Հայ Զինվոր - Page 12

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 ì×éáñáß í³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñ вðàô ê²êàôÜÚ²Ü ÂáõñùdzÛáõ٠ѻճßñçÙ³Ý ÷áñÓÇó »ñÏáõ ûñ ³é³çª ÑáõÉÇëÇ 13-ÇÝ, êï³ÙμáõÉÇ ê³μ³ÝãÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ гÉÇÉ ´»ñùóÛÁ å³ï³ë˳ݻó гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É Æëå³ÝdzÛÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ §¾É ä³Çë¦ Ã»ñÃÇ μ³ñÓñ³óñ³Í í»ó ·ñ³íáñ ѳñó»ñÇ: ºí »ñμ §¾É ä³ÇëÁ¦ ãÑñ³å³ñ³Ï»ó Ýñ³ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ, ¹áÏï. ´»ñùóÛÁ áñáß»ó û·áëïáëÇ 15-ÇÝ Çñ ѳñó³½ñáõÛóÁ ï»Õ³¹ñ»É Ãáõñ- ù³Ï³Ý §ê»ñμ»ëÃÇۻæ ϳÛùáõÙª §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¨ ÙÝáõÙ ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõݪ ѻճßñçÙ³Ùμ ϳ٠³é³Ýó ¹ñ³¦ í»ñݳ·ñáí: Âáõñù Ùï³íáñ³Ï³Ý åñáý. ´»ñùóÛÁ §¾É ä³Çë¦ Ã»ñÃÇÝ ³ë³ó, áñ ÇÝùÁ μ³½ÙÇóë гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ μÝáõó·ñ»É ¿ áñå»ë §ûëÙ³ÝÛ³Ý Ñ³Û»ñÇ ·ñ»Ã» ³ÙμáÕç³Ï³Ý μݳçÝçáõÙ ¨ áãÝã³óáõÙ¦: ¸áÏï. ´»ñùóÛÁ Ëáëïáí³Ý»ó, áñ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³- μ»ñÛ³É Çñ ³ÝÏ»ÕÍ Ñ³Û³óùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, §Ù³Ý³í³Ý¹ 2002 Ã. ³é³ç лճßñçÙ³Ý ÷áñÓÇó Ñ»ïá Ãáõñù Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ ѳٳñÓ³Ïáñ»Ý ËáëáõÙ ¿ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá (û¨ ³Ûɨë áã ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó), Çñ ÝÙ³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ÝϳïÙ³Ùμ ³Ñé»ÉÇ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ×ÝßáõÙª ß³Ýï³Å, ˳ñ¹³í³Ýù áõ ëå³éݳÉÇùÝ»ñ ϳ٠³ÛÉ ï»ë³ÏÇ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ³Ñ³μ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ ÏÇñ³éí»É, áñÇÝ »ë ¨ ÙÛáõëÝ»ñÁ ëïÇåí³Í ¿ÇÝù ¹Ç- ٳϳۻɦ: ä³ï³ë˳ݻÉáí §¾É ä³ÇëǦ ѳñóÇÝ, û §ÇÝãá±õ ¿ ÂáõñùÇ³Ý Ññ³Å³ñíáõÙ í»ñ³Ý³Û»É ³ÝóÛ³ÉÁ¦, ¹áÏï. ´»ñùóÛÁ å³ï³ë˳ݻó. §²ÛÝ, ÇÝã ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳۻñÇ Ñ»ï 1915 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ñ áñå»ë ë¨ μÇÍ Ãáõñù ³½·³ÛݳϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ ³Û¹, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ã¿ñ Çñ³·áñÍí»É ù»Ù³É³Ï³Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñáí³Ýáõ Ý»ñ- ùá, »õ ù³ÝÇ áñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ųé³Ý·»É ¿ñ ¿ÃÝÇÏ ½ïáõÙÝ»ñáí ѳۻñÇó ³½³ïí³Í ï³ñ³ÍùÇ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ Çñ μÝáõÛÃáí ³ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ Ë³ñ³Ý ¿ñ ù»Ù³É³Ï³Ý ѻճ÷áËáõÃÛ³Ý §μ³ÕÓ³ÉÇ, ³Ýμ³ëÇñ¦ ;;8|9+<8+<9:;\8<9+<9 9+<9+<; : ;\::8r :+<:;R +;:+;2+;R +<99 ++<;9<+<: +<;+|+8:+<8 * +<9;99+88s 98|+<99 +<9: :;R +<99:+9R 98|9Ь9+<8+<9:;\9 +<;:+;8;:;\9 +<:\;:9R * +<98+<::9R 98r ;+<98r 9:+<::;+<8+<99+;8::+;<8|9 +;+2 9+<:8|9 9<+<99 +<;+<:: 9+<9+<:\+<:8|*c :L;:; +L+;;8<+2Ь98 9+<:+8+;<*#8|;2 *|+<9+9 8|9:2 :8:+;2 ;|:8:+8*b 9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+2Ь9:;\8<9+<9 9+<:8|9 8:::9R 8<:;\;; 9:+<::;+<8+<99+;8r 8<8|:8 :8:+;2 +<9|+8+:8: +L+;;8<+<98r 9+<;;<+<+;:;\9;<8r +<:+<:+8 9+:+<;;;8|; 9+<::+<89Ь+<99 + :;:;\9 9+2 99:;\9 + 98|99+<8+<9 :\+<:9|+<:8 8<+ 8|9:<:;R 8<:;\;;+<8+<9Ь8+<:+<:+<;:;\8<9:;\98 :<8r ;<+<98+<9:;\9 9|+<9+<:<+8 9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;RЬ8<9:;\98 *|8,:;\;;8|+<98r 8+<:+<:+<;:;\8<9:;\98 :<+|8|:8r 8<+ 8|9:2 :+9\8r 8:;\9+9+2+8<+ 9;+<9; +<:+9 :; +<9:+ 8+<:+<;:+<88 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9:;\9 +; 8l+9:08+<98r 9 +<9+<::+<98 +,;+9:; :<8|+ :\+<9+<9:|8r 99:;\8<+<8+<9 ;|:89+<::;RЬ;<:;\9 8+<9 9:;\998|:8 9:9\+;8 8l9+<;8+ :+;:|8|98 +<999+<;8|9 + : ;\::8r 9+<:9+<:+<9+<8+<9 + :; :;*+ ;+<98 9<+:9+<;8+8:;\;2 +<:+<:r 9;+<9; 8;<+<98+2Ь9+<9 8|9+<9+<8 9 +<9+<::+<98r 9:+<+;:;\8<9:;\99+;8r 9+<:8|9Ӣ 99:;\: 8:9\98|;<*;+<98r ++: 9 +<9+<::+<98 9+<;:;\9+<8:;\9 + :<+<;<+8 8|; 8+<9\+<;+<;:+;8 8:Ь::;+<89+;8|* :;:\+: ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9|+<9+<:<:;\98 ++: +;8+<; 89<+|9<+rЬ:8|*c8l9:2 8::; :\;:;+::;8r :+;:999+<8 9+<9:+<;+<;:;\8<9:;\98|;2 +;+;\:;\9 + :;9+2 +;\: 9:9\+;8r :+;+<++<;9<8 9 +<9+<::+<98|9 99+<;+<::; :<8r :+:9:;\9 :+2Ь8+<99 :<8r +<;<+<::;\9 ;|:89+<::;\;<:;\98:L;:; +L+;;8<+<98 9+8 :8|:88r + +8|9+8* 9;+<:\+<;+<8+8:: 9 +<9:;2 ;<+Ь9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9:;\;:r 8|; :\+<:+<:8+<99+;8 9+<9+<;<+<9;<:;\9* 9+<:8+2Ь:\+: 9:;\88|:9+<9 9+9\+<9;:|9+<9 ;|:;9<8|;2 9+:: +;8;:;\9 :8|;:9R +<99+<9+:;\;Ь8\:9\+<8+<9:;\8<9+<9 98<9:8:;:8r :\+<99+<99+;:;\9 +; :+<:99+<8 9+<++<;+2Ь::; +<99+9R 8<:;\;; ;+<9\+<;+<;<8|9+; 9<+;+<8+<8:+8 * 9+::+8 +9 +<9:+;88,+<;+|9+<9:;\8<9:;\98* ::;\++<99+2 +,:+<+|9+<98p 9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,9:+:\:+9+;8r"B8 +;*+<9:;\9 +<9;<8+<;<:+;0+:;;9+2 ++<:898<+<;<* 9:8|;:+<8 :+<+9+<++<9:+<98|9Ь:8|;+<:;\8\:;\8<9+<9 +<;+8r 89+8|;9+;8|9Ӣ +,99 8+<+Ь9+<8+;:\+8 +; 8+<;98|; 8+<:<8r 98|:|+<++|+<98|9 8:98rЬ:+9* 9 9 +<::9\:|+<:\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 *9 9 +8|9:+<8 :;\8\+;8r +|88+<::; 9:+<8r 9+: 9+<9+2Ь:+9S ++<:898<+<;<9+;8|9 9+<:9+<8;<+;<8|9 ;+<9\+2Ь;+<;<8|+<8+<9 * :+<+9+<8+<9 :8:;:8r 9:;\;:rR :8|;+2Ь:;\98\9+; * :9+<::+<8;+<+<99+; 9 +<9+<::+<98|;2 *8+:9+<98|9 9L+<;+<+<9\8|;3 ;l:;9<8r ;|:8+<9+<89+<9Ь* 9+<:9+<+|8|:+<8+<9 ;99+<;8:;\99+;8r 98|:|:;<::Ь9+<:9+<88|;<9+;9 +<9+;+<++<;9<+<9 9;+<++9+<98|9Ь:+;;+;8r * :9+<::+<8;9+;8p:;\8\9+<9 +<9++|+<9+<;<9+<9+<;:+<8+<;+r 8|;+<:8|9|+<89+;:;\998|:+<9+9+;8r 9+8+<;+<9+<89::;8r 8+<:+<:+<;9+<9 * +<9889+8|;9+;8s++<:898<+<;<8 :+<;+;<8|9Ь88988r ;|:;9<+<::;R :8|;+2Ь:;\98\9+; 9+<;:8|9 9 +;9+<98+l+;9+<98|+2 * 9+<;8: :L8rЬ9+2 :L8|9::;88l:+<88|+29;+<9; +;8+<; :+<;8|9+; +<9Ь8+<:+8 +9 :+<;+; +;8;9+;:;\9+|:;8:9R 8898 98|:+<9++<9:;<9+;:;\9 * 9+<9++:+8+8 99+<9+<9:;\982 ++<:898<+<;<9+;::Ӡ+L+<;9<; +|9+<9+<:+8:: 88988r * 9 9 :L9 98|:|*9+<9+<+|:;8+<8;<:;\8<9:;\98 8898 9+<9+<::+<99+<9Ь:\+<::8|;+<8:;\8<9+<9 9\+8+<:+<; 8+<;:88|9 +:;\9++8*|9 +<9 +8|9::;8|9*b ::+<8 9+<;;<+<+;:;\9;<:;\9 9+<:9+2Ь::;+<:\+: 99+;2 *|88988r * 9 9 :L9 98|:|* 9+2Ь9+<+|:;8+<8;<:;\8<9:;\98 +<;++9 +;8+<; :+<;8|9+;8p:\+<:9:;\8<9:;\9 :;\98s 9+9; ;|:8+|:;Ь8+<8;<+8 +9; :+<;+<9:;\982 +<98+2Ь:+<9;9+;8r 9;:|+<9+<89+;:;\9 :;\9+;<+8+9; +;8+<;+<8\+<98+: * +<;+9:;\9+<:+:9+<9+<+|:;8+<8;<:;\8<9:;\9Ӣ +;+2 ;;8rЬ9+<89+;8|;2 9+89 +8 +<9: :+98|9+<;9 +;:+<9 :+<;:;\;2 +<:+88r + 8|9:2 9+9;:+<+9+<++<9:+<98|9 :8|;+<:;\8\:;\8<9+<9Ь8<+9+<98r 9:;\;:r ++<:898<+<;<9+; +9;8+<+9+<8+;:\:;\9 9+<8+<9+<;::;\8<9:;\9Ь9+;8|;2 ::;\8\+<8 :+<;+; :+<;+<8+<9;Ь:|+<99+;:;\9 +: +<9:<+<;r :;\;+<8 +9:; +<9:;+<9 9+8 8<::: :+<+9+<8+<9Ь8\8|989+; 99+<;+<::;:;\8<9:;\9 ::+<;<+<9 +<9: ;;+;8|9Ь9+<:9+<8;<+8:;R 9+; :8|;+<:;\8\+<8+<9 :+98|9+<;8|9Ӡ8+<;8:;\9 +9* 9:;+;8r * ;|:;9<8r ;|:8+<9+<8:;\98::+<;<:+;3 +:8::;9+; 9+<;8:98r * 9+<;:8|98r ++2Ь:+<8:::;\8<9:;\99+;8 :+;+<+;:;\9 +8|9 9+<:8+<:\+::+<+9+<8+<9 8|;+<:8|9|+<8:;\9 :+<99+<9+<;|+<8 :+Ь::;\;:9+;8r :\+<99+<99+;:;\9 +<98+<:+<9;8r +<:+<992Ь9+<9+<:8:;\8<9:;\99+;8|9Ӣ 9+; ;|:;9<8|;2 +89+8::*9+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 ;|+<::+9 :; 99+<9 :+<99+<9+<;|+<8:;\99+; 9+2Ь9|+<8 +9 9+<9+8|:\:;\9 :+<+9+<8+<9 + |:;8:9\:;\8<9:;\9Ь9+;8r 8\+<9+<9+<8 :+2 9+<9:8r +<:9+8:: 8+<;98|;8+<:<8r 98|:|+<++|+<98|9 8:98|:+8r :8|;+<:;\98\9+;8r 8<8rЬ98 99+<8+8 + 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 9::+;<:;\99+;:;:9; 8+<;:9R +9 ;+|:+<8+<; 88|9+8 9+<* 9+<9+<::+<9Ь9+<9 :+<+9+<8+<9 :8|;+<:;\98\9+;8r 9+<9+<; 9+;+<9: ;;+;8r +<98+<:+<9;8 ++<:898<+<;09+<9+<;+88 +<99;+<9 +8 9|8|9: :<+ ;+<98r :;:+2 8|;+<8+<9:;\9 +<:+<:+8+<:\+: ;|:;9<8p;|:8+<9+<8:;\9 +;*c99:;\: 9+<:9+<88|;<9+;8r 8+<;88|;::Ь+<9: :+98|9+<;8 8+<: +<:8|82 +; 98|:|+<++|+2Ь98|9 +<::\+<;++:;\9 88|;+<:::9R ;|:;9<9 :;P9::+;<:;\99+;8 :;\::;\99+<:8|;+8:;R * 9+;9+<9;+<:\+::;\8<9:;\9:;\9 +<:8+2 9+;:;\8\899+<;+<::;8|9: +<;+9:;\9+<:+: ;+|:+<+|:;Ь8+8:;R 9:\+<:+<8::Ӡ+L+<;9<; +|9+<9+<:+8:: ++<:898<+<;<89 9 :L9 ++<9+|++:;\;8r 8+<9+<+:;+<98|9Ь9:::\8|:+<88r :\+: 8\98+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь;|:8+|9++<:\+: ++<98|+8 98;::<9+<98 9+<:9+<::Ь;+<:\+: 98+<:+;2 *|98|+<99+<9+<8 +;+<8+<9 +9+|9+<9+<::;\9 +<9:;;8|9+<8 98|:|:;<+<:9+<9 +<9;<8+2Ь;<:;\98 8+<;98|; 8+<:<8r 98|:|+<++|+<98|9 8:98|:+8r :8rЬ;+<:;\98\9+;8 9+;8+<9+<;<;8|9Ь+<9: :8:;::;\9 8|;+9;2 8:;\:+2Ь8+<8 ;|:;9<8 9+9; +8 9+<9+Ь9+<:+8:: 9+; ;|:;9<9 :;R 9+;Ь8+<9+<;<:+<8 :+9\+8:;\8<9:;\99+Ь;8 +<9::\+: +<:+<8 *|::8+ 98rЬ:|8|98*b 89:;+8:;R 99+<;+<::;:;RЬ8<9:;\9 ::+<;<+<9;*c++<:+<8::9+;8|;2 9+<;8::L8|9+2 :L8|9::;9 +8 8|; 9+;8<8|9Ь98+<:+;2 :; 8:+<;+<98 8|;+<++8+; :\+<:;+<:::+<8 * 9+<:9+2Ь88|;<9+;8 :8:;9 +8 8|;+9;2 :+Ь;|+<8+<9 ;|:;9<+<::;\8<9:;\99 :;\9+8|9Ӣ *|+,9: :+:+<98Ь9:;\98|;2 99+;2 ;|:;9<+<+|+:8 8+<;:9R +9 +<:+8 :;9+<: +<;+9:;\9+<:+: * 9+:+<;;;8|; :+98|9+<; 8+<9+2Ь;<+<:Ӣ 9+9; 9+; ;|:;9<8 ;|:8+<9;<+8:;\9 +:;\+|89Ь8<+<;6 9+<* 8|9;9+;: 9+<: +<9 ::::;+8:;R 99+<;+2Ь::;:;\8<9:;\9 :;\9+;<+<9;*c99+9; 9+<* :; 88988r 9+<8+<9<+:9:;\8<9+<9:+<+9+<++<9:+<98|9 :8|;+<:;\8\:;\8<9+<9 99+<9 ++2Ь:898<+<;2 9 +<9+<::+<9:;\9 +<:+<:|8|9 +<9+|+<9 +; +<9;2Ь8+<;<::;\9 +;+2 +<:+<;:8|9 9 9 +<::9\:|+<:\+<9:;RЬ8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 8:9\98|;2 9+<:9+<88|;<9+;8|9Ь99:;9:+;<8|9 9+<;:;\9+<8+<8+<9 9+<:9+<+|8|:+<8+<9Ь++<;+|+<;<9+<9 8;++8|:9+; * 9+<:9+<8;<:;\8<9+<9 9+2Ь:+<::+<+|;+;; 8" +,++:: :9+,9