Հայ Զինվոր - Page 10

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 -ä ä³ñáÝ ê ³ÝÃñáëÛ³Ý, Ò »ñ Í ÝÝ¹Û³Ý 70-³ ³ÙÛ³ ï ³ñ»- ¹³ñÓÇ ß»ÙÇÝ É ñ³ÝáõÙ ¿ Ý ³¨ Ò »ñ μ»Ù³Ï³Ý · áñÍáõÝ»áõ- ÃÛ³Ý 5 0-³ ³ÙÛ³ÏÁ. 50 ï ³ñÇ ¹áõù å ³ï³ÝÇ Ñ ³Ý¹Çë³ï»ëÇ Ã³ïñáÝÇ μ»ÙáõÙ »ù ¨ 150 Ï»ñå³ñ »ù Ï »ñï»É£ -150 Ï»ñå³ñ... â·Çï»Ùª ¹³ ùÇã ¿, û ß³ï Ù»Ï ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó ÙÇ μ³Ý ѳëï³ï ¿ª »ë Ëáñ³å»ë ³åñ»É »Ù ³Û¹ 150 ׳ϳﳷÇñÁ, ³ñÛáõÝ áõ ßáõÝã »Ù ïí»É, áñ Ýñ³Ýù ϻݹ³Ý³Ý³Ý, Ëáë»Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñïÇ Ñ»ï£ -Æ ÆëÏ á±ñ Ï »ñå³ñÝ ¿ Ñ áõ½»É Ò»½ ³ Ù»ÝÇó ß³ï, á±ñÝ ¿ ³í»ÉÇ Ùáï »Õ»É Ò »ñ ëñïÇÝ: -ì³É»ñϳݪ ¶»Ý³¹Ç سÙÉÇÝÇ §Ð»Û, »ë ù»½ Ñ»ï »Ù, ¿Å³Ý ѳ×áõÛùÝ»ñÁ Ãáճͣ -à à±ñÝ ¿ »ÉùÁ£ ¸ áõù DZÝã É áõÍáõÙ » ù ³é³ç³ñÏáõÙ£ -´áõÑÇ áõë³ÝáÕ å»ïù ¿ ¹³éÝ³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ùï³íáñ áõݳÏáõ- ÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý ëáíáñ»Éáõ£ àõëáõÙݳéáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ³Ù»Ý Ù³ñ¹ åÇïÇ Çñ ·áñÍáí ½μ³ÕíǪ ¹»ñ³ë³ÝÁ åÇïÇ Ë³Õ³, å³ñáõÑÇÝ å³ñÇ, Éñ³·ñáÕÁ ·ñÇ, áã ûª áí áñï»Õ ͳÝáà áõÝÇ, ³ÛÝï»Õ ËóÏíÇ£ ºë ¹³ë³í³Ý¹áõÙ »Ù Ù³Ý- ϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»- ïáõÙ£ àõë³ÝáÕÝ»ñ ϳÝ, áñáÝù ÁݹѳÝñ³å»ë ã»Ý ëáíá- ñáõÙ, áõ ã»Ù ѳëϳÝáõÙª ÇÝãá±õ »Ý μáõÑ ÁݹáõÝí»É, Ñ»ïá DZÝã »Ý ³Ý»Éáõ£ ºñμ »ë ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝ- ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿Ç ѳÝÓÝáõÙ ·»Õ³ñí»ëï³Ã³- ï»ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇó Ù»- ÏÁ, ϳñ¹³Éáí ³½·³ÝáõÝë, Ñ»ï³ùñùñí»ó, û áí ¿ ѳÛñë, áõ »ñμ ÇÙ³ó³í, áñ ä³ñáõÛñ ê³ÝÃñáëÛ³ÝÇ áñ¹ÇÝ »Ù, ѳñóñ»óª ÇÝãá±õ ã¿- Çñ ³ëáõÙ, û áõÙ ïÕ³Ý »ë£ ƱÝã ϳå áõÝǪ áõÙ ïÕ³Ý »Ù, í³ÕÁ Ñá ѳÛñë ÇÙ ÷á˳ñ»Ý μ»Ù ãDZ μ³ñÓñ³Ý³Éáõª ½³ñÙ³ó³ »ë£ ºñμ»ÙÝ Ù»ñ Ñ»éáõëï³ë»ñdzÉÝ»ñÁ ݳۻ- ÉÇë, ³åßáõÙ »Ù. ɳí, DZÝã ѳ×áõÛù »ù ëï³- ÝáõÙ ¿¹ù³Ý ³Õμ, ã³ñáõÃÛáõÝ, ó³í, ¹³Å³- ÝáõÃÛáõÝ, Ï»Õï Ññ³å³ñ³Ï ѳݻÉáõó£ ´³ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ÙÇ É³í μ³Ý ãϳ, áñ Ó»½ á·¨áñÇ£ ¾ë ÅáÕáíáõñ¹Á Ù»Õù 㿱£ -ì ì»ñç»ñë ÙÇ å³ñëÏ³Ï³Ý ýÇÉÙ Ý ³Û»óǪ øÇáéáëï³ÙÇ § àñï»Õ ¿ ÁÝÏ»ñáç ïáõÝÁ¦£ à ã ¹³ñ¦ í»ñݳ·ñáí ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÇÝ μ»- Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ£ Ø»Ýùª »ë, ìÇ·»Ý êï»÷³ÝÛ³ÝÁ, ÙÛáõë- Ý»ñÁ, ÷áñÓáõÙ »Ýù μ³óÁ Éñ³óݻɪ åÇ»ëÝ»ñÇ í»ñ³Í»Éáí Ñ³Û ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÁ, áñáÝù, Ù»ñ ϳñÍÇùáí, μ³- ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý å³ï³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ áõ Ñáõ½³ß˳ñÑÇ íñ³, ϳñÃݳóÝ»Ý μ³- ñÇ ÑáõÛ½»ñ, ÏÑáõß»Ý í»Ñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, ÏÙÕ»Ý ³½ÝÇí ³ñ³ñùÝ»ñÇ£ Ø»ñ ѳݹÇë³ï»ëÁ í³Õí³ ½ÇÝíáñÝ ¿, ëå³Ý, ݳ˳ñ³ñÁ, í³ñáñ¹Ý áõ μ³ÝíáñÁ£ ì³Õí³ Ñ³ÛÁ£ ºí óïñáÝÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ջϳí³ñ гÏáμ Ô³- ½³ÝãÛ³ÝÁ, ¨ óïñáÝÇ ³Ùμá \:r 8:8+8:8|:8 +|8|:+<8;<:;\9+9; 9+; 8<+<:;:98r +<:+<;+8:;\8<9+<9 8+<;*:;:;\8<9:;\98*08`8l:8 :<8+<+ :R +::\+<::+;*2 9+<: 8+<: + :; *+ 9 +<8: 9L+2Ь++<9:<9+<98 * :8:;+ 9 :+<9:+r + ; :\+<:+<98r 9 +<9+8|:+<:+:8p9+;+<98+<;99 :;R +r +9\+<+|8|:+<8+<9 898+<8:;\99+;8 ++<::8|+2Ь;+<8+8:;R 9+<9+<; +<9;2 +: :2 +9 :;\+:;\9 : ; 9+9; +<:\+<:8rЬ9+9; 9,+; +<99+<:+<8+<9 9+<:8+<98|99+;8|9 + : : ;\+:;\9 +9:; 8 9+8|;8 8:;\8:8r :\+:+<8+<9:;+9 : ; 82 +<:;:99+;8 :\+<;Ь:+<::;:+<8 8 8|9+9 8 +<9\+<;<+<98:;\9 89++|;8+8:;R +<++|+<98|9Ь+|+<9\+<;|+<;+<8:::;\8<9+<9 +2 ++|+<98|9 +2 ;8\+9+<9+<8+<;+|8p+<9;+<:\9+9+<98 98|::+<8 +r :;8+;*2 : +<9\8 9 +<8: 9L+2Ь++<9:<9+<98r ;|:8+<;+9 8 +|+2 9 +8 : ;\;8|98 * 9 8|+|:;\;<+ +2 98 9 +2Ь8+<:8|;:;\8<9:;\99+; 8 :;\9+9+<*2 8l+9:2 + 88|9+8:;R +2 9+ 8R +<9+2Ь9+<89l8|9: +; +<::;\9*2 +L+<9;2 8+<9\+<;<+<988r 8+<+9+<::;9+<989+<:9+<8;<+8:;R * +<:+9; :+<+9+<9+<9;+9+<:8|;+<8+<9 8<+Ь9+<9:: +9+<+;:;\8<9:;\99+; :\+<::8|;+8:;R 9+<9+<; 99+<8:;\9Ь8<8r 9+<8+<;+<;:;\8<9:;\98 :\+:; + 9+<* 9:;\98r 8<+ :;:+9R :\8|:8p9 +9 +: ;++ 9 +: +9 +L+,; +:+<;**b :\8|+::;\9*2 :L8|+::;\9 89++<9+98 +;8:;R 8+;:\+<; 8+<; :; :<+; 8 ;+<8:;\9 :<+; ++<:+<9|+<9:;\9 :2 +; :9+<+<;:;\9*2 ;8|8 +|:9+9; :\8|+:9+;8*2 +,9:8|9;9* 9+<8+<:\+: :\8|:8r 9+<9+2Ь+;8:;\:8r :\+<:9:;\8<9:;\99 +;*2 98|88|:9+<::; 9+<;+8|8 +;:|+<9 98 ;|:;;8|8 :9\+<98r 9+<:8|9 +; :;8 ++<:8r 8\+<9+<9+<8 :\+2 :\+<:+<:8+<9 8<+9+<9:: :\8|+:9+; :\+<::8|;8r +;+<9+<::;\;+rЬ8:;\8<9:;\9 +9 :;:9:;\9 9+<;:::;\8<9+<9 ;|+<:;8r :+<9+8;8r 9+:r :+<99+<9 :+;;<;+8 +; 8 98+;::r :+:;8 9+:: +<+:;\9 + 8\:+2 9+;8|9*2 +,99;+<9 +<9 8+2 :; :\+:; + ;|:8+8 9+; +;8;:;\9*099 +<:8+<:\+: 8|+9:<8 + :;\; 8;|:8+8|; + 8<+ 99+<;+<::;:;RЬ:;R :<+9 +|:9:;\9 99:;\9 +9 9+9+<8 :<9+<:8+<;<:+<8 +<9:+; ;:;\8<9:;\99+; 9+<9\8<+<9+<;+8:: :;:9:;\9 +; 898+;::r ::;\98:;R +8\+<8:*2 98|9:<++: 8|;+<8+<9 +;:|+<98:;\8<9:;\98 ++:\8r 98|9:<* :;\9 +|8|9+; :;:\+:+8r :+;+<++<;9<98r :+:;8 :; 898+;8 8<9:;\9 :;:+;*08:9\;8|+ 9+<;+8 :+<9:9R 9|+<9+<:\+<;98|9 + :; +|9+<: :;R 9+<:|:;+ ; ;8 ;<+<8; +|9+<9+<:+<8+<9 :<::+<9+<*2 +,9+:\+: +8 89Т+,9:;:9:;\8<9:;\98* +<:+<:|8|9 9+;8<8|9*2 +: 88::+8r 9+<;+Ь8+;::|8 :<+|:9+8::* : 9\+<9 +2 9:9\:r +r 8|9+; 8r ; + +<:+;8 : :::;+ 8+<9;2 9+: 8+<:+8|* :\+:; +R# :+<;8r +|::8|9 9<+|+8 +8rЬ+<:+:* 9+9 +: ;++ 9+: +9 +<;**0+++2 +2 99 + 8|9:2 +<9:;\9 +; : +<8+;8+<+9*08:;\;2 9 +:: 8+<:+<;:;\9 +; 9+<* 898+;::r :9+<98|9 +2 :+<:|+<+ 9+<9+<8 +;8+<9;9+;8|9 +<9;2 +;+<98|;2 9+:: +<9+2 +<9::\8|:8p+;88|; +9; :;\9+9+<8:;\*2 :+2 9+<;+8+<9;2 :;\8P+,9:+ *2 +,9:;; 9+<;+8 9+<;+:;\9 :<8r :8|;:;\9 * 9+; :8:; :9RЬ+98r 8:+<; 9+<:+<: +<:\+<+|+<98r 9+<9++:\*09;+09;9Ь:+;+|:;\8<9:;\99+;9 :8:::;\9 +9 +;+<98|;<*0;:9+;+8:;R + 9 9+;::;P:Ь9Т99 8|9+;<8r :8|89+<9 : +<;:9+<98r 9 +<9:98r :R 8|+:8*888|9+<::+<::;+; +;8+<9;9+;8* 9:\+<:+<88p8Ь;P:;\9::Ь89Ь8:;\*2 89::;\9 :+9+0:P9Ь+88p*|9 +9 : +: 8+2 +|:9+ 9 +89 : ;R 9+88*l*2 : ;:+<88|;2 9 +Ь:+:8+<8+<9::*0:+<99+;8 +<9+0:;\98 ;r +2Ь9Ь+098p+088|9 +r :9+8:;R 9+<;+:;R 9+<:+;8\+<8+<9 8+<9:<8 +<9:;; ;8r :+<999 +:: +: 8;|:8+8r :+;+<+;9:;\9;8 9+<;+:;P9;9Ь;9+; :;:+09p;9Ь+08:9:9Ь++8 +<9:\+<:+<:8+<9 + 99:;\9*09+<9++:\*08:9\;8|98r +<;8\+<9+<:\+<:::;\8<9:;\98:;P89:+8:*2 8b 9 +9|:;\88+9:Ь:9;+09+<;+|+8:;R 9;+2 ;<+<:8|9 9+<9\:;++<8;<:+8:;R9+88|9 :; 8+|+2 :;R 8+<:8|* 9+9 +: ;++ 9+: +998::;+8:;R +9 +0*08p;+9Ь;\9Ь9+<;+:;\9 +<;8\*:;+8:;R +<:+<9+:;\98<8 89<*+<::Ь+<;* : :<8|9:2 8|992 +<99;+<9 :<8r 9:;\+:;\9 :;;+<9 +<; :+09:;\80:;;8|9+<:<+<;p;+8|*2 +: 89+<:8+<;<9+8r 9+<:8+<:\+: +;8|:+2Ь:+<+|+<9\8<8*2 +: :+<;:+<;|:;\9 +9 +<99 9:;8|;2 :; 9+<9 :8+<89+;8r :;P:+,98,; : :9+,99Ь+9;+ :+<;+9+;8|9 :; ;|:9\8 9;+9R 89+<9;8 8+<: 8;Ь9+<;+8 9+:+<9:;\9 + 8|; 9+<9;+9+<88|;<9+;8|;2 :;R +|+;+2Ь9 + +;+<:+<9 8<:;\8<9:;\98 ::2 8<+ 8:9\;8|98|9 ::9+<9+<;+8:;P+08+0+;:Ь++<::;\9 + +<:\;+8 ;:+<;9+;8r 9+:*2 ;:+<;9+;8r 9+: 8|;+9Ь:9P:9 9 8P8|;+<::;\9; +9 +<98 +<:+<:+8 9+<;++<:+; ++|+<:: :;R 9+<;+|+2Ь+<:+88r :\+<9::\+<9:+<8 + ++|:;\9 :;::9+:* 9:;\;+<98|9Ь88|;2 88|9+8:;R :\+<;:+<::;:;\8<9:;\9*09+;9 8|;+9 ;8|:2 +9 :8|;+8 8+<9 :<+9 :8|;+8 +<:9+<:+2Ь+8<+ +<9: 9+<;;<+<+;:;\9;<8 :+9\8r :;\9+9+<; ;+<:;;9+2 :\+2Ь;+<8*2 8l:8 9 +<9;+98|;8r +|+<9\+<;|+<+;8*2 : +;\; 99+<;2 9 +<9;+98r ;+<9;9+;8 : ;R ;r ;8:;\9 9 ;+<9 : ;\: :;\;<:<8r +<;8:;\8<9:;\98|;<*2 : +0+; :9:;\8\+9*2 98r 9 9:<:: 9+<9+;<8|*2 +,99;+<9 +<;9<;+<;:+:: :+;+<+98|;2 +<:+<:r +|:;\;<+ +: +<:+88r 9+9\9 8::+8r 9+; 8<+Ь;8*0++: :;\;8|9 +<98|;2 +9 :+<8+9:;\9* : +|8|::;\8<9+<9 98|:|+2 +|:;8 +; 9:;\+8|:2 ::\+<::;8|:2 +|+9\+;<8|8;:;\8<9:;\99+;8r 9+<:8|9 +<9;2 +<:\;8|89+<9 ++:\;+;8|;2 9+:: +:8:;\8<9+<9 9+<9\8<+<;9+<:8|;2 :; : 8|;+<8+<9:;+9 +r ;+<::;\9 + 9 +;99+<8:;\8<+<98|9 ;+<9\+<;+<8+<9:;\8<9:;\98 :\8|:8r +<:+<:r 9+<:+<::;\9 +9 9+; +<9:+88r +<;:9+<8+<9 9+;:;\8\8|9 +<:+88p89+<9;8 8 ;<::;\9 :8:; 8 +<8:;\8:;\8+;8* +|+<9\:r 8r 9;9+<9:\+2 9+<9+;8<:;\8<9:;\99+; 9:;\98|*2 +: 8+<;8:;\9 +9* 99+<8:;\98<8r 9+2 +<9+8|:|:;\9 +9 9+; 9<+<8:9\:;\99+;8r 9+<9++:R * :::+<9 +9:+<8 9+<;:9:<:9R +:;\; 8\:9\::;++<8+<9 ++;+<:+<9 :L+2 8+<;+<;8 *\8+<9 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 :+<;:<:;\8<9+<9 :\+:8*B :; :\+<;:+<::; +9; +<:+88r 9+8 ;+<98+;:: +<:+<:r +|9+<8*2 9 +<9;:;\9; : +<98<;::9+<98r :;+8|9 +; +<:+<;:+8 + ; +|+9\+<;:+::+2 :\8|:8r 9;+<:8|;8r 9+<9:98r +;+<9+<::;\;+|9+;8|9* 8+<:+<+|:;\999+ +<++|8r ;+9:9+98 9+<:+;8\:;+9 8+9::;\9+<8 +*2 89::;\9 :;P8<+<:+;+<8+<9 8|9::8|::;\:8 * 8+<;:9R +8|; +<:+<9;2 :;*+ +2 ; ;8|9 :;R :\+<::8|;8r :\8|+:9+;* 9+<:+<;+<8:;\8<9+<98 +<99;+2 89:+8:;R +9 9+;::9+; :;:9; 9+<9;+98|;8r :+<99+<99+;8+|+8;8r 9r +<9+<:\+<;9 9 +<;8<+8 9,++ 9 +<9+<; +<9;2 : ;:9+;<8|; 8\+9: 8<+9+<9+;::*2 9:;\998 :\+:; + +<;:8r +<;:+::8r :8:; +<9+<:8|8 +9 :\+<9+8:;\*2 89::;\9 :;R 89:+8:;R +9 9+<99|+<;Ь::::;+8 9 +<* :R +:9+<9+<8:+<;+<98r +<9+<:8|;+<8+<9 ; +2 :8:;:9+;:;\9*2 +,98+<:\+: :;:++9R :\8|:8r 8|;+<;<:8r +<++|+<98|9 9+; :;:9; 9+<98r +<9:;\98 ;|+<:+<::;+8:;R +9 +<98+<;9::Ь8:;\8:+::;\9 : ; +2 :+88r 8 +<: 9+<:9+<+|+: + +<:9+<;*2 : +: + ;r : +|+<9\+<;|+<;+<8:::;\8<9:;\98 8|9:<:\++: :\8|:8r :;\9\9\:;+:+9 9+8*2 8b 9+9|:;\8: :8:; :8+<89+;8r :;R ;;8|9+<:<+<;|:;\8<9:;\99+Ь8+<;8|9+8:;R 9,++ : +: + 88|9+8:;R :+<9\:+2 9 +<9+<::+<98r 9 :+2 9+<:+<;+<8:;\8<9+<9 9:+<8+8+<8+;:\9 :;R +<;:9+<8+<9:;\8<9:;R ;8|*0::;+<8+<98 ::;++; +9 9+<;99+<::;+8:;R :+<9\:+2 9 +<9+<: 98 +8<+ +<9+9 8|9:2 8<:9\9:+<8 + 9:;\8+<9+<8+<9 9+<;+<+;:;RТ:@:B +<;:9 : +<98<;::9+<9 9 9:;9+<8+<8:;\8<9:;\9 + ;:;\9;<8p9+<9+<;*2 9+<9\8<:;\9 +9 : ; 9" +;S ++;+;8|9 +<:+8+<9+<9Ь:+<98r 8|+++<89+;8 : :;++; +9 +r +<9\+<;|+<;9+; 9 :;\9+8:;R 9+2 8<9:;\99+;8r :;+<9+<+<9:;\8<9+<98*0:+<;+<8:;\8<9+<98 : :;++; +9 9+<;;+8:;R +<;:9+<8+<9 + +<9:8*099+<9+<:+<9+* 9+9; :8|;:;\9 +9; +<9+9+<+<;9<; +<98r 9+<::;\9+<: 9 :; 8+;:\+<;9+;*2 : ;R 8<:9R +;8+<; 9+<: + ;8+<; 9+;+,9:;; ++;+<:+<9 ++<:9+<8 ;<+<98+<;<:9R +;8|:+<:+<;+8r :99+;8|;2 8 ;89+8 8<+ 9 +; +2 9+9+<:;\8\+9R + +9;8 9+<;+8+<98|9 9:+|8|9+;:;\9 +2 88|;:8r 9" +; 9 +;::8r :;:+<::;\:2 8+<9:<8 *r 9 +9+: ;++ 9+: +9 +<;**l*0+;+<++<9;8 :+;8|+<8:;\9 8+<9\+<89 + :;:\+:+8r ;|:9R :+<::+2 :+::;\;:9 +*2 8l:8 +<9+ ++9;8 + :;+<;<9+8 :<+9; :;\+:;\9*0+l+<9+<9+ :B : 9L: :9+,988r * 9+<9;+<9::<+<8 ++<:9+<*2 8l:8 :+;8|+<89+;:;\9 8+<;+88r +: ;R ::;\: + 8<+ +<;9<; +<;:+::8r :\+<9+<9:|+<;88 ;<+<8; +98+<;:+8 9:;\998|:8 +<:+<9;2 9+<:9+<+|8|:+<8+<9 8;8<:;\8<9+<9 9+; 9+<:+<;+<8:;\8<9+<9 9+:|*2 +: 98|9:;\9 +9 8<+ 9+<9+8|:+2Ь+8 8|9:<:+;R +|8|;; 8+<;++<9 ++<: ::::;+9* +:+<;9|+<9;9+;9 :;R :+:8 8|9:2 9+8 8+<9++<:+<::;\8<9+<9 89+:;\9+;2 *|9 ;+<++2У9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8