9 :+<;+|:9+<98r +<9:+<9Ь:+<+9+<8+<9 9+<9+<8:+<;+<98 +;R 9+<+;R 9 9 :L9 9+<;9+<8+" 8+<9;|+;9+<9;<8r +<9:+<9 :+<+9+<8+<9 +<:8|+<;<8|:9Ь9+<9+<8:+<;+<99 +<9:;; :;\9+9 ;|:;9<+<::;R 8+<+;+; ;:+2Ь;+;8;9+2 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+<::;\8<9:;\99+;:;\9 8;8<:+<8Ь::\+<9+; +,99;+<8\+9::;\8<9+<9 ++:\;:;\9 ++<:+<8::9+;89;+<:8|;:+9 9+<* :+8|;2 9 +,:L8 +;8;9+;8|;2 +<;*9:Ь9+<9 :\+::;\8<9:;\99+;8|;<*08+<9:9+<8+<;+|:+<8 + 9+<* +8|9::;+<8+<9 ++<:9+<8;<+<98+<;<:9R 8+<9 ::9+<8 :\+<9::99+;8r 9+<9+<; +<99;+2Ь8\+9: :;\:+<9:9\9+;8r 8<8|:8 :L9 8+<+;+<98|9 ;+<9\+<;+2Ь8+<9:;\8<9:;\98 9::+<8 +* *|9+9; 89+:;\9:;\9 +9; 9|8|9:+<99;+<9 ::\+<9+;8r :;:9; 9+:+<+|+<9:;\9 8|;+9;2 8+<:+2Ь9:;\8<9:;\98 :\+:; + 9+<;:;\9+<8+9 +<;++9 +:;+<9+<:8p9;+<9+<9+<:+<;8r :+9\+<8+<89+; +:;+<9+<:8r 9;+<9+<9+2Ь:+<;9+; +;R +:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<;8r :+9\+2Ь8+<89+; ;9\+<89+;:;\98+<;*:;+8:: ;+<8:;\8:+:8r +<;<:;\98* :\+<9::\+<9:;RЬ8<9+<9 9+<8+<;+<; :+9;+<9 ;9+<99+<98 9+<:9+<::;+2Ь:\+: 99+;2+,:+<:|8|9 +<9+|+<9 9 +<9+<::+<98r :\+<:9:;\8<9+<9 9+:p9+; +;8;:;\9 8+<;:9R +9; +<:\+<9::+8 +<;+8r ::\+<9+<8+<9Ь8+<+98r :\+<:;+<::9+<9 88|+<;8\+; 9;:|+<;|:;\88* 9+;+<:+Ь8:: 9+<* 9+<8+<+:;+<8::<+<98|9 :\+<:;+<:::;\8<9:;\98 +<;Ь9+::+<:+<;8R :+;8\+<9:+<8+<9 8+<+98r :\+<:;+<:::;\8<9:;RЬ98 8;::+; +<:+<+r * +<;9<;+<+|:;\99 ::\+<9+<8+<9 8+<+98p8;8<:;\8<9+<9 ;|:;\8+;8 9 +<:8+<:\+: 8+<;*:;:;\9 +9 +;+;+|:;8:9Ӣ +,:+<:|8|9 +<898+<8:;\9 +9 :; 9:; ;+<8:;\8:+:88;+|98r +<:+88r +<;9<; 9+<8+<;++<88r 9+<:;<9+8:;R ::\+2Ь9+<8+<+98r 8:9\98|;2 98|:|+<++|+<98|9 * +<++|+<98|9 +<9:Ь:+<9+|:;\8<9+<9 98|99+<89+8|;9+;8r 9:;\;+<;<:;\98 * +;+<9;08:;\89+<9 +|8|:+<:+:+<8+<9 99+<8:;\99+;8r 8|;+<8+<9+<;2Ь9+<9 +<98+<:+<9;9+;8+;8;:;+ 8<:;\98 8:+2 89+9+<9;+<;<9+8 +,;;<+<89+<9Ь+<++<:+<9+<;:8r :;R +8|9+<++<++<;8r 9+<::+<::;\98|;2 9+::+<9;<+<8 +<:+88r ;+<9 +;8:;R :+<:9+<99+<89+;8r ;|:;9<8 *+<99 9+<9+<+;+8 :+<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 +<:+<;8+<9+Ь;8r +|8|:+88|;9+;8r 9+:* ++<:\+: +<;9<;+<;<9+8:: 9 +<9+<:Ь:+<9:;\9 +8|9::;+<8+<9 8;8<:;\8<9+<9 89+9+<9:;\;9+<8+<;++<88+;;:;+ 9;+<9+<9+<:+<;+<9:+<+<98|9 ;+2Ь8:;\8:+:8|9 +<;<+<:8|8 ++;+<8+<:+<;:;\8<9:;\9 + :+Ь;+<:\+<9:+<8 9+<9+<98+<;9+<98|9 :+<+9+<;:+:Ь:8r ++<;+|+<;<9+<9 98|::;\99+;8 :+:9+8:;R 9;+09:+<9|:;\99+;8 9:;\;+<;<9+8:;R :+9\+<99+<;<9+8::*#;+ ++<;8r 9+<98+<8+<9 :+<+9+<;:+::8r 98rЬ9:;\9;9+;8 9+<;+<+;+8:;R +|:;8:;\99+89+<;8:;\9 +9 ::2 8<+ 9+;8<+<8+<9 ++<:89Ь8<+<;<9+;8 +<98 +<9;<:;\9 + 8+<:+<;::;\9 ;:\+;+2Ь:8|: 9+<8+<;++<8:;\9 +<99;+<8\+9: 8;8<:;\8<9+<9Ь8+<+9+<8+;:\9+<98 :;8 9+<8+<:+::+<8 + +:Ь;+<9+<:+;8r * +:;+<98|+<::;:;\99+;8r :+<+9+2Ь8+<9 8+<:+<:+<;:;\99 8|;+<8+<9+<;<9+8:;R * ;:\+;+<:8|:Ь+<;:+:: :;\::;\;<+<9+8:;R 9+<9+<;9+b 9 +9;2 +2 9: ++<:898<+<;<9+;8r +;8;:;+ 9: :;8r 9 ;Ь:|+<9+<:+<;:9+;8|;2 +; 9+<* +" ;;<+<88r 9+<;+<:+<98|9 ++<;Ь:\+<:9+;8 :\+<9:::\+<9:9R +:;+<9+<:8r 9;+<9+<9+<:+<;8p9+<;:+<8+<9 9 +;8<+<:\+<9:;\8<9+<9 +r 8:: : +9\+<8+<8;|:8+|9++<:\+: +" 8+;:+<9 +" :+<;+89+<98 :;8 +2 :\;8|89+<9Ь8+<9; ;;+;8|9 ;+|9:;\8<9+<9 9+<:9+8:: +<99+<:+<:+<;9+<;: 99\:9R 9 +9+<8+:8r +2 99<9+<8+<+98|9 +:9:+;2 9;+<9;09+: 98r +<:8|9* + :;+<9+<:8r :R +<9::\+<9:;\8<9+<9 8 +<;*:;+2Ь+|:;\99 : ;\9\9\:;\8<9:;\99+;8|;2 9 +8:;\9 8+<9+|9+;<9+8:: 9+2Ь8+<:+<8:;+8r +2 :+<:|88+<9\+<;<:;\98+,;:+9 +,9L+89+,99 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,9:+:\:+9+;8r8|9 +l8|:+88|;8r * +:\;:;\8<9+<9 ;;:+2 +<:8<8|: :+<++|+9Ь:+<;+|:9+<98r +<9:+<9 :+<+9+<8+<9 9+<9+<8:+<;+<9:;\9 +<;<:+;2 9;+<9+<9+<:+2Ь;+<9:+<+<98|9 ;+<8:;\8:+:8r 9:;+<8+<::;\9;2 9+9;8 ;8|:2 +<99 8:9\9 :+<+9+2Ь8+<9 9+<9+<8:+<;+<98r +:9:+<8 9;:|+<9+<:+<;:9+;8r 98|9+<:+<88|9 9:8|;:+<8Ь8+<:<;+<;8:8<:9\9 +* 9+<9;+98|;8r 9+<9+<; 99\:+<8 9+<;:+;:;\9 898+<8 9+;::\+<9+;8|9 98|9+8:;R 9+<:+<;+<8+<9 9:;\9+<9+<9+<88|;8:+<;+<8;8 +;:+<8 + ::9+<8+<9 :+:;8s 8+<:<;+<;8r 9:: 8+<9+|9+<8 +9Ь:\+<::: :\+<9+<8+<98|9 +8|98+<:+<9:9\9+; * +: ;B ;|:9\+<98|9 9:+<+|+<8:;\989+<8+<+|+<98 +;R +<;+<;:9\:;\8<9+<9 9+<:9+<88|;<9+;8 8+<9\8|89+; +9 +9:;\9 8+<:2Ь;+<;8|9 9+<;+|+<9;8r ::;\;; 9+<::;\;<:;\98+<:<;+<;8r +<;<9+<9 :\+<:8|:8 :;::;\9 + +:9:+<8 +8|98+<:+<9:9\9+; 8+2Ь:\8|:+<9 +:;8|8 +l*:;+|9+<98r 9:;8* :8|88|9 9 +;98|9+8|9 * ;|:8+|9++<:\+:+,8+;:+<9 +,:+<;+89+<98r +::+;8* +,::9\8|88|9Ӣ 9 9 +: ;B 9:+|*:; +<:+<:|9:;+ :;Ь8<+<9+: +:\8|:8::\:: +,;+<9+<99+<98 8+<:+<;:;\9 + 8+<:<;+<;8r ;89+<9 +<;+2Ь;:9\:;\8<9:;\988::;8 :;::;\9 + : :+<;+|:9+<98r +<9:+<9 :+<+9+<8+<9 9+<9+<8:+<;+<98r 9;Ь:|+<9+<:+<;: +:9:+<8 ::\+<98r 9+<9; :8|8:+2 9+<9+<:9+<98|9Ӡ+8\:+<; + +<;<+<:;+8 +<99 8|9:2 98|9+2 +: +9 ++|:;\9* 9:\+<;::;\8<9:;\9 8<+2Ь88|8 9:;\+9:;\9; 8+<;:: 98|+<8+<:9:+8 +9 :8|9:9 :;R 98|9:9\:;\8<9:;\98 :;:9Ь;<:: 9+9; +<:\;:;\9 +9; * +<9\:8<:;\9 9+; 9+;:: ++<:+<89+;8r 98|9+<:+<88 9+2Ь:+;8\+<;<9:9R 9:;\9+<8:8<:9R 8+<:<;+<;8 +<9:;; ++<;9<+<: :;+<:+<9; :;8 9++Ь:|+;9:;\8<9:;\9 8:+2 * 9+<9\:;++<88|;2 8++<;9<98r 9+; :;+8|9+;8|9Ӣ 9;+<9; +<99Ь;+<9 9+<: +8|9 :8|;:;\9 9+; 9+<9;+98|;8 :; 8|;+9;2 89+<9;8 ::+;<8|9 9+<9:;\9Ь9;+3 :8|+|;+<9: * 8|; 99:;\: 898+;9+;8 +<9: ::;\; 9:9\8r +;+:9+<8 +8|9::;9+;9Ь+9 9;+<9; 9+; +<;8\+<9+<:\+<:::;\8<9:;\99 :;R 9:\+<;::;\8<9:;\99 +9Ӣ 9;+<9;8|;+9;2 :8;+<9;9+;:: +<;<+;<8|9 9+<:+;8R +<:\;+8:;R +|+<9\:98|;89 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<; :+9;+<9 ;9+<99+<99 8|; 8::;:;\9 8|;+2Ь:+<9 99+;2 :; 8+<:+<;+8:: :+<+9+<8+<9 9+<9+<8:+<;+<98|;2 9+<9;+98|;8r :+<9Ь9+<99+;8r :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<9+<; +:9:+<8 ::\+<9+;8r 98|9+<:+<88|9Ь9:8|;:+<8 8+<:<;+<;8r ;89+<9 8+<;+|8* 9+9; ::2 98|+<99 +<;8\+<98|9 9+<::;\;<+Ь;<8|9; 9 +<9+<::+<98r :+<+9+<:;\::;\99+<8+<9 9+<::+<::;\8<9:;\99+;8r :8:; +:9Ь:+<8 9;:|+<9+<:+<;:9+;8r +|:;8+<8 :8;+<9;8|9 +<98* 9+:; +<9+<8 :;R :\+<9:Ь:\+<9:+<8 :\+::;\8<9:;\9 8+;:+8:;R 9;+<9;2 +;+<++<9;9+;8 ;|:8+<9;<+;<8|9; 9:Ь;+<+<;2 9;+<9+<9+<:+<;+<9:+<+<98|9 ;+<8:;\8:+:8r :8:; :;\989+8|;9+;8|9Ӡ9 :;\9+<;9<+<98r 9:: +|8:;\8 + 8:9+<;9:;\9 +;8;8r 9+<8+<+|+<98 8+<:<;+<;8p9:;\;:|:8:;8 :+<+9+<8+<9 9+<9+<8:+<;+<98r +:9:+<8 9;:|+<9+<:+<;:9+;8r 9+2Ь;+<++<:9+; +9Ӡ9+9; :8:;: :\+<;:; +9; 9;+<9;3+" +,9L+89+,9;99+<;8:+8 +9Ь9+<9:+::;R 8\+<9+<9+<8+<9+<::+<88p+<;+9:;\9;9+;89 9 :L9 :+<;:<+<8+<9 9+<9+<88rЬ;:;\9 +<9;<8+<;<:+8 + +<98+2Ь:+<9;+<98|9Ь8:;9;++<8;<:;RЬ8<9:;\9* 9:8|;:+<8 ;+|:::::+<9::+2 898<+<;<;:;\9 +8|9:+<8Ь:;\8\+;:;\9 8|;+<8+<9+<;<:+<8 98rЬ:|:;<+<::;\99+;8r +<;+9:;\9;9+Ь;8|9* 8|9:<:\+: 9+<* +<:+<:|8|8+0+<9+88|;9+;8|9Ӡ:L+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+2Ь;+<;:+9;+<9Ь;9+<99+<988:;9;++<8;<:;\8<9+<9 9+<:9+<88|;<9+;8r :;\9+<+;:;\8<9:;\98 9;+<:8|;+8 + 9+<9:+::;P8\+<9+<9+<8+<9+<::+<8:;\9 8|;+<8+<9+<;<:+<8 9+<;:+<8+<9 * +:;+<9+<:+<;+2Ь98|9 :\+<:;+<::+<8+<9:;\8<9+<9 98|:|:;<+<::;\99+;8|* 99:+<8+<9 :+9\+<8+<99+<9Ь:+<9;+;:;\9 * 9+<;:+<8+<9 9+9+<8+:+;:;\9 +8|9+<99<9+<8+<+98r ++|:9:;\8<9+<9 :;P8+<;+|+<:\+<9:;\8<9+<9* +<9::+<9+|:;\8<9+<9 8+<9:99+;8r :\+<9:\+<99+<9* 8|9:<:\+:9+<* 9+<8+<:+<8:;+8r :+<+;+<9;9+;8|;2 :;R ::99<+|:;\8<9:;\99+;8|;2 ++;8 99+<8:;P:;\9\9\:;\8<9+<9 8|;+<8+<9+<;<:+<8 +<98+<:+<9;9+;8|9Ӡ+,9+;+<++<:9+<8:: +<:+<:|9+<+|8:;\9 8|98\+9+;+<8+<9* +<9;+<98|9+<8+<9 *+<9::+<9+|:;\8<9+<9 8+<9:99+;8r :\+<9:\+<99+<9 :;\9\9\:;\8<9+<9 8|;+<8+<9+<;<::9P9+<;:;\9+<8+<8 +<9 +<98+<:+<9;9+;8|9* :+9;+<9 ;9+<99+<98 98+<:+8 +* :;;+|::::: +<9::+2 898<+<;<;:;\9 :+<99+<9+<+|:::;\9 8+<;:+<8:;\8<9:;\98* 89+9+2Ь9:;\; +<:9+<9* 8<:;\8+<;<+8 +9+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8