Հայ Զինվոր - Page 13

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 êÏǽμÁª ݳËáñ¹ Ñ ³Ù³ñáõÙ 11. 0 5. 2016Ã. Èáõë³μ³óÁ ³½¹³ñ³ñíáõÙ ¿ ÃéãáõÝÝ»ñÇ ×éíáÕÛáõÝáí: ²ñ»·³ÏÁ ¹»é ãϳ, μ³Ûó ÉáõÛëÁ μ³óí»É ¿: Ø»½ ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý ¨° ÃßݳÙáõ ¹Çñ- ù»ñÁ, ¨° Ù»ñÁ: îճݻñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ Ùáï»- ÝáõÙ »Ý ѳ½Çí Ù˳óáÕ ûç³ËÇÝ ¨ ëÏëáõÙ ëáõñ× »÷»É: êáõñ×Ç ë»Õ³ÝÇ ßáõñç ëÏëíáõÙ ¿ §³ß˳ñÑǦ ³Ù»Ý³Ù»Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñ- ÍÇãÝ»ñÇ ½ñáõÛóÁ¦, áñ í³ñáõÙ »Ý Ù»ñáÝù, ¨ »ë ùÃÇë ï³Ï ÍÇͳÕáõÙ »Ù` ÑÇß»Éáí §Ø»Ýù »Ýù, Ù»ñ ë³ñ»ñÁ¦ ýÇÉÙÁ: øÝݳñÏáõÙ »Ýù áÕç ³ß- ˳ñÑÇ Ñ³ñó»ñÁ, ¨ ³Ù»Ýùë Çñ áñáßáõÙÝ ¿ ϳ- Û³óÝáõÙ` ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝ㨠ϳ- Ë³Õ³Ý áõ óÙ³Ñ ¹³ï³å³ñïáõÙ, ¨ ³Ý·³Ù μ»ñáõÙ »Ýù Ñ»ïÝ»ñë Ëñ³Ù³ï ù³Ý¹»Éáõ... ÎáÕùÇ ¹ÇñùáõÙ ½ÇÝíáñ ½áÑí»ó: ¶³í³éÇó ¿ñ: Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÁ ϳï³ÕáõÙ ¿, Ù»ñ ý»É¹ß»ñ ¸³ÝÇ»ÉÁ (¸³ÝãáÝ) å³ïÙáõÙ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»- ó³ÍÁ, ¨ Ù»Ýù ïËñáõÙ »Ýù: Ø»ñ ½ÇÝíáñÝ ¿ ½áÑí»É, Ù»ñ »ñ»Ë³Ý ¿ ½áÑí»É, ¨ μáÉáñÇë ѳ- Ù³ñ ͳÝñ ¿: ²Ûëûñ Ù»½ ѳٳñ ÷³Ûï» Ã³ñ»ù »Ý μ»ñáõÙ, ¨ »ë ϳï³ÏáõÙ »Ù, ûª Ýáñ ϳ- ÑáõÛù »Ýù ëï³ó»É: ØÇÝã ³Û¹ ùÝáõÙ ¿ÇÝù ¹³- ï³ñÏ ·»ïÝÇÝ, É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ` ÷éí³Í ˳ÕáÕÇ í³½Ç óó³ëÛáõÝ»ñÇ íñ³: ¶³ñÇÏÝ áõ ²ñ³ÙÁ Ù»ÏÝ»Éáõ »Ý êï»÷³Ý³Ï»ñï ¨ ÇÝÓ ·ñ- ÏáõÙ »Ý` áõñ³Ë³ó³Í, áñ ¶¨áñ·ÇÝ áõÕ³ñÏ»É »Ýù ÃÇÏáõÝùáõ٠ͳé³Û»Éáõ: ¶¨áñ·Ý ¿É Ññ³- Å»ßï ïí»ó ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ¨ Ù»½, μáÉáñë ïËñ»- óÇÝù: ¸³ÝãáÝ áõßÇÙ ïÕ³ ¿, ßáõñç 12 ï³ñÇ ¿, ÇÝã ÁÝï³ÝÇùáí ï»Õ³÷áËí»É áõ ³åñáõÙ ¿ Þí»¹Ç³ÛáõÙ: ܳ ³ÛÝï»ÕÇó ¿ »Ï»É ͳé³Ûáõ- ÃÛ³Ý: ̳é³ÛáõÙ ¿ áñå»ë ý»É¹ß»ñ: ºñ»ÏáÛ³Ý ëÏëí»ó ÝÛ³ñ¹»ñÇ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ëïáõ·áõÙÁ` Ïñ³ÏáóÝ»ñáí: Ø»ñ ï³ñ³ÍùÇó ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý ³ÉÇßÇ ¹ÇÙ³óÇ ¹Çñù»ñÁ, ¶ÛáõÉÇëï³Ý ï³- ÝáÕ ÏÇñ×Á: ijÙÁ 2-Ý ¿, γñ³å»ïÛ³Ý ²ñÙ»- ÝÇ Ñ»ï ÇçÝáõÙ »Ýù ¹ÇñùÇó, áñ ѳݷëï³- ݳÝù: 12. 0 5. 2016Ã. ²é³íáïÛ³Ý ³ñÃݳÝáõÙ »Ù 7:30-ÇÝ áõ ß³ï ½³ñÙ³ÝáõÙ, áñ ³Û¹ù³Ý ùÝ»É »Ù: úñÁ ³ÝÓñ¨áï ¿: Ø»Ýù ݳ˳׳ßáõÙ »Ýù áõ ³Ýó- ÝáõÙ åáëï»ñÇ Ñ»ï ϳåÇÝ: ¶Çß»ñÝ ³Ýó»É ¿ ÇÝãå»ë ÙÇßï: îճݻñ »Ý Áݹ³é³ :r +|+<88|:::+;|+<9+<8+;:8r 9;+B8|;2 :;R 9++ :8:;8|:+<;|+;8|;2 9+<9:;\9 8|;+9;2 9+8+<9::;\8<9+<9â ;+2Ь;8|9:+<8 +|9:;\9\8|;2 +9Ӣ 8:9+<:8 ++<9;+<;<+<8Ь+:;\;: + +|+<88|: :;R :8:;8|9 :;\9\+<;8:;\9 +|9+8p9:+< ++8:;\;<+8:: +|9+8r 9;+<9+<9+<:+<;8|9Ӣ 8l9+<:+<:|+<;8:: 9;+<9;2 ;|:8+<;+9 9+; :9\+<9+;9Ь+9 9+89:;\9 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 +8|;;+; 8:9Ь+<:8 :;\;+<8+<9:;\9 + :; 8+<;:9\+<9:;\9 +9; 9+Ь;:9;<:: +8|;;+;8r :\+<8+<:8 8;+<;<9+8;;:+2 898<+<;<;:;\9 8|9+<9+<8:: 99+<9+<+2Ь98 :;R 9+<:8+<9+<8:: :; +<9+9 ;; 8;89::;\9 +9Ӡ+: +<:+<:|+<;8:;\9 +9 9;+<9+<9+<:+<;:;\8<9+<98;|:8+8 99+<9+<+<:+;8 8+:;;8|9 9+89:;\9 +99+<:+<9\8|:* 9+<9+8|:\9+<9 * :+;+<++<:9:;\9;,+;+88 9+<: 9+<9+|8|:: + +;+8:9+<9 :8:::;\9+9 9:;\99 +;88:9\9+<98r 8;+<8+<9+;8<+;8 * 8+2Ь;+88r + +<:+8* ::::;+<8+<9 ++<;9<+<8 8:;\:+<88|;+|9++<89+;::Ӣ 8+<:\::;\9 +9 9 +<+;:;\8<8r 8<*8p9+; :9\+<9+;8r 9+: +,99:+9R 9:;\99:\+: +<9+9Ь8|9:2 9:;9+<8 + * +: 8|992 9+<9+|8|:: +9 ++|:;\98 98<;8|;8|9 8+<;::;8|88r :\9:;\;+ +9; :\+<:;+<:Ь::;\9 : ;\:+88|;8 9+<:9+<: +*|:8l:+,8+,9*b :r :8+<:8r 9;+<9+<9+<:+<;:\+<9+::8r +r 9++<:\+: +,9: : 9 8l9+,:9+,9*r 8 ; 8 8r 9 + 8r ; ; + ; : ;R 9 *` :B +2 : +2 : 8r 8 9 + ; ; ; +2 +r ; 8r ;28,+9 +9 89:;\9 8<:;\9+ *|++<:+<;:<98|*b 8<+9 :+2Ь9+8:;\9 +9 * :;\9;8r +|+<88|: 8 9+9+<9;+<:\+: ::Ь::;:;\8<9:;\9 :;\9+9 +<:+<:::9+<9* 98|9:<* 8:9\+2Ь9+<88 ::;\;9r :+<9+8+8 88+<8::::Ӣ +L+<9;2 +<9:Ь;+<8 ::;\;9|8r :\+<:9|+<::: :8:+8 +9 8<+9 89+8:8|+|;+<98r :+<::;\98r +,;9+98r * 9+<9:+88p9+: :+;+<++<:9:;\9 +9 :8|:8|+<9Ӣ :+<9\8 9+;+<:+<:|8|9 +:9+;8rC ;;9 + 8;+<9:;\9 * +: +|+<88|:+9 9;+<9;2 ;+<:+<::;\9;8|9 9+<:9+<8;<+8:;R :;P9+;8<+<;|:8 :\+<:;+<::+8:;S +;+8:9+<9sЬ8|9 8+<:\::;\9 +9 +8|;;+;8r 9+: * 8|9+<9:;\9 :;:;\9+9;" :8|;+<::;* +<:+<:|8|98r 8:9+<:8 * 9+8+8|9::; :8;:;\9 +9; * +<9+9 8\+<9 :9\+<9+;8p:;:\8|::;\8<9:;\98 9+<;;<9:;\9 +: :8|:8|+<9:;\98+: 9+<;+ +9 ++<:9:;\9 :;::9+:* +<9:9\:p98|:;: 99:;\9 + +8|;;+;:;\9 8L+<98#8|9 :9\+;Ь;:: 898<;:;\9 +9; :;R +|+<88|: +9 ::;\9Ӣ +: 8+<;:Ь:+8 +9 8|9 8;::+; :;+8|9+;8|9* 9+<;+88|9 :;P9 ;+<9:8|9 8<+* 8|9 +;8:;R +<:+<+r :;+8|9+;8 +8|;Ь;+;:;\9 +9Ӣ 8+<:\::;\9 +9 :9\+<9+;8r 9+: * 98p;8|:2 9+<9+|::+<9:;\998r +<9+|+<9 9+8 :;+8|: :+<;:98 8|9909+<;;<;+;29 +<9;8|*8 9++ +<9+:\+: :<+: :8|;+8 :<+++: :\+<:+<:8+<9+;<8r :; +; 8|;+9; ;|:;;+8|9 +: +9\+8 +9 :\+<:+;+<+98r ++<9::;\9 * 8\+2Ь9+<9+<8 :<+9 :;\9+;<+8 8|;+9;2 :8|;+8:;S9 8|9+2 +<:+<+|9+;: 8+<;:::;\9 +9 8|;+9;0;|:;; +9\+<9;9+;8|9 8|9:<:\+: +:BR#l82+,9:;; 8+<9+<;<+<: :9\+<9+;8r ;+<:+<::;\9;8+9\8|98r 89::v ::+:+<98r 8+<;<9 8|992 ::\+<9+;2 *+: +<:+<99<9+<;<+2 :; +<;;<:;\9;9+;: ::0:; :<:+:98s +9\8|98 8|9S * +<:+88r :+<;8rЬ9+;8r 898+;9 +; * +: 9+<9|+<8 9;+<9Ь+<::;\9 +8r :+<;:\+: :;::9+:* 8|9 :;:8p:;\::;\;<8|:<8 9+2 + +9\+8 +,;|::: 9+<: +<;rЬ::: :; 8|9;9 +8 +|9+<;2 :;R 98|+<;<+<:Ь99:;\:9+;8r 9;+9\+9 +;8<8|9Ӣ ::+:+<9 8|;8+<;<8r 9+:r +<::;\9 +; +9\8|*9 8+<;+98|9 :;R +,9\:+<98|9 8+<:Ь8:\+<9+:8+<;+99 :;R +,9\:+<98 +9\+<9;9+;:+9 :; +:9:+8 +9 ++: +<9;<+<8 :\+<:+Ь;+<+9:;\9+: :<+9 8+<;:9\+<9:;\9 9::+9+<8 8L+Ь98|8 :::+<98|9 * :+<+98|8 9<9+<9<9+<98|9Ӡ8+<;8+: +: +9 9+9\+<::;8 8<+:\+: 8l9:|:8+<:8r +:9:+<8 :9\+<9+;8r * 89+9+<9;+<:\+:9:;\;+<;+<9:<9:;\; +:9:+<8 +8|9::;8r 9+<9+<; +:8|992 98|9: 9+9\+<::; +9 ++|+<;<+8 :;R 98|9+2 +8 9+Ь9\+<::; +9 ++|:;\9+;+<98r 9:;\;+<;+<9:<9:;\; ::\+2 8|9;9 +8 8|;+9Ь9+9\+<::; 9+<9+<;+; * 8:;\;:r ++<9\:+; +8|9::;8p:;R +<9+<88r 9:+|:+;::ӠRR#l82+,:+<:::9+<9 +|+<88|: +9 +;8;+<:\+<9 *::\+<::;\9 8<+ ;+<98|:9 +9 9+<:+<;:+8:;R :; 98rЬ+<:8|9 9+89+9; 9+<;:+<++<9: 9 +<:+<;::;\9 +9;# 9:+|8r :;:99+;8 +<9+|+<9 9+<+|:;\:: :<:;\9+9 *9;+<9+<9+|:;\9 +9* :: :<8r :;\+:;\9 +|+<8 8<:9R 8|;9+<+|:;\::8 9+<99<98r +|9+<;<:9\9+;8|9Ӣ 8l992 + 98rУ2R"l82+,:+<:::9+<9 :+<9R +<;8<9+<;<+<9; ::;\;9|8++<;9<+8 + ++:+88r :;::9+:* ::;\;|+;:: ::;\;9|+Ь;8|;2 +<9+9 :+:+<8 9+<9 :;R 9:: +9; +<:9:;\99 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9+<9:;\9 9+<* +L+<9\++<:+<; +,+:9+<98 9 ::8|8+,+:9+<98r :;+8|9 * +: 9+<: +9 :;\;+<8+<9:;\98:;\:+<9:+|8r 9 ::8|8 +,+:9+<98 +9\+8 + :8|:8|+2Ь98r +|9+8r +<:+<:|8|9 9;+<9+<9+<:+<;8 +L+<9\++2Ь:+<;8 9+<: +<;8r :9\+2 + ;:<+<8:: * 9+<:+:8|9Ь9:;\9:; +<9:9S 9 +<:9:;\9 +9; 9+<:+<9\8|: *:;:9:;\9 +9 +<++<9:;\9 ::2 :;8r :<:\+<9+8 :8:;::+ 9\+<;|:8::;\9 +9;b;+ :\+<9::R 9;:|+<92;+8p9 +8 :9\+<9+;8|9 +<8\+<9:;\9 +92 898s 98p9+<:8|9 8+<;+<:\+:9+<9 +,;9+98r +|88+<::;:;RЬ8<9+<9 :;\9\+<;8:;\9 +9 *|8+<8+|::8+<*b 98r 9+<:8|9Т98|;+:9+<9 +l;8|9+<98r 9+:* 8:9\;8r +8|;;8 98p9+<:8|9 +8 8<:9\9:;\9 +9 8|992 9:: :;:\+: +<;+<+p9+<8+<++9+<9 * +<;9<+<+|+<9;9+<9 8:;\9â 9 +2Ь:+<;+;<8r :8:;8|9 ::;+; ::;\9 +8|9 +|9:;\9 9+<9:Ь9+;<8r 8|9 99:;9+<8+<8:;\8<9:;\98 * 9|+<9+<:\+<;9+Ь;<8s 8l9 +;8:;R :;+8|9+;8|9 9+<99<9+<;+<;+<8+<9Ь9+; ::+;<8r * 9|+<9+<:\+<;9+;<8r :8:;8r 99+<9Ӡ8+<;::+8 +9 9+<;+88|: * :+<;:98|: :;R :8|;+<9Ь;8|9 9+<99<9+<;+<;+;<8r +<9:\+<99+<9 9+<9+8|:\+88l9 8+<:+<9+<:+<9;8|;2 8|992 ::2 :; :<8r ++<9+|:;\9 *+: :8|;+<::;:+<8 +9 +,98+<::9\9+;:+98<+2Ь8+<9+;: 9+<:9+<: +9 ++<9+|:;\9 * +<99+<9+|:Ь:+<9:;\9 ;;8 98<9:;\9 + :;R +88r :8:::;\9 +9 +<9+Ь9;;9+2 8;+<8:;<9+;8 :+<9\8 9+; 9+<8+<+|+<98:\+:; + 9+<9+8|:\8r +,+;+:|+<98r 9+<8+<+|+<98|9Ӡ8:;\9:8 +<;:: +<;<:8sbR"l828:;\:+<+<;<8|9 9+9+<8 ::;\;9r +9 +;|:;\9 *9+<9+|8|:: :+<9+8:;\9 9 +<98+:8 9::+9:;\9 + *++<;9+<9:;\9 :; +<;++9 9+<:;<;+8 +9 ::;\;9p89+8 9+<9:+88r 9+: 9+89:;\9 +93b * +<9Ь:9\:r ;;8 +<9;<8+<;<9:;\9 +<99:+9S +8|;;:;\9 +:8|992 9+<: 8+<: +9 ++|:;\9 :9\+<9+;8r 9:: +: 8|9909+<9+|8|:: +9 ++|:;\9 +,9:;; 9+<8+<+|+<99+;8p9+<9+8|:\:;\99 + * +: 9:+<9:+r +9 +: ++<9+|+;:<+9 ::+<9:;\9 * +<:+88r 9+<9+|8|:: +93b:;\998+<;::;\9 +9 :9\+<9+;8r 9+: :L:::8|;2 9+;;*8;+<9+<::;\9 98r +<;::;\9: + :;\99 +;+8 98r 9+:|*b 9+<: 9<:;S :+<9:8r 9;+<9+<9+<:+<;8r 9::8|;0:+;;<9:;\9 +9 *|9 +<9 +8|9::;*b 8<+;8<8 * 8+<;+:;\99 +<9+8|:\:;\9 +9 9L:;\8+<: :8|;:;\99+<98r +<9\:82Ь;8|9 :;R +<9\:8<;8 :8::;\9 +9 9+<;:;\9+<8+8 8|99<*::Ӣ +L+<;9<;9+<88r 9+: +9 8:::;\9 :;R +<::;\9 8<+8|9:<:;R 8<:;\98 ::+;2 :; +,++<98r :;+8|9+;8 8|;+<;::\+<9+9 * :; +<: +<9:;; 9:;\998 9+<;:;\9+<8Ь::;\9 + :,++ 8<:;\;;8 +,++<98|;2 :<8r :+;:+8 +<98 :Ь;+9:;\;2 ;9<8|;2 :;R :<+|8|:+9 +8 8|9:<8|;3 :8::;\9 +98;89+8* *|9+9\+2 +,::8:;R 9+9\+2 +,::8:;R 9+9\+0+,::8:;\*c +: 8+<;:::;\9 +9 +<9+<::+9\8:;RЬ8<9:;\9 8+<;++<8:;\9 +<9;2 +|8:;\8: ::<8|9:2 :<8r +|+2Ь88|:* +<;<8r ++9;8|;2 +8|9::;8|;2 8<:;\;;8r +8|;;8|;28|9 898+;9+;8r ++|:;\99 8+<9 +<9++|:;\99 88|9+8:;\;39:;8|;2 +9 +8|9:;\9 +,::8:;\9 *|:++ ; :\+<9++2 *:\+<9:\+<9++2 +:;;: 9+<9:;2 +<9+<8: 9+<9:;29:9\: 9+<9:;<*c 9 8|9:;\9 +9 9+<9; 9+<8+<;8|9 ::Ь+<:\;8|88r28|9 9++ 9|+<9+<:\+<;9:;\9 +; +8|;;+; *++<;9+<9:;\9 :;R ++<9;+<9:;\9 98|9+8:: +<:\;8|88pB8|9 8:;;<;+<8 898+;9+;8|: :; 9+<9+|:<:;\9 +9Ь9+; :8|:8|+<98r :\+<98<+:9:;\9 9+<888|99+;8p8:9\;8|9 :;R2 898+;9+;8|: :; ++: :;\8\9+<9Ь9+:r +9 :;R ::2 :; :<+|8|:8r 8<+ 8|9:<;+<9 :\8|:8r :;\8RЬ:+9Ӣ 9:;8|;2 +9 +<9\:8<:;\9 :;R +8|9:;\9 +L+<;9<;9+2Ь88|98,99+<9:;R 8;+<88|9 ++:\8r :;\;Sc 9 + +:+<++;8r +9 9+<9 +|+<88|: :; +<:<;+;8|9 9+<9+9 :;Ь:\+:+8r 9+<:8+<9+<9 :+;:+<8 +9 8<:;\;;8|+;2 8<++:+8:|:;\88|;29+<;:;\9+<8+88p:L+,9:: 9+,8,+; 8