Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 ÷áñÓ»ù ÉáõÍ»É Ä²Ø²ÜòÆ ²ÜÎÚàôÜ. êβܸÆܲìÚ²Ü Ê²â´²è Ø³ï »ñÏáõ ù³ÛÉÇó ÐáÝëÛáõ« ®« ÎÛáõëÛáõ« êÇÏáÏáõ سñ½³Ïá- ßÇÏ üáõïμá- ÉÇëïª ® Ø ³Ýáõã³- ñÛ³Ý ®¬ Ññáó êåÇï³ÏÝ»ñª ²f6, Âf1 ê»õ»ñ` ²h8, öh7, ½ÇÝíáñ g6 òñí³Íª ó³ù áõ ® §ä³ñÙ³¦« §®¦« §È³óÇᦠü³ÛïáÝãÇ ²ñùáõÝÇùÇ ³ïÛ³Ý êáõ»½Ç ® §ØÇɳÝǦ ¹³ñå³ë³- å³ÑÁ ¼ÇÙ½ÇÙáíÇ ÃßݳÙÇÝ §ØÇɳݦ« §®¦« §ÆÝï»ñ¦ ì³ñß³í³- ÛÇ · »ïÁ ÂáÙ ® àëÏ³Ý ® øí³½ÇÙá- ¹áÛÇ ë »ñÁ êݳٻç óáÕáõÝáí μáõÛë øáýÇ ²Ý³Ý« ´áõïñáë ® öáùñ §Ù³Ë³Ã¦ λÝï ²Ù³ÛÇ í³Ûñ ØÛáõñ³ï« ®« ¸³íáõ §èáõμÇ- Ïáݦ¬Ç I ѳÕáñ¹³- í³ñáõÑÇÝ Ìáí³Å³Ûé ܳËáñ¹ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ γßí» Å³å³í»Ý 1© ed4! c:e3 2. cb4! a:c5 3. bc3 g:e5 4. gf4 e:g5 5. h:d8x: êºð¶ºÚ ¸²ìÂÚ²Ü ® ò½» ¸áõÝ È³íáõÃÛáõ- ÝÁ áõñ³óáÕ Ð»ÍÛ³É ³½Ýí³Ï³Ý êåáñïÇ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõ àéá·»É Ü³Ëáñ¹ Ñ ³Ù³ñáõÙ ïå³·ñí³Í ëϳݹÇݳíÛ³Ý Ë³ãμ³éÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ ø³ç³ñ³ÝÇ ·»ïÁ Øá· È»Ñ å³ñáÝ §® »õ Ø»çÝáõݦ ²ÝÝÙ³Ý æñÇ ëñÁÝóó Ñáë³Ýù Ø»ÕÙ ï³- ñáõμ»ñáõ٠ܳËáñ¹ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ 1© c8Ò ²c8 2. öa6x: ºÃ» 1...²a8, ³å³ 2. öc6x: êåÇï³ÏÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý »õ ѳÕÃáõÙ ä³ïí»ñáí ˳Ýáõà ºñ»õ³ÝáõÙ ® ìÇñ³å üñ³Ýë© ·ñáÕ öã³Ý ¶ñáÑÇ áõÕÕáõÃÛáõ- ÝÁ ºÙ»ÝÇ Ù/ù³Õ³ùÁ Îñ³Ï ºñ·ª §Ô³ñ³μ³- ÕÇ Ý³Ë- ßáõÝ ® ¦ §Ú³ë³Ù³- ÝÇ Í ³éÇ ®¦ ÎáßÇÏÇ ùëáõù èáõë³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ ® ¶ÇμëáÝ ä Ø àô Ð ð º ² øáõñ³ ð Ìáõé à ¸ Ø ² î º È ê Æ È î î ì Æ ² ä ÐáÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹ º ö âùÝ³Õ ºñ·ª §® ѳٳñ« г۳ë- ï³Ý¦ à âϳٻóáÕ Ø ²Ýóóáõå â³ÙÇãáí ËÙáñ»Õ»Ý ð  î ì º Ü Ô ² Æ Æ ² Ü Î ² Î ² Ü ² Î Ü à à Ø ø Þ Ö Ü ² ð Ö à Ü È ² Ø ² Î È Î à ² ä àô ð æ Ú Ò Æ ² ¼ î ² ì Æ æ Ü ð Æ ü ò ² Ð º ì º ò ð º ¶ Ø ² ² Ú è Ü ä Ê àô Ü ² º î ² Ê Ü ð ê ² ð ø Ø ì ² î Î Æ î ä àô àô ³ùóÝ»É ² ò ê ø Ö à º º àô î»ñï»ñ Ü Ø Ô ð ´ ² Æ Ü Æ Ü ´ ² Ê î ² ´ ² ² È î ì Î ² ì à ð ² ì ² ¼áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ ê»õ »õ γëåÇó Íáí»ñáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í á õÅ»ñáõÙ ëÏëí³Í ѳÝϳñͳÏÇ ë ïáõ·áõÙÝ»ñÇ å ɳÝáíª è¸ è Ìàõ γëåÛ³Ý ¨ ê ¨ÍáíÛ³Ý Ý³í³ïáñÙ»ñáõÙ ³ Ýó- ϳóí»É »Ý ½ áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ç Ýãå»ë é³½- ٳݳí»ñÇ« ³ ÛÝå»ë ¿É é³½Ù³Ï³Ý ³ ídzódzÛÇ Ý»ñ·ñ³íí³Íáõ <9+<9à::;\:+<::+<98r + : ;R :*8::9+<9 9 +<:+<::;98r@++:+<9:+<98|9 9+<: +<:8|+<;<8|+<98r +<:|+<8;<:;RЬ8<9+<9 8|;+<8+<9+<;<;+8 + ++:+<9:+<98|9 :|:8+<:8r 8+<+9+<::;9+<9 * +<;r 8|:|+;<9+<9 :+<;Ь8\+<9;9+; 8:::;\9 + +:+<9:+<98|9 :r :8+<:8r 9+<8+<;++<98|9 * 9 +<8+<9+<:+<98|9 :\+<9::\+2Ь9:;\8<9:;\98 +<:\+<9::+8 + 9 :\+<;+8+<98|9 * 9;8<8|:+<98|9 9+<:+;8r 9 +<;:+<8+<98|9 89+;89*b 9+<9+<++<;8+<98|9 8;+<88r :++<8:8|: 8 +2Ь:,8+<:+<:+<;::9R 9;8<8|:9+;:: * *|+l;+<+9:8+<9+<+|8|;sr ++<:8|:6c#C9 +<9+<8+<;+|:<+<98|9 9+<;:+<8;8 *|9 +<9 +8|9::;*b 8<+;8<8p:::;+<+|;:+<8 + ::\+<+|;:;\8<9+<9b#`::\+<+|;:+<8 + *|+,::9\8|8 +|;+<::;\9*b ::L8:;\9::\+<;+<9+<88C9+<99+;:: 9+<;:+<89+; +9 9 +<:;<:+8 9+<* :\+<99+<9+<8+<9 9+<8+<:+<8:;+8r ;2 +<9+<;+<98|9Ь9;+<9+<9+<:+<;+<8+<9 8 +<9+<98|9Ӣ 8l;+<8+<9+<;<:+8 + 9 :\+<99+<9+<8+<9 9 +<8+<:+<8:;+8r 8 +2Ь:+<:+<;::9R 9 ;8<8|:9+;8|;2 ;:9\+<;89+<9 : +<;8\+<9;9+;8b 82 8|:: +2 98 9 8|:|:;<+<::;\99+;8r 8 +<::\9+<9 * : *8::9+<9 9 +<:+<::;9+;:;\9 +2 9;<8+<;<:+8+9 : ;:9:9\+<;|;8+<;+<;+<8+<9 : +<;8\+<9;9+;* : ;:9;<:;\9 9 +;+|;+<::+<8 + 8|9 9 +<:+<::;9+Ь;8r : ;:9:9\+<8+<9 * ;r ;8+<;+<;+<8+<9 8 +<:+<9:;\8<9:;\99+;8r +<:+88r ; +<9\* 8|9:<:\+: 9 +<*;|;8+<;+<;+<8+<9 ; +<;9+<8+<98|9 9 +<:+;* 8 +<:+;9+; * : ;:9:9\+<;|;8+<;+<;+<8+<9 : +<;;+2Ь::;:;\99+;* : + : +<+9+<8::+<98|9 +2 :8|+<;<8|+<* +<9+ 8<::;\9* +<+9+<9:\+<:+<8+<98|9 8+2 #p:;\9\9\+<8<8|:9+;:* 8 :::;\9 98|+<8\+<9+<9+<8 : +<;8\+<9;9+; +9 +2 9;<8+<;<9:;\9 9 +,:;8p8r :;\8\+;8* 9 +<:9+2Ь::;+<:\+:* 9 9:;\:8|:+<:8+<9:9+<9 + +<98|9;8r 9+<:9+<88|;<9+;8 + :;+<:+<;8\:;\8<9:;\99+;8r 9;Ь:|+<9+<89+;:;\9 +<:+<:|8|9 +<9+|+<9 ++:+<9: +9 8|:|+;<;+8 : ;\8;+<8|9+<98r +<;|8|9Ӡ9 +<:;<+ +;+;\+<9 9::8::9+<9P#@CbS" #PS09 +:S" RЦâf$֖Ь+l8|98 + ;+<9::\+<+|;::;\9 +<82 +2 :\;8|88|;0+l88+<::; 89+<+|;8r :L8L8: : 9 +,; : ;L8,9: ;L99+,99 +<9+<;8p:\+<:+<:8+<9+<::;\9+;+"9: ;B+,9L+89+,9+":+,8+,:+; +9+,9