Հայ Զինվոր - Page 14

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 Üàð ¶Æðø øݳñ ²¸ºìàêÚ²Ü Ù³Ûáñ - ³ݻñ ²ùã³ÙÇ ·ÇñùÁ í»ñݳ·ñí³Í ¿ §Ð³Û»ñÇ μéÝÇ Ç ëɳٳóáõÙÁ. É éáõÃÛáõÝ, Å Ë- ïáõÙ ¨ áõͳóáõÙ¦: Ð »ÕÇݳÏÝ ³ ÛÝ í »ñݳ·- ñ»É ¿ Áëï ·ñùÇ » ñ»ù · ÉáõËÝ»ñÇ μáí³Ý¹³Ïáõ- ÃÛ³Ý: ÊݹñáõÙ »Ù, ÁݹѳÝáõñ ·Í»ñáí Ý»ñ- ϳ۳óñ»»ù ¹ñ³ÝóáõÙ ³ Ùñ³·ñí³Í Ï ³ñ¨áñ Ù ï- ù»ñÁ: -гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ûáí μ³½Ù³ÃÇí ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÝ ³Ûë ٻݳ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ųٳݳϳÏÇó ÂáõñùdzÛÇ ÅËïáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ Ãáõñù ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨, ѳïϳå»ë, í»ñçÇÝÇë` Çñ»Ý ³é³ç³¹»Ù ѳٳñáÕ Ñ³ïí³ÍÇ íñ³: ²é³çÇÝ ·ÉËáõÙ ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù»Í ¹Åí³ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó Ñ»ï, ѳïϳå»ë Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ ݳËáñ¹áÕ Å³- ¨ë ³ùëáñí»É ¨ ëå³Ýí»É ¿, û¨, Áëï ûñ»ÝùÇ, μ³Ý³Ïáõ٠ͳé³ÛáÕ Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ »Ýóϳ ã¿ÇÝ ï»Õ³Ñ³Ýáõ- ÃÛ³Ý: ÆÝãå»ë ß»ßïáõÙ ¿ ²ùã³ÙÁ, ê³ñ·Çë ÂáñáëÛ³ÝÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ÂáõñùdzÛáõ٠ͳ- í³Éí³Í ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ³ÙμáÕç ÁÝóóùáõÙ áã ÙdzÛÝ ÅËïíáõÙ ¿ñ Ñ³Û Ï³åÇï³ÝÇ ·áÛáõ- ÃÛ³Ý ÷³ëïÝ ÁݹѳÝñ³å»ë, ³ÛÉ Ý³¨ ³Ý- ï»ëíáõÙ ¿ñ Ýñ³ ³åñ³Í áÕμ»ñ·áõÃÛáõÝÁ: ²Ù»Ý³Í³í³Éáõݪ »ññáñ¹ ·ÉËáõÙ, Ñ»ÕÇ- ݳÏÁ, ÑÇÙÝí +8:: +|;+8<+ +<;<+<:+<:\+: ;:Т+L:98r :;\8+<;<:;\98 99+<8:;\8<+<98|9 ;<+9\+<:Ь:\+<9:;\8<9+<9 98r 9+<:9 + ;+<98r :; :+;:|8|9:89++|;8:;\9 + 9+<* ::9+<8 898r 9:+|+9:+<::;+<;8\+;9+;8v 8;:9+<8+<9 :;R 8;8<+<8+<9 9+<::+2Ь::;\8<9:;\99+;8r * +<9:9\:r 99+<8:;\8<+<98|9 8\+2Ь:+<9+|:;\8<9+<9 ::<9:<+<;<:;\98 +,;:<+<99 89++|8:;\9+ :; :\+:; + :+<;+;+<8:;\9 +9+8 9+<* 9+<8+<9Ь:;\8+<;<9+<9 * :98r :;\8+<;<9+<9 98|:|* ;+<98r :;9+<8+<9 +<:8|98|89+<;<8|+<9 8+<;:9R + 88|9+8 +;Ь8+<;+<:* +|:;8898<+<;<8r 9+<8+<9 9+:*+<9; 8|:8:98r :;\8+<;<:;\98 8+<:+<;::;\9 + 8+<;9r 8\+<9+2Ь:+8 + ::9+<8 9;:|+<98r 8+<:+<:+<;:<8r ;9+<9+<9|:;\9Ь;:: 8+<9 9;+2 *|+<;+9+<9|:;\8<9+<9*c +,998|9:2::;\99 9+:+<+|;+;9 +<899+<9::;+9 ;<:;\9;2 +9 :+2Ь88|: :; +;8|:8<:;\;; 8|98+<9+<::;9+;8 * 9+<:8+2Ь:\+: 8,+<8++<8<8 88|::8|9 :+;+<9:8+8 +9 8;:9+2Ь;|:8:;\8<9+<9 +<9:9\:r +|:;8898<+<;<8 8\+<9+2Ь9+<8 +<: 8\+<9+<9+<8 8<:;\98 :<:+<8:: :; 8;:9+2Ь;|:8 9+<9+;8 99+<9 8|;+9;2 9+<8+<:+<9;+;:;\9;+<98r :; 8|8<8<8|9+<++<8+<99+;8r 9:\+<:+<88 +9\+8+ 9+<9+;8r :;:\+: 8\:9\:::;\;+ 8|::\+<: ::<9:<+<;<:;RЬ98 +,;:<+<99 +<:+<99<8|9 +98<+<+|88:;\9 +<9+;+2Ь:+;:|+;: +;*+<9:;\9 8:;\9: :+:+<: 9 +<9:98r 82 :;\;; :\+<:9+<+<9 ;2 +9\+<::\+<9+2Ь+|+: + :8::; :R ;:;+::; 8" +<9+; +" ;:<+<98r *r 9 +<9+;8r :98r 8r :8+<9+<;<:;\98 8 ::;\8<9:;\98\8::;\9 * :;\8+<;<:;\9*b :+;9+<+|;:: +r 8|;;8 :;8#B 82 :+<8+<98|9 8<:;\;;+;+9:: 9;+2Ь:+<;+<8:+8 + ; : :+<9:;\8:;\9 +" 98\9 +r 8|;;8 9+<:+<9+88r + 9 +<* 9 +<9 8 98<+;;<:9\8|9+,;*9:+<9+<9:;2 9 +<;;<+;8r : ;\::;\99+<:8|;:;\8<9+<9 8+9:;:98r +<98+<:+<88|;<9+;8r :r +<9Ь;+;8r 9 9:;98|: * *|8L8|;+<9; 99+<99+<9*b 98|99+<+;+<98r 9::+<9+<::;:;\8<9+<9â +b ;;8p8<+<;+|9+<98|:<9 + 8<:;\;;+<+|+: :R+r82 9 +88|9+ +" 9:;\99+<98 8|:8 8 9+<+|8|;8+,;*9:+<9+<9:;2 9+<;;<+;8r :;\::;\99+<:8|;:;\8<9+<9 8 +9:;:98r :9;;+9 9+<9+<+|+: +r 829 +<98+<+:;\9 +" 8:;;<9+<98 9 +88|9+ +" 9:;\99+<98r 9 +: + ;:;\;<+;<8|9; +|;;:;\9 +<;9<;+<;2Ь:+<8 9+<;;<+<+;:;\99+;8r * 89+8|;9+;8r 9 +<:8|9Ӡ+: 9 +,++,; +,:: ; 8:: ;L8,9: ;L99+;9l8l:,8b 8:+; +,8:+99+<9+<8+<9;:|+<9:;\9 8,:;\;;8|+<9:;\9 +<8::;\9 +;9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9+<;;<8r +<9+<:<+<::;\::;\99+<:8|;:;\8<9+<9 ++<9\:+8 ;|:;9<:9R 9:;RЬ;+<;+<9:<9:;\; 9:+<::;+<8+<9Ӣ *|98r 98|+<99:;RЬ8<9+<9 :\+<:9:;\8<9:;\9 8+<9 :;::8r :\+: 9;:|+8 :+Ь;|+<8+<9 +;8;:;\9*b +<9::\+: + 9+2 9:;:9+8 8|;:8|9|+<88 8|; 8|:8 +;8;:;\9 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<;;<:: ++<9\:+8 :8:+8:;\;2 9+:: 9+2 ;|:;Ь9<:;\9 + +|:9+8 +<99 9+<;;<8r :\+<:+<:8+<98 8<+ 8|9Ь:<:+;R 8<:;\;; 9:+<::;+<8+<99+;8 :<+8|9 ;<+<98+2Ь9:;\9 +<9+;+<++<:9+<8 9 +<98+<8+<9 9+<;;<8|9 *89++|8:;\9 :; *|8::;\8<9:;\9 :\+<9:\+<9+8:;R 9+<:8|9Ь8:;\: :\+<99+<9+<+|;8|*b +<9+ 8\+<9+<9+<8+<9;:|+2Ь9:;\9 9+8 +9\+:98r :;\::;\99+<:8|;:;\8<9+<9++<9\::9R +|8|:9+<8+<99+;8 +98<+<;8::;\9 +8|9 ::098|+<99 +<++|+<99+<9:89+;8r * :\+::;\8<9+<9Ь::\+<:9+<88|;9+;8|9 +<98* 8|;+9;2 +<:+<:|+<++9* 8\:9\::;++<:+<; 9+<9+<;:9R ++<9+|:+<88r +2Ь;<+<:+<8+<9 * +<9+|+<9* 8<99+<9+<8+<9 :+;+<+;Ь9:;\9;8|9Ӣ +,;:<+<98 +|;;:;\9 9+9::;\9 + :; *|9 ;+<9:+8|9;8|9 ::\+<9:9\9+;8 :\+<:9|+<: ++<;9<+<9 :;9+<++<;+<::; 8::;\8<9:;\99+; 9|8|:<8r :+;+<8:+9*c+l;;8r +;8;:;+ 9+<::;\9 :;:\+: +<:+<:|8|9 +|8Ь88r :;+<9+<+<9+<8+<9 9+<;:;\9+<8:;\8<9:;\9 8,+2Ь9+; +,;:<+<98 9+;8+<9+<;<9:;\9 + +<99 ;99+<;Ь8:;\99+;8 :; 98r ;+<98r :+<;8r +<:+<:r 898<+<;<+<9Ь8,:;\;;8|+<9:;\9 +; +<9::+9R ::\+<+|;:+;<8|9 ;:Ь9+<99+<9 +<9+<8:;\9 8+<:+<9+<8 9+<9 8+<:\8rЬ:+<9 :+<;+|8|: 8,:;::9+<98r 9:;\9+;8 :+;:|8|98|:+|:9:;\8<9+<9 ;|+<::8 9+<8+<9+<+<; :<+; 8+<;:9P89+:;\9+88r 88|9+8 8<:;\;; 9+<:+<;+<8:;\8<9+<9 9+2Ь9+<; ;+<98r :; :\+<9::9+<8+<9 :\+<:9+<+|;:;RЬ8<9:;\98 ;:9+<9+<9:\+<:+<8 9+<9+;8|9 98|9: 9+;Ь8+<9+<;<;+8 + :;:\+: *|++<:+<9|+<99+;8r :;:9;:\+<:+;+<+98r :::;\9 9+<;:+<8+8 +9 8<8|8:;\9Ь;8|;<*c +,998|9:2 :+<;+|8|: 8,:;::9+<98r ;;8|9+2Ь88|;2 +;*:;\9 + :; 9+<9+;8 ::2 98|+<99 8+<:+<9+8+9 ;:9+<99+<9 +<9+<8:;\9 +<98* :8;+<+|:;8:;RЬ8<9:;\99+; +9 8+<:+<;+8 * +<;8\+<9+<;<+8 :\+<:::+rЬ;+;8s +,9::;\9+<9++;92 8,:;::9+<98r 89:+<98|;8@9+<99+<9 +<9\9:;\;9+;8r * 9+<:8+<:\+: 8+<:+2Ь:+<;:;\8<9+<9 8:9\98|;2 9;:|+<99+; 99\:+<8 9+:+<+rЬ;+;8r :;+2 +<9+;+<++<:9:;\9 + 9 +<9:;2 ;<+9\+<:Ь:\+<9:;\8<9+<9 9+:*+<9;9+;8|;2 9+88 9+<9+8|:+2Ь;<:9R 8;:9+<;|:8 9+<9:;\8<9+<9 98|99+<9+<;;<8|9Ӡ+`+l;;:;\9 99::;\9 + :; 9 +,88|8v ;" +9\+<::\+2Ь9:;\8<9+<9 9+<:8|9 8:9:+9;<8|+<98r ; 99+<;8:;\99 +Ь;8r +<:+<:|8|9 ;|:;\8:;\9 8+988|988 :\9++8 +; :;*|99+<8:;\8<+<98|9 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9:;\9*b : +;98|99Ь+<9;+<+|;:8r 8 :9:+9;<8|+<9:;\9 :+<8+<99 : +;:rЬ9+<8+<9 :+<;++;+<8:;\9 +<9: ++;:;\98<8 9+<9:+8 +8l9:<:\+: 8" +,;:<+<99 + 99:;\9 +<99:\8|:8p8<9:;\; :\+<:8+;+<;<:;\9 8+2 8<+ 8|; ;<+9\+<::\+2Ь9:;\8<9:;\99 8|;+<8+<9+<;<::;\9 + +:;\: ;8|+8|8+2Ь8+<9 ::<9:<+<;<9+<9â +,998|9:2 8|;+<8+<9:;\9 8|9:2Ь:\+: ++2 9+9:+8 + 9+<* +|+9:;<8|+;<+9\+<::\+2Ь9:;\8<9:;\9Ғ ++;:;\98<8 9;:|+<9+<::;\8<9+<9 9+:r +;+<8Ь:+<;+<9+8 8+988|98 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9:;\98 98p:;*+ +8<98|8 8+<9 +<98 898r 9+<:9+<88r 8+<9 +<9Ь:9\:|+<8+<9 ::<9:<+<;<:;\99 + +: :8:;::8|9Ь:\+<;:+<+8|; :<+ :; +<9+ 9+<:|9:|:;\99 8|;+<8+2Ь9+<;<:8r 98|+<99 ;8|+8|8+<:\+: 8 :: 8+988|98v;<+9\+<::\+<9:;\8<9:;\9 99+<9+<8:;\9 + 98r 898p9+<:|9:|9+<99 :;\9\9\:+<8 ;8|+8|8+<8+<9 8+9:+2Ь+<9+<8+<9 * 99+<8:;\8<+<98|9 ::<9:<+<;<9+<9 :+8Ь98|8+<9+;8r 88|;+<::;\9 99+<8:;\8<+<98|9 ;<+9\+<:Ь:\+<9:;\8<9:;\98 8+<;:9R + 9+<8+<;+<98 9+<9+<;:+8;8|+8|8+<8+<9 9+<:|9:|:;\98|;2 +<:+<:s 8l9:<:\+:99:;\9 + +,;:<+<98 8+988|98r +<9: +<:+<:|+<;889+<9:+8 +; ;,+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9+<:8|9 8:9Ь:+9;<8|+<98r :+;:|9+<8+<9 :+<;+;+<88|;2 ;+<98r :;9+8 :+;:;\8<9:;\99+;8 9:+<:+<8:;\8<9:;\9 +9 :;\9+Ь;<+8 8<+ 8+<;:9R + 99+<8:;\8<+<98|9 ;<+9\+<::\+<9:;RЬ8<9:;\9 9+<9+<;:+8 9+<* +|+<9\:;\8<9+;:;\9 8|;+9;0:+<;+<8 ;+<9\+<;+<8+<9:;\8<9:;\98+`+l;;:;\9 9 +9:::;\9 + 9+<* *r :98r : ;\8+<;<:;\9*`* *r 9+<8+<9 : ;\8+<;<:;\9*b :+;98|99+;8r :+<;+Ь;+<89+<9 8+<;*:;:;\8<9:;\98 8l9:<8|+9 + 9+<:8+2Ь:\+: 8:: 9,++ 8 98<+;;<:9\8r : ;\9+<+;:;\8<9:;\98 : ;RЬ+:;\9 : ;\9\9\+8 82 :;\;; :R +<:9+<+<989 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+<8+<9+<::+<8:;\9 * 98|::;\99+<::; 8+;:\::Ӡ+l;;8r +;;:;+ +|88:;\9 9+9\8|9+<88 9+9::;\9 +:; 98|9:2 +<98\9 9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<;;<9 :;\::;\99+<:8|;+<8 +|8|:9+<8+<99+;9Ь+<:+<:+8+<:\+: 8+9:;:9+<;<+8 +9 ;8|+8|8+<8+<9Ь9+<:|9:|9+<9 :;+2 ;+<98r :; 89+9+<9;+<:\+:;<+9\+<::\+<9+<+|8|::;\8<9+<9 9+:r 89+:;\9:+<8 +:;:\+: ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 ++<:+<8+<9 ;;8rЬ9+<8 9+<9+<;+8 9 :8:;:::8 :;8r 8\+<9+<9+<8 :Ь98r :;\8+<;<:;\9 +|;+8<+ :<8r 88|;+<::+8 +,998|9:2 8|9:2Ь:\+: 99:;\9 + ;<+9\+<::\+<9+<+|+:8 +<9+|+<9 8+9Ь88|98 9+9:+8 + ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 +|88+<::;:+<;;+;8|;2 9+88v :98r +<:8|98|89+<;<8|+<98r 9+2Ь:8|9Ӣ +,9::\8|::: +,;:<+<98 9+<9+;8r 8;:9+<;|:Ь8:;\8<9:;\98 * :;\8+<;<:;\98 +8|::;\9 + :;:\+: 9 +2Ь9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 8+<::;\;<:+<8;+<98|9Ь:+<;; 98|+<8\+<9+<9+<8 89++|8+8:: :; 9+8Ь+9\+:99 8|;+<+|:;8:+8 + 9+<* 9+8+<9+<:9:+<;8|+8|8+<8+<9 9+<:|9:|9+<9à 8l9:<:\8|:8|+ +2 ;8\+; * 9 9+<9+<8:;\8<9:;\9 8 +2Ь;:9R + : ;\9+9+<8 8,+<9+; +" ;:<+<98r +2 9: +|8|;;89 +<9 ++<:8r 9+:+<:\9+9+<9 : +:+<9899:;\98|;3 +" 9Ь:8|9;9 +|;;:;\9 9+;8+<9+<;<:+<8 ;|+<::+;9 8|9:2Ь:\++: 8 +<;:9R +9 9 :\+<::+8 9+<98+<8+<9 9 +<;;<8p+<;++<;+<;<8r 8 :;\889+<98+,9: +|8|;;8 8+<+9:+<8 + +|;+8<+ +<;<+<:+2Ь:\+: ;:9+<99+<9 +<9\9:;\;9+;8r 9+<:8+<:\+:+<99 9+:+<+|;+;8r 98|9+<9 :;+2 :; ;,+9\+<::\+2Ь9:;\8<9+<9 +<9:9\:r 898<+<;<;:;\9 8+9:;:9+<8+<9Ь8+<:+<:+<;:;\8<9:;\98 99\+8 +; ;:9+<99+<9 8+<9:Ь;:;\8<9+<9 9;:|+<99+; * ::+<;<+8 :\+<:+<:8+<99+Ь;8 +,9: +<::;\9:: 9+9+<+|;:;\8<9:;\98 88|:: +<;Ь8\+;+<::; ;|+<::+<8<9\8<+; + :\+<;:;\9+<8:;\9:;:9; +<;<+<9+<9::;\9 +9 9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+2Ь9:;\8<9+<9 * 9+<9+;8r :98r :;\8+<;<9+<9 9+<9+2Ь8+<;+|:+<8 9:;\98<8 8l9:<:\+: 99:;\9 + +,;:<+<989+<:9+<+|8|:+<8+<9 +|;+<8+<9:;\8<9+<9 9+:r 8+<;Ь88|; + +9\+8 8<+ 8;:9+<;|:8:;\8<9:;\98 :<8r 8;+2Ь8:;\::+8 * :<8r :+;+<9:8:+8 8+9:;:9+<8+<9 8|9Ь8+<9:;\8<9:;\99+;8r 8:9\98|;2 +<98 98|+<99 8+<:+<;Ь9+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 ++<:9:;\9 + 9+<* 9+<9 +;+8+<9+;8r * 8+<9+<9;0:98r :;\8+<;<9+<9 ;+<9\+<;+<8+<9:;\8<9+<9889++|8+8:: :; +;8|:8<:;\;;+;8 9+:+<+|;+;:;\999+8 +9 :; +<9+ 9+<9:;\89+;8 89:9\+<+:;\;8 +9Ь++<:9+<8:;R * 9+<;8 + 9;+<9;2 ;<;+8 :;+<9:;<9+Ь;:;\9 8+<9 9+<99+++<8+<99+;8r :9+;:;\9 ++<::8rЬ+<;+<8+8:: 8:: 8|:8+<9+<8<:;\;;+<8+<9 99+<8:;\9Ь8<8s 9 +9\8|9+<88 9+9::;\9 + +<9: 9+<;;<:;\9 +<:8+0* ;<+9\+<::\+<9+<+|8|::;\8<9+<9 9+<9+<; 88|:: ++2Ь8+<9 +8|:+<::;:;\8<9+<9 ;|+<::8 +<9:8|9;9 +;8|:Ь8<:;\;;+;8 ;|+<:::;+9 9+<: 8+<: +|8|:+8|9 :; 9+2Ь9+;8|9 :::;\9+r 9+<9:+<9 +9 :;\9\+<;8:;\9 9 +<9:98p8<:;\;; ;<+9\+<::\+<9+<+|+: 8,+<9+; +,;:<+<98 :Ь98r :;\8+<;<:;\98 * 8;:9+<;|:8:;\8<9+<9 ++:\;+;89+<9+<;:;\9 + 9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 8+2Ь::;\;<:+<8;+<98|9 :+<;;+;8|;2 9+88 * 8|:8+<9+<;<:;RЬ98 +<;<+<;9<+<8+<:\+: :<8r +8|::;\9 :;:\+: *|;|;Ь8:;\8<9:;\9*c 9+2 9+<* 89++|8:;\9 + :; :98r :;RЬ8+<;<9+<9 +98<+<;8:+<8 9+<9 8+<9+<9; :;R +;+Ь8+<9+;8 *: ::<9:<+<;<:+8 +9 :;:\+: +8<9:: *+8<+ ;|;8:+8 +8 +9 +<:\+6 +:;\: ;8|+8|8+<:\+: