Հայ Զինվոր 24-2017

ISSN 1829-2585 17024 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 2 4 ( 11 9 5 ) 21 - 27 ÐàôÜÆêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ë ³ Ñ Ù ³ Ý Ç Ý Ñ ³ Û ½ Ç Ý í á ñ Ý ¿