Հայ Զինվոր - Page 9

Â Æ ì 4 1 ( 1 1 6 1 ) 1 9 - 2 5 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î 2016 Ã. àôêàôØÜ²Î²Ü î²ðì² ºððà𸠺è²ØêÚ²ÎÆ ²ð¸ÚàôÜøܺðÆ ²ØöàöàôØÀ ¼àð²ØƲìàðàôØàôØ ºè²ØêÚ²ÎÆ ²ØöàöàôØ ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 11-ÇÝ ÐÐ äÜ 3-ñ¹ μ³Ý³Ï³- ÛÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý é³½Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ ÁÝóóùáõÙ ³Ù÷á÷í»óÇÝ 2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ³ñ¹- ¶»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ îÇ·ñ³Ý ö³ñí³ÝÛ³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùμ ·áñÍáÕ ½áñ³ÙdzíáñáõÙáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»- ó³í 2016Ã. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ, áñÇ ÁÝóóùáõÙ ùÝÝáõ- ÃÛ³Ý ³éÝí»óÇÝ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý, Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ÃÇÏáõÝùÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ϳñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ½áñù»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ ÙÇ ß³ñù ѳñó»ñ: ²ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³- ٳݳï³ñáõÃÛáõÝÁ, ½áñ³Ù³ë»ñÇ áõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ññ³- ٳݳï³ñÝ»ñ, ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý í³ñã³Ï³½ÙÁ: ¼áñ³Ùdzíáñ- Ù³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ îÇ·ñ³Ý ö³ñí³ÝÛ³ÝÇ μ³óÙ³Ý ËáëùÇó Ñ»ïá ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý ßï³μÇ å»ï, ·Ý¹³å»ï Ð. ²í³·Û³ÝÁ ½»Ïáõó»ó 2016 Ã. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ¨ ½áñ³Ñ³í³ù³- ÛÇÝ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý, ßï³μÝ»ñÇ, ½áñù»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, Ññ»ï³Ýáõ, ëå³Ý»ñÇ áõݳ- ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ϳåÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý, ߳ѳ·áñÍÙ³Ý ¨ ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ËëïÇí å³Ñå³ÝÙ³Ý, ѳÝϳñ- ͳÏÇ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ ¨ ßï³μ³ÛÇÝ Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ, ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Ýóϳóí³Í ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ, å³- ѳϳÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ï»ë³- Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³å- ÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»- ñÇ Ù³ëÇÝ: ¶Ý¹³å»ïÁ Ýß»ó ÷³ëï³ÃÕ- óÛÇÝ í³ñáõÛÃáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ å³Ñ³Ï³ÛÇÝ ¨ å³ñ»ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éϳ áñáß Ã»- ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¹ñ³Ýó í»- ñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ëïáñ³μ³- ųÝáõÙÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Þï³μÇ å»ï, ·Ý¹³å»ï ÐáíѳÝÝ»ë ²í³·Û³ÝÁ ѳí³ëïÇ- ³óñ»ó, áñ ·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÇ ßï³μÝ»ñÁ áõÝ³Ï »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ջϳí³ñ»Éáõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñïÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ËݹÇñÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»- Éáõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ջϳí³ñ»Éáõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùÁ: Ü»ñϳ۳óÝ»Éáí É³í³·áõÛÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ áõ ½ÇÝ- ͳé³ÛáÕÝ»ñÇݪ ݳ ÁݹѳÝáõñ ³éÙ³Ùμ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý, »Ý- óϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ áõ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ϳñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»ó μ³í³ñ³ñ: ¼áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³É, ·Ý¹³å»ï ². ò³Ï³ÝÛ³ÝÝ Çñ ½»ÏáõÛóáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³- ÏáõÙ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ï³½Ùáí ³Ýóϳóí³Í óáõó³¹ñ³Ï³Ý Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ëïáõ·áõÙÝ»ñÇݪ ϳñ¨áñ»Éáí Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ó·áõÃÛ³Ý ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ, »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ ³Ýóϳóí³Í Ý»ñ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñÇ, ýǽÇϳϳÝ, Ïñ³Ï³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, ·áñÍ- Ý³Ï³Ý ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ñï³Ï³Ý Ù»ù»Ý³- Ý»ñÇ í³ñÙ³Ý, Ó»éݳٳñïÇ ÑݳñùÝ»ñÇ óáõó³¹ñÙ³Ý, ³ÝÑñ³- Å»ßï ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³ÛǪ ϳï³ñ»É³·áñÍí³Í Ññ³Ó- ·³ñ³ÝÝ»ñÇ, ·Çß»ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»- ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ: Ü»ñϳ۳óÝ»Éáí áõëáõÙ- Ý³Ï³Ý ï³ñí³ »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ñï³Ï³Ý ·Íáí ³ñӳݳ·ñí³Í ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁª ·Ý¹³å»ï ò³Ï³ÝÛ³ÝÁ Ýß»ó ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý, Ù³ñï³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ í³ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ»õ ջϳí³ñÝ»ñÇ áã ÉdzñÅ»ù ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý, ÇÝùݳå³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ³éϳ áñáß Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³ó- Ù³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ³é³çÇϳ Ññ³ï³å ³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ¼»ÏáõóáõÙÝ»ñáí ѳݹ»ë »Ï³Ý ݳ¨ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý ÙÇ ß³ñù μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ëå³Ý»ñ£ ¼áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ îÇ·ñ³Ý ö³ñí³ÝÛ³ÝÁ, ³Ù÷á÷»Éáí ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ùÝݳñÏí³Í ѳñó»ñÇ, Ýßí³Í ûñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ ϳï³ñ»ó ϳñ¨áñ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ, å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñ, ϳñ¨áñ»ó ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁª ·»ñËݹÇñ ѳ- Ù³ñ»Éáí Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ¨ å³ïñ³ëï³Ï³Ýáõ- ÃÛ³Ý, ϳñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ³Ùñ³åݹáõÙÁ: ¼áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ îÇ·ñ³Ý ö³ñí³ÝÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ó áõëáõÙݳ- Ï³Ý ï³ñí³ 4-ñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ËݹÇñÝ»ñÁ, áñáÝù ³éÝãíáõÙ »Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý ï³ñí³ Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³ÝÁ, ÓÙ»é³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ, ï»ËÝÇϳÛÇ, ëå³é³½ÇÝáõ- ÃÛ³Ý Ýáñ³óÙ³ÝÁª ѳٳå³ï³ëË³Ý ÓÙ»é³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ, ѳٳ½- ·»ëïÇ ÏñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ³Ýóϳóí»ó é³½Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëï: ê. ´²´²æ²ÜÚ²Ü ÛáõÝùÝ»ñÁ: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý »ÉáõÛÃÝ»ñáí ѳݹ»ë »Ï³Ý ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»- ճϳÉÝ»ñÁ: Üñ³Ýù Ý»ñϳ۳óñÇÝ Ï³ï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ, ³éϳ ËݹÇñÝ»ñÁ »õ μ³ó- ÃáÕáõÙÝ»ñÁ: ̳í³Éí³Í ùÝݳñÏáõÙÇó Ñ»ïá ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ ݳ˳Ýß»ó ½áñù»ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý Ñ³- Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ` 4-ñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³í»ÉÇ μ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ áõÝ»- ݳÉáõ Ýå³ï³Ïáí: ÜÇëïÇ ³í³ñïÇÝ Ëñ³Ëáõëí»óÇÝ »é³ÙëÛ³- ÏÇ ÁÝóóùáõÙ É³í³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ óáõó³μ»ñ³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ: ֲش²ð²ÚÆÜ Ð²ì²øܺð ÐÐ äÜ 3-ñ¹ μ³Ý³Ï³ÛÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý »Ýóϳ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ½áñ³Ù³ë»ñÝ áõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý ׳Ùμ³ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ù- Ý»ñÇ: гí³ùÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ³ÝóϳóíáõÙ »Ý ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ Ù³ñï³í³ñ³Ù³ëݳ·Çï³- Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»ÉáõÝ ÙÇïí³Í ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ: Ðñ»ï³Ý³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³- ݳóÝáõÙ »Ý Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ó·áõÃÛáõÝ, ϳï³ñ»É³·áñÍáõÙ Ïñ³Ï³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 9 ÂÆì 41 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î 2016 Ã. àôêàôØÜ²Î²Ü î²ðì² ºððà𸠺è²ØêÚ²ÎÆ ²ð¸ÚàôÜøܺðÆ ²ØöàöàôØÀ ¼àð²ØƲìàðàôØàôØ ºè²ØêÚ²ÎÆ ²ØöàöàôØ ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 11-ÇÝ ÐÐ äÜ 3-ñ¹ μ³Ý³Ï³- ÛÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý é³½Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ ÁÝóóùáõÙ ³Ù÷á÷í»óÇÝ 2016 áõ- ëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ³ñ¹- ¶»Ý»ñ³É-Ù Ù³Ûáñ î Ç·ñ³Ý ö ³ñí³ÝÛ³ÝÇ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùμ · áñÍáÕ ½ áñ³ÙdzíáñáõÙáõÙ ï »ÕÇ áõÝ»- ó³í 2016Ã. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ññáñ¹ » é³ÙëÛ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ, á ñÇ Á ÝóóùáõÙ ù ÝÝáõ- ÃÛ³Ý ³éÝí»óÇÝ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý, Ù ³ñï³Ï³Ý å ³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ÃÇÏáõÝùÇ ³ ß˳- ï³ÝùÝ»ñÇ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ï ³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ½áñù»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ Ù Ç ß³ñù ѳñó»ñ: ²ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³- ٳݳï³ñáõÃÛáõÝÁ, ½áñ³Ù³ë»ñÇ áõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ññ³- ٳݳï³ñÝ»ñ, ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý í³ñã³Ï³½ÙÁ: ¼áñ³Ùdzíáñ- Ù³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ îÇ·ñ³Ý ö³ñí³ÝÛ³ÝÇ μ³óÙ³Ý ËáëùÇó Ñ»ïá ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý ßï³μÇ å»ï, ·Ý¹³å»ï Ð. ²í³·Û³ÝÁ ½»Ïáõó»ó 2016 Ã. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ¨ ½áñ³Ñ³í³ù³- ÛÇÝ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý, ßï³μÝ»ñÇ, ½áñù»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, Ññ»ï³Ýáõ, ëå³Ý»ñÇ áõݳ- ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ϳåÇ ÙÇ- çáóÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý, ߳ѳ·áñÍÙ³Ý ¨ ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ËëïÇí å³Ñå³ÝÙ³Ý, ѳÝϳñ- ͳÏÇ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ ¨ ßï³μ³ÛÇÝ Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ, ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Ýóϳóí³Í ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ, å³- ѳϳÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ï»ë³- Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³å- ÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»- ñÇ Ù³ëÇÝ: ¶Ý¹³å»ïÁ Ýß»ó ÷³ëï³ÃÕ- óÛÇÝ í³ñáõÛÃáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ å³Ñ³Ï³ÛÇÝ ¨ å³ñ»ï³ÛÇÝ Í³- é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éϳ áñáß Ã»- ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¹ñ³Ýó í»- ñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ëïáñ³μ³- ųÝáõÙÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Þï³μÇ å»ï, ·Ý¹³å»ï ÐáíѳÝÝ»ë ²í³·Û³ÝÁ ѳí³ëïÇ- ³óñ»ó, áñ ·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÇ ßï³μÝ»ñÁ áõÝ³Ï »Ý ϳ½Ù³Ï»ñå- í³Í ջϳí³ñ»Éáõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñïÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ËݹÇñÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»- Éáõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ջϳí³ñ»Éáõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùÁ: Ü»ñϳ۳óÝ»Éáí É³í³·áõÛÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ áõ ½ÇÝ- ͳé³ÛáÕÝ»ñÇݪ ݳ ÁݹѳÝáõñ ³éÙ³Ùμ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý, »Ý- óϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ áõ å³ï- ñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ϳñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»ó μ³í³- ñ³ñ: ¼áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³É, ·Ý¹³å»ï ². ò³Ï³ÝÛ³ÝÝ Çñ ½»ÏáõÛóáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³- ÏáõÙ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ï³½Ùáí ³Ýóϳóí³Í óáõó³¹ñ³Ï³Ý Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ù³ñï³Ï³Ý å³ï- ñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Çñ³Ï³Ý³ó- í³Í ëïáõ·áõÙÝ»ñÇݪ ϳñ¨áñ»Éáí Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ó·áõÃÛ³Ý ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ, »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ ³Ýóϳóí³Í Ý»ñ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñÇ, ýǽÇϳϳÝ, Ïñ³Ï³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, ·áñÍ- Ý³Ï³Ý ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ñï³Ï³Ý Ù»ù»Ý³- Ý»ñÇ í³ñÙ³Ý, Ó»éݳٳñïÇ ÑݳñùÝ»ñÇ óáõó³¹ñÙ³Ý, ³ÝÑñ³- Å»ßï ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³ÛǪ ϳï³ñ»É³·áñÍí³Í Ññ³Ó- ·³ñ³ÝÝ»ñÇ, ·Çß»ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»- ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ: Ü»ñϳ۳óÝ»Éáí áõëáõÙ- Ý³Ï³Ý ï³ñí³ »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ñ- ï³Ï³Ý ·Íáí ³ñӳݳ·ñí³Í ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹Ûá ;\9;9+;8* +|9++2Ь:\+: ;,+<8+<99+<98 99+;2 8+<+9+<8+;:\:<+<8+<9 9+<;:+<8+<9 ;|+<:Ь:+<8<9\8<+;8r 99+<89+<9 * :+<;9+<9 8|9:<:\+: 9+<+;R 9\+8+<:+<;9+;8p::2 88|+<;8\+; 9+<8+<:\+<:;+<::+<8+<9 8|9;9+<:\+<:;+<:::;\8<9+<9Ь9+<8+<;++<89+;:;\9 +<:8+2 :;:9 8<+;:;\8<9:;\99+;8r * +;+<9;2 :+;+<;2Ь9+<9 :;\9\9\:;\8<9+<9 +<:+<:|8|8+2 9;+<:+<:R +<9+88|;9+;8r 9+<:8|9Ӡ9:;\9;9+;8 :+;8:;\8+<8+<9 +8:;\98<9+;:: 9+<9++:+8+<9 +:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<;8r :+Ь9\+<8+<89+;8 9;+<9; 9+;8+<9+<;<;8|9 8+<:+<;:+<8Ь+<98+<:+<9;9+;8 +<:8+2 89+8|;9+;8 +;R +<;2Ь8<:9\:;\99+;8 8+<:+<8:+<8 ;99+<;8:;\98|;2 9+::+:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<;8 9+<8+<99+;0+:;;+;8r 9+<;:+<8+<9 :\+<:;+<:::;\8<9+<9 9+2Ь9+<; +<99;+<8\+9: 98|:|:;<+<::;\99+;8B;++:+<9:9+<8:;\9 +<:+88r +<;9<; +<;+9:;\9;9+; :;\9+Ь9+<8:;R 9:\+<:+<8::Ӡ98|::8r +<:+<;:8|9 8;+<8:;\::+;<8|9 +:+<9:9+2Ь88r 898<+<;<;:;\9 8+<:+<+|:;\99 +<;+9:;\9;9+; ;<:;\;<+2Ь+;+<8 +8|98+<:+<9:9\9+;89l+,9+L+,; +,98l99 +,:+,;9+;++8:;\;<:;\99+;:: 9+<9++: +8+<9 9+<* +:;+<98|+<::;9+<9 98p9+<;; +<;9<;+<::8|9|+<9 ::\+<9+;*0+:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<; +|+9+;+<89+<9:; :8|+|;+<9Ь;l+<;:+<99+<98 +<9;|:;|+8:: 8:;9;++<8;<:;\8<9:;\98 ;99+<;8:+<8Ь9+<;;<+;8r 99:+<8 8<+;:;\8<9:;\99+;8r +<:9:<:;\8<9+<9 8+<:+<;+;08+<;*:; 9+:*:;\8<9:;\99+; :\+<;++<+<9:;\99+; 8+<;*:;+;2 :::;+2Ь+<8\+<9:;\99+;8r 9;+<9+<9+<:+<;9+;8r +<9+88|;9+;8* +|+;89+8|; 9+2Ь9+<;+8:: 9+<;:+<8+<9 :\+<:;+<:::;\8<9+<9 * :\+<:;+<::+<8+<9:;RЬ8<9+<9 8+<;+|+<:\+<9:;\8<9+<9 9+<;:;\9+<8+<8+<9 +<9;+<:\9+:;\98+:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<; +|+9+;+<89+<9:; :8|+|;+<9Ь;l+<;:+<99+<98 9+;8+<9+<;<;+;2 :;\::;\99+2Ь8+<9 :+<;:+2B;+ +:+<9:9+<88r 89+8|;9+;8:;:9; +<:9:<::;\9 +9 9;+<9+<9+<:+<;+<8+<9Ь:+<;:+2 9+<;:+<8+<9 9+;8<+<:\+<9:;\8<9+<989<9+:+<98|9 9+<8+<:\+<:;+<::+<8+<9 +<98+2Ь:+<9;9+;8|9 :+898|8+<98r ::\+<:+<+8|9:;RЬ8<9+<9 9:;+<;<9+<98* 9+<9+<:\+<:+<:8+<9Ь9<9+:+<98|9 8\+<9+<9+<8+<9;:|+<98r 9+<9+<+Ь+|+::8r 8;9+<9 8+<9:99+;8|9Ӡ+,99:;\9+:+;R +<9;<8+<;<:+;2 :+<+9+<8+<9Ь8:;9;+8r 98|::: +L+,+L+,:l+,99+,99 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,99 9 :L92;+ +<9+<8+<98|9 +:;+<98|+<::;9+<9Ь+98<+<8+2 9;+:+<9+<98|9 +:;+<9+<:+;9 :;R :::;+2Ь+<8\+<9:;\99+;8 :;\::;\99+<8+<9 8+9:;:99+;8|;09+8:;\9 9+<:9+<8;<:;\9 +9 9|+<9+<;+<98|9 9+<:+<;Ь9+;8s9 +<:+<;9+;8r 898<+<;<;:;\9 +<9;<8+<;<::;\9 +9Ь+8|98+<:+<9:9\9+;8r 9+<;:+<:+<;+<9+<:9+<+|8|:+2Ь8+<9 :\+<:;+<:::+<8:;\8<9:;\98 ++<;+|+<;<9+8:;\9Ь98|::+<8 +|:;89+<8+<9 :\+<;+<:\9:;\9;9+;9 ;+:+<9+<98|9 :::;+<+<8\+<9:;\99+;9 8|;+<8+2Ь9+<;<9:;\9 +9 9+<;:+<8+<9 9;+<9<+|:;\8<9:;\9 8+2Ь:+<;+8+<+|:;8:;\9 8;+<8+<98|9 :\+<:;+<:::;\8<9+<9Ь+|:;89+<8+<9 99::;\8<9:;\99+;8:L+,9:: 9+,8,+; 8