Հայ Զինվոր - Page 2

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 1 3 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 ܳ˳·³Ñ êºðÄ ê²ð¶êÚ²ÜÆ ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý ïáÝÇ ³éÃÇí ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ´²Îà ê²Ð²ÎÚ²ÜÀ ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓ ¿ ÑÕ»É ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñí³ ³éÃÇí êÇñ»Éǯ Ñ ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ ÞÝáñѳíáñáõÙ » Ù Ó »½ È »éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ ÙÛ³ÏÇ ³ é- ³ÝϳËáõÃÛ³Ý 2 5-³ ÃÇí: 1991 à í³Ï³ÝÇ ë »åï»Ùμ»ñÇ Á Ñ ³Ûáó Ý áñ³·áõÛÝ å ³ïÙáõÃÛ³Ý 2-Á ÷³é³Ñ»Õ ¿ çÝ ¿ : ø ³éáñ¹ ¹ ³ñ ³é³ç ³ ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï ³- ï³ñ»ó Ç ñ ³ Ýμ»Ï³Ý»ÉÇ Á ÝïñáõÃÛáõ- ÝÁ: ² Û¹ μ³Ëïáñáß ù ³ÛÉÁ · Çï³Ïó- í³Í ¿ ñ » õ Ç Ù³ëï³íáñí³Í: ² Û¹ ÁÝïñáõÃÛ³Ùμ, ³ Û¹ Ï ³Ùùáí á õ í ×- é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ë ïáõÛ· Ù ³Ñí³Ý ³Ý¹áõÝ¹Ç » ½ñÇó ¹ »åÇ Ï Û³Ýù » õ ¹ »- åÇ ³ ½³ïáõÃÛáõÝ í »ñ³¹³ñÓ³í ³ ٻݳíï³Ý·í³Í ѳÛáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁª ³ ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ¸áõù Ï éí»óÇù » õ Ñ ³ÕûóÇù ³ Ý- ѳí³ë³ñ å ³ï»ñ³½ÙáõÙ: ¸ áõù ϳéáõó»óÇù Ù Ç å »ïáõÃÛáõÝ » õ Ñ ³- ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, á ñÝ ³ ½³ï ¿ Ç Ýãå»ë »ñμ»õ¿: ¸ áõù ë ï»ÕÍ»óÇù μ³Ý³Ï, áñÝ ³ Ùáõñ ¿ » õ Ù ³ñïáõÝ³Ï Ç Ýãå»ë »ñμ»õ¿: ¸ áõù ³ í»ñ³ÏÝ»ñÇó μ³ñÓ- ñ³óñÇù Ù Ç » ñÏñ³Ù³ë, á ñ » ñμ»õ¿ ³Ûëù³Ý Ë Ý³Ùí³Í á õ · »Õ»óÇÏ ã Ç »Õ»É: ¸ áõù ³ å³óáõó»óÇù Ç ÝùÝ»ñ¹ Ó»½, á Õç Ñ ³ÛáõÃÛ³ÝÁ » õ ³ ß˳ñ- ÑÇÝ, á ñ ³ ½³ï ² ñó³ËÁ á ã ٠dzÛÝ Ï»ÝëáõÝ³Ï ¿ , ³ ÛÉ»õ á õÝÇ μ³½Ù³ÏáÕ- Ù³ÝÇ ½ ³ñ·³óÙ³Ý Ù »Í Ý »ñáõÅ: ÆѳñÏ», ³ Û¹ Ý »ñáõÅÁ ¹ »é ³ ÙμáÕ- çáõÃÛ³Ùμ ã Ç Ç ñ³óí»É: Æ Ñ³ñÏ», ¹ »é ß³ï ³ Ý»ÉÇùÝ»ñ á õÝ»Ýù » °õ ² ñó³- ËáõÙ, » °õ Ð ³Û³ëï³ÝáõÙ: º í Ç Ñ³ñ- Ï», ³ Ý»Éáõ » Ýù Ù »ñ ³ Ý»ÉÇùÁ: ² Ý»Éáõ »Ýù Ñ ³Ù³ÛÝ Ñ ³ÛáõÃÛ³Ý ç ³Ýù»ñáí: ²Ý»Éáõ » Ýù Ç Ñ »×áõÏë μáÉáñ ¹ Åí³- ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ » õ Ù ³ñï³Ññ³í»ñÝ»- ñÇ: ²Ýó³Í ³ åñÇÉÇ é ³½Ù³Ï³Ý · áñ- ÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ » õë Ù »Ï ³ Ý·³Ù, ϳñ»ÉÇ ¿ ³ ë»Éª Ù Ç ³ í»Éáñ¹ ³ Ý·³Ù, ³å³óáõó»óÇÝ, á ñ à ßݳÙÇÝ Ù »Í ÏáñáõëïÝ»ñáí Ñ »ï ¿ ß åñïí»Éáõ, »Ã» ÷ áñÓÇ é ³½Ù³Ï³Ý × ³Ý³- å³ñÑáí Ñ ³ñó É áõÍ»É: ² å³óáõó»- óÇÝ, á ñ ² ñó³ËÇ Ñ ³ñóÁ é ³½Ù³- Ï³Ý × ³Ý³å³ñÑáí É áõÍáÕ á õÅ ³ ß- ˳ñÑáõÙ · áÛáõÃÛáõÝ ã áõÝÇ: ¶ áÛáõ- ÃÛáõÝ ã áõÝÇ, áñáíÑ»ï»õ ¹ áõù Ï ³ù, áñáíÑ»ï»õ ¹ áõù Ñ ³í³ï³ñÇÙ » ù 25 ï ³ñÇ ³ é³ç Ï ³ï³ñ³Í Ó »ñ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ: â ϳ° é ³½Ù³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑ: Î ³ ù ³Õ³ù³Ï³¯Ý ׳ݳå³ñÑ: ²Ûëûñª ³ Ûë Ý íÇñ³Ï³Ý û ñÁ, Ï ñÏÇÝ ³ëáõÙ » Ù Ó »½. Ç Ýãå»ë » ñ»Ï, Ç Ýãå»ë ³Ûëûñ, ³ ÛÝå»ë ¿ É í ³ÕÁ ¹ á°õù » ù áñáßáõÙ Ó »ñ × ³Ï³ï³·ÇñÁ: ² ñó³- ËÇ É áõë³íáñ ³ å³·³ÛÇ Ý Ï³ï- Ù³Ùμ Ù »Ýù Ï ³ëϳÍÝ»ñ ã áõÝ»Ýù: λóó»° ³ ½³ï á õ ³ ÝÏ³Ë ² ñó³- ËÁ: λóó»° È »éݳÛÇÝ Ô ³ñ³μ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: êÇñ»ÉÇ° Ñ ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ ²Ûëûñ ï áÝáõÙ » Ýù ² ñó³ËÇ Ð ³Ýñ³å»- ïáõÃÛ³Ý Ñ éã³ÏÙ³Ý 2 5-ñ ñ¹ ï ³ñ»¹³ñÓÁ: гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ç ß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ » õ ³ÝÓ³Ùμ Ç Ù ³ ÝáõÝÇó Ç ë ñï» ß ÝáñѳíáñáõÙ »Ù Ù »ñ á Õç Å áÕáíñ¹ÇÝ å »ï³Ï³Ý ³ Ûë ϳñ»õáñ³·áõÛÝ ï áÝÇ Ï ³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: Á ß ñ- 1991 à í³Ï³ÝÇ ë »åï»Ùμ»ñÇ 2 -Á ç³¹³ñÓ³ÛÇÝ » Õ³í ³ ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ » õ ÷ áË»ó Ý ñ³ å ³ïÙáõÃÛ³Ý Á Ý- óóùÁ: Ø »ñ í ×éáñáß Ó ³ÛÝÁ μ ³ñÓñ³óÝ»- Éáí Ñ û·áõï ³ ½³ï á õ ³ ÝÏ³Ë ² ñó³ËÇ` Ù»Ýù ³ ½·áíÇ Ó »éݳÙáõË » Õ³Ýù å »ï³- ϳݳßÇÝáõÃÛ³Ý · áñÍÁÝóóÇÝ« ë Ïë»óÇÝù ϳéáõó»É Å áÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å »ïáõÃÛáõݪ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ý áñÙ»ñÇÝ á õ ë ϽμáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: Ø»ñ Á Ýïñ³Í á õÕÇÝ μ ³ñ¹ ¿ ñ á õ ¹ Åí³ñÇÝ: ²ñó³ËÇ Å áÕáíñ¹Ç ³ ñ¹³ñ » õ û ñÇÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇÝ ² ¹ñμ»ç³ÝÁ Ñ ³Ï³¹³ñÓ»ó μ é- ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí á õ Ï áïáñ³ÍÝ»ñáí » õ ë ³Ý- Ó³½»ñÍ»ó ³ ñÛáõݳÉÇ å ³ï»ñ³½Ù: Ø »Ýù ëïÇåí³Í ¿ ÇÝù ½ »Ýù í »ñóÝ»É » õ ³ Ù»Ý ·Ýáí å ³ßïå³Ý»É Ù »ñ Ý áñ³ÝÏ³Ë å »ïáõ- ÃÛ³Ý ³ ½³ï owtԃ ̃w w ow +g ăW , W Wowtԃ ̃w +g ă g ? tDWtԃ ww + o 4 wă w w t ԃD +:'ă w w d ȃ /<T+t t` oă@ o w ԃo+ / G oD oo t ܃7t+ ?o g: ԃ ̃?d w ?Դ+o g:d w< W w D T+ G $:'ă܃Ooww tԃ ̴+oww D W w < wd +  4  gd ԃ? +w| w w $ԃ w $:'D ̴+g ă w<ԃt ? t ȃ / d ă@ l+ w+c ă<Wt tt ԃ: ԃ ̃ w+ d < ̃/ G : ă4 o + dD g ăd owtԃ+W  ? t ̃ w  ̴+wow ă ̃g tw ȃ /W+ ,  /  ă:+'ă: ? gw t ԃ: Oă ܃w G d+w w̃ ̃ w d ă ̃w? , ? wԴ+o t< o g tԃ g t ܃7d+ w? tD o w ?w + ow ? td wD < ,+ o g:Dd wd ă:'ăt ̴+G ?w w D lW  <+w w t w ă w̃<o w ܃w+_ w DD td ăD o w+ o7 ԃ$ ă ̃ oD g +c w ă wd G $+g ăto 'w D ? ԃ ̃$ ̴+ otWt ̃ ԃ ̃w? , ȃ /+ w ? ? t gtԃ ̴+gt +c < ̃w d |wG d d:'+ D tw ̃ ԃd Wd+ Wow D Woww ă+ g w ot: d ăW w , W ̴+Wotԃ: ? ot(+C@ { s k p+s +  k p+ {s