Հայ Զինվոր - Page 11

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 ̲è²ÚºÈàì вÚðºÜÆøÆÜ àô ²ðìºêîÆÜ Øºð ²ðìºêºî êä²ÜºðÀ àôðºØܪ ÂàÔ Â²¶²ìàðÆ Î²Ü²âÀ úñ»ñë ¸ÇÉÇç³ÝÇ ÐáíѳÝÝ»ë Þ³ñ³Ùμ»Û³ÝÇ ³Ýí³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ¸ÇÉÇç³- ÝÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕáõÙ ì³Ñ³·Ý Þ³Ñμ³½Û³ÝÇ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ ¿ñ: Ü»ñϳ ¿ÇÝ ½ÇݳÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ« ½ÇÝíáñÝ»ñ, ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ: ²é³íáïÛ³Ý ïáճݫ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ« ÇÝùݳå³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ« »ñ»ÏáÛ³Ý ½μá- ë³Ýù... ²Ñ³ ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ ³éûñÛ³Ý: ²ÉÇÏ Îáëï³ÝÛ³ÝÝ ³ñ¹»Ý Ù»Ï ï³ñáõó ³í»ÉÇ ¿« ÇÝã ͳé³ÛáõÙ ¿ ѳÛáó μ³Ý³ÏáõÙ: ²åñÇÉÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëݳÏÇó ¿© §Ø»½ÝÇó áã Ù»ÏÁ ã¿ñ å³ïÏ»ñ³óÝÇ« û ÙÇ ûñ ϳñÃݳݳÝù áõ ϷݳÝù Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñ ϳï³ñ»Éáõ: àõÝ»ó³Ý³ù óÝÏ Ïá- ñáõëïÝ»ñ« ÙݳóÇÝ É³í áõ í³ï ÑÇßáÕáõ- ÃÛáõÝÝ»ñ: ¶Çß»ñÝ ³ëïÕ»ñÇÝ Ý³Û»ÉÇë ¹»é μݳ½¹áñ»Ý ³Ýû¹³ãáõ ÃéãáÕ ë³ñ +9;;|9:;:;\9*c+,88|88 98+<;8|:2 + 9+<:9+<8;<+8 + 9+<* 9+2Ь9+<+<9+<8+<98|9 9;;<:;\98<9+;8r * +|;+<:+8 9;Ь;<+<9+<8+<98|9 :+9R *|::\+<9+;8 9+<: 9+<;Ь;<+;:;\9 89++<:+<:|:;\9 +9* 9:;\;+<9+<::;\8 9:Ь:+;<:;\9 +9 ;<:;\;<+<+;:;\9 +<;:+::+<+|+:+8|9::;8|: 98+<:9+<9*c;l:8+|9++<:\+: : +<9+<+|9 9 +<9+<+9+<98,8<*8|8|;2 8 +<:+<9:;\8<9+<9 + +<9;<+8 9 9 + 8|9:+<8 : ;\8\+;:;\9* + +<9\+;<9+Ь8:: :+<;+; :\+<9::99+;#\82 +<:\;8|88|;2 8+<:+<9:;\9 + +|88+<::; 9:+<8r 8+<+;+;8r : +<;:<:;\8<9:;\9:;\9* :;:\+: +<8\+<99:;\9;8r :R +:+,:\;:;\9 + 9+<;+9 +<:;;9+2 89+<9;::* ::::;+<8+<9 :8|8<9::* 9+8 +89+<98+<;8 98r ;|:;;8|8 +8|:\:+<8* :;R 9:; +<98+<;99+;* 9:; 9:;8|+:99+;+9 +<;<::;\9 9;+2 9+;::;\9* +,9+:\+: +9\+<: 9+<* ;|:8+|9++<:\+: :+2Ь9+<+|9 9+<9+<+9+<98r 9+:9+<9;+<;+<9\+<;+<98|9 +|9+:;\9 8+<:+<9:;\8<9+<9 8\+<9+<9+<8 98r 98+<;8|:0+8|9::; 89+;+;2 ;+|9+8 8|;+9* :+<99+<9:+<8 8\+<98+::;\9 +<:+<;:+8:;P9;+<9+<9+<:+<;:;\8<9+<9 9+<99<9+<;+<;+<8 98+<;8++* 89+;+;<8|9* 8|9;9 +8 ;+|9+;<* 98+<;9 +8 +<99;+<9 9+<:|:9R ::+<;2Ь:+;<* :; +8|9::;8 ++<;9+<;<+<8 9+<;;<;+;<* *|:L+<;:9 ;|:8+|9++<:\+:*98+<;:<:;\8<9+<+9 +; ++<9\:+8*c+,:+<:|8|9 ;|:;9<9 +; 9 +<:|:9\:;\8<9:;\98|;2 :+|*:;:+<8* 9+<9+|::8r 8\+<9+;9Ь+<;++9 +<9;<8+<;<9:;\9 +; 8:+<:8r +<:+<:s:8+:;\9 +|:;\99+;8r +<98+<;99 +<:+88r 8+<: 898+<8+8:;R 9+<9+<; +<;Ь:+<98+<;:;\9 +8r 9+<9:98|9+;8|9* ++<88|* +L;9:;\8::* 8l992 +<::;\9 +8|9* :\+:;+ :;\9+9+<: ;: 9<+:+<+|8|;8* ;: :9|8* +: +8 :8:+;<8r 8|98 :;:9+8 +,:+<:|8|9Ь8|9;9:;\;:;\99 +|:;8: 9+<88|98+2 +|9:;\9\8r +8+9\+;<8|9 +; 9 8|9:;\9 +9* ++<9Ь++<9R +8r 98+<;:;\9* 8:;\:+<98+<;:<+<8+<9 9|9+|;::;\8<9+<9 :;R +<9+9+<99Ь8+<89+;:;\8<9+<9* ;+<;8 ;+<;8r :;+2 +9+8::Ӣ +,:+: 9:;8|;2 8+<::;\;<:;\9+8r +8+9\+;<8|9****+: +<9::\+: +<;++9 :+<:8 :+<;8r ;|:8+|9++<:\+:9 +<:\;:;\9 + +|:;\99+Ь;8r +<98+<;9:;\9*c8|;2 +<:+88r 8:+<: :;\98|*** : ;;+<9 +8 ++<;9+<9+<88r +*:\+<:+;+<+9+<8+<9 8<+9+<9+;8 +<;<+<8+<9:;\9 +9 +8|9::;+<8+<998+<;:<8p+|:;8+;:;\9 9;+2 8:+<:9+;8 89+<9;8r 9<:9+;+r +9** +L9:;\8<9:;\9* +8+9\+Ь;<8|9+;*** +l:;\99+;8r +;R 8:;\9::;\:::+;8r 8<;8<::;\9 8+<9\9 +<99;+<9 8|;+<8+<9Ь+ :;R ::\+<::;8|:<*8+<:\:+<::\8|:+<88r 9:;\; +|:;\9+<9+<;+<+;:;\99+;9Ь+<99;+<9 :+<9:;\9 +9* :; +8|::9\8 8+<;8+: ++|:;\9 + ;+8r 8<+<;|+<9;<8|8:;RЬ8<9:;\98 98r 8:+<:8|;2 +<;+;\8r :+<;* 8+9+<;+<; 9:;\9:<9 + 9:;+:;\9* 99:;RЬ::;\9* +<99+<9 8+<;98|; :+;+;\9+;8 9;++9+8 +9 ++<:+<;8:+<8 :\:;\;+<889+8 +<98 :\+<:8+;:;\9 +8 9<9+<9 9+:r 8:;+<8 ::9+<9+:;+; +9* 8<::;\9 +*9+::8|;2 98|9+<* :;\; :; +* +<8+<9:|8|+ 89+<:98r ::9+<9<+<99+;8r 9|:9|::;<9* :;P8++|+<: :+<:9+<9+<98|;8r 8:;:9R :\+<9\:;\8<9:;\98****+,::;\9 +9* :+<9\+<9++<::; 9+<;+9 +<9+9 8|9:<:;\9 + :+<9\+<9++<::;* 98p+|+<9\:98|; +8 +<;<+9 * ;|:8+|9++<:\+:8 9+<* +<9+<::+9\8:;\8<9:;\99+; ++|;:;\9* :;:9; 8|;+9;2 :|+;9:;\8<9+<9 :;R +<98+9\8:;\8<9+<9 98+<;9+;8|9 :<+9Ь+8|:|:;\99+<98:;\8<9+<9 8:;\:+<98+<;9 +<9+<;9<+<8 9 +;+<;9<+<8 :+<;8|9+;+:;\; +<9;<9:;\9 +; :;R +: :<+; 9+<9:;\9:,+; +<::;\9 8<:9\+8 +9; 9+9; +<99:+9R8;8:::+<8 899<:;:: 9 8r 9+<9:;\8:,+; +<::;\9 8<+ +<9: :;\+; +9; 9 :+<:\:;\98l;+<; :\::2 8+<9; 8+<9;8r +<+|:;\;<:+<8Ӡ;+<;+<:+<9 +; +<98+<;99 +; : +<9:;\9+,9+9;8|9 +<9+9;8|9 9::+<;<+<8Ӡ8+79+r +<:+; +:;\; 98r :\+<9 :;R 898+;+,9: 89+<9;8r +<:+<+8|9 98|8+<;0;<+<8: ;\9\:8r 8+:::+<:\+<:8|;2 8|992 :\:8+;:,+9 : ;\+:;\9 :2 +9 +r +<88|: + ;+; ;2 +<8Ӡ:,+9 : ;\+:;\9 92 +; 9 :; + +<;8 : +:9+8:,++9 +|+<88|: +: 9<++ 9+: +<:\+<+|+<9+;+; ;<+<8 +: +|9:;\9 +9 +|:9+9899<:;:: +<99 ;|:;;8|8 +;+8+<9Ӡ+,;:+::+<+|+: +8|9::;+<8+<98r 9:+|:;\9 9+<98:;\8<9+<9 +|:;\99+;8 +;+;:<+9 8+<9;:;\9+: :::+<9 +9* :; +<9+9 9+<;+:;R 9+:r +<:\;:;\9 +9 9+;++<99+<8 99:2Ь9:;\99+;* +|+9\+;<8|8 +|:;\99+;* ++|+<9:;\9 +<:+; 8+<: 888|9+;* :8:;9 +88+<;:9\+<9+<98|9 +<;:+<9+<9:+8 8|;+9;2 +<:\;:;\99+;8* ++<;9<9+8 +;+|* ::9\*:\+<:8+;** +,;:+::8 9+<;;:;\9 +* +<+9:+<;<9:;\9* 9:+|8|9 ++<;9<9:;\9 +<:+Ь88r 8+<;+88|;<* 9:;\; :;R ++|+<9:;\9*+,;:+::8 +<;9<;+<;<9:;\9 +* :+9+<;<9:;\99 +<;;<9:;\9 +9 ;|:8+|9++<:\+:8|9* 8<+ :;9 + 9+<8+<:8|;+<8 +|:;\998 +L:8:; +;+<9+|9+;9 +8 +9 +|+9\+;<8|8* +<9;2 8+<9+<:<9 + 8|9 :8|;+<8 +|:;\9Ь98* 9:;\8<9+<9 :;R +;+<++<9;8r +|:;\9988+<9+<:<8 9+<+;R +8|9::;+<8+<99+;8|9 9:;:9 +|:;\999 + 9:;\8<9:;\99 :;P+;+<++<9;8 :\+<9::\+<9:9\9+;8r +|:;\998*8;+<;<9:; \9 +9: ;\;+99 8<:+ 9R 8<+<+|+<::;8r 8+<9+<:<8* +<::;\9 + ;|:8+|9++<:\+: :+2Ь9+<+|9 9+<9+<+9+<98+,88|: +" 8+,:+; +9+,99 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9+8|9::; +,88|8 8:::+<99+<98 98+<;:<:;RЬ8<9+<9 :8:+8 + ++<9\:+8 ++: 9+<98:;\;2 8|9:2Ь:\+: 8|9;9 + +<::;\9* 9+<98+<8+<9 8+++<9;Ь9+;::Ӣ : ;\:+<9+8 + ;l+<9:: 8,+;8+9++9+<98p+<9:+<9 +|+9\+<;:+::8r :\+:+<8+<9 ;:8+Ь:|:;\998|9:<+;R +:;+<8::<:+88 98|99+<8+<9:;\9 8+2Ь:+<;+8 + ;8|+|:;\;+<:8|: +<98+<:+<9;9+; *9+<:\+<:8+;9+; +;+<9 +:;\+|+<9+: ++<9RЬ:+8 + 9+<* 9+<:8|:+<98+<;::* :\+<:8+;+8::Ь98|9 +;*+<98r :+:+<;+<99+;8* 8:9+8* +L9:;RЬ++<9+8r ;|:9\:;<8r :9+;8 *|;8|+|:;\;+<:8|:Ь8:9:\:+8|;<8|+<9+;:;\9 +<:+<:|9+<98|9 89+8|;+9 ++<;9<;+8 98+<;8r 9+9\9 9:;\9:;9 :;R +|:;\9+2Ь98|9 :\+<98+<::;\8<9:;\98 9+<: +9 9<89+;::*8+;<+|+:8|99+;:: 9+<:9:;\;9:;:9+; 98+2Ь;+8*c+: :<+; 8+<;:9R +8|9::;+<8+<9 +<:;;9+<9Ь8|; +<9+;+<++<;9<8 :<::+<9+<8 +,88|88r +<98+2Ь:+<9;9+;:;\9 *|+; +,:8+;+<9:;\9 +8|* 8+<:+2Ь9:;\8<9+<9: 9+8 9+<:9 +<9;<8+<;<9:;\9 +8r +:;+2Ь9+<:8r ;|8|;:;\++<+|:;\99 9+9;+;9 :;R 8+<:+;898+<;+8::* 898+;9+;8|: +8|9+<98+<;9+;9Ь+<9+8::Ӣ 98r +<9+|+<9 :;\9+<+;:;\8<9:;\9: +|;+2Ь:+;2 9;+<9:8<8 +<99+<9+; ::\+<::;\9 +8r 8|99+<:8|:9+;8|9* :;:\+:+8r 98+<;+9 +;8:;P+|;+<;8|8+2 +<;+;<8|* 9;+<9:8<8 +<:+88r 8+<: :;RЬ::;\99+<:8|;+8:;\;2 9+:: +,999+<; +* :; +2Ь9+<8+<98|9 +<:;;9+<9 :<+<9;|:;|:+; 98+<;9+Ь;:;\9:*c:+<98 98+<;:+<8 +<98+<:+<9;9+;8p+<:+<:|8|9 +|9+<9+<::9\8 9+<9;9 +; 9 8|9+09;+2 ::+9\8+<+|:;8:;\8<9:;\99+;8r +<:+<:|8|9Ь;99+<++<:9+;8 +8|9::; 898+;9+;9 +9*|8l992 9+<9+<; +<9+9+<8+<;*:;8 8|9 8+<: 89Ь8+;::|* 8+<: 8:;\;:9\+88|* +,;8<:;\; 9+<;+<;9+2Ь98r 8+<;88|;9 +*c+,88|88 98|9+2 8|; 98+<;9+;:;\9 9+<: + ;+rЬ:+<+|:;8:;\9 9:8;+<+|:;\998r :;R ++9\8|98r 9+2Ь9+<+;:;\8<9:;\98 :+<:9+<98r +<9:9\:r :<+<;rЬ::: +8+9\+;<8r + :\+<:8+;+8* ;+|:+<+|:;8+8::Ь+<9+ +;+<9+|9+;8 +,9: 98+<;8 :8:;8|;2 9+<:+ +<:+<99<9+<9:;\9 +,88|88r 99:;\: +<98+<:+<9;Ь9+;8|;398r ;+<98r +<9:8|;2 +,88|88 8+:;+<;<;:8s89+<;:;\9+<88r 88|:+<: 8<:9\+<8 :;\::;\98 8,+;Ь8+9++9+<9:;\9 +: 89:98r 9+8 +<;:+::8r +<9Ь8+<;98+<:;\;+2 9+,; :8l; : :9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8