Հայ Զինվոր - Page 8

ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î вβè²Îàð¸À æ²Êæ²Êì²Ì ¾ ¶Ü¸²ÚÆÜ Ø ²ðî²ì²ð²Î²Ü ¼ àð²ì²ðÄàôÂÚàôÜ 5 ¼áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ ³í³ñïí³Í ¿: ä³- ï³ëË³Ý ppppH0pppppH0p0pBp0ppppppppH0ppppBppppppH30pH0NpppN0ⰬpppH0ppp°pp0pppH0p0pp0ppK0pppBpH0ppppN00pH0ppppppKBppppp0ppH0pppppH0pppBH0pppppppppH0ppp0ppppBppH0ppp°pp0ppppBpH0p0pppppK0K0ppKBppppH0pps 0ppppppB0pppH0ppp0ppH0pBppppppppK0pppppppH0pBpp0ppppH0ppppH0ppppppppBpN00ppppH30ppH0ppppppBH0ppp0ppppH0pKBpp0ppppppp0ppH00pppBppppp0pppppppH0pH0ppBpppH0ppH30ppppK0pppBpppppH0ppppp0ppBpppH0pppppH00pNppp0ppp0pppppppppppBpp0pH0ppH0ppBH0pppppp0pp0ppppBpppp0pppppK0pppppKBH0ppppppN00ppppH0pppBp0pp0p0H0ppppN00pBppH0ppppppH0H0pppH00pBpH0pppppH0ppppppppKpp0pH0pH0pp0pppH0pBppppH0pppH00pppp0pppp0pBpppppppH0pp0N0pppppppH0ppppppppH0KBpppp0pH0pppH0pBppH0pppH0ppppppKBppppp0ppppH0ppppppBpppH30pppH0ppNpH00氬0ppppppp00p00pppp°0000000氬0Ⱜ0000氬pH0ppppppppH0p0pKBppp0pppH0pps0p Mp pBpppH0H0ppppH0pppppKBpH0ppH00p0pppppppBppppH0pppH0ppBppp0pppH0pppppBpppppJH0pppppH0pp30p°pp΂0pppp0pH0ppppppppH0ppBppp0ppKpppH0pH0KBpppH0Έ0p0pH0ppH0H0ppp0pp0pBpppH0p0ppH00pH0pppK00ppH0BpH0pH0ppH0pH0pppH0H0pppp°pH0pH0H0pppppH00H0ppBpH0pppp0ps0pN00B0pppppH0ppppppppH0ppp°NppH0ppp0p0ppBH0ppppK0pBpH0ppppH00ppBppH30pppp0ppp00pB0pppppppH0ppppp0ppKBp0ppppp30pH0ppH0pBpH0pppH0ppppppp0ppppBp0pK0ppp0ppppH0찬BppX0ppppH0ppp0pppppH0pBppppppppH0ppppp0p0ppBppp0p0pH00pppH0pKBpppN0ppH0pppp0pH0ppppp0pKBppp0pppppH0pppppppppKBpp0pppppH0ppppH0ppKBppH0pppppp0pp30p°pppppH0ppH0ppH30pppH0H0p0pH0ppppH0ppppN0ppppppH0ppp0ppBppp0p0ppH0pppppH0pppBpppp0H0pppppH0pppppH0BppppH0p0pp0ppppppp0pKBH0ppppH30ppppp°ppH0ppppppp0pppp°pp0pH30pppp0H0pH0pp0pH0ppKBpppH0pppppppppH0pppppppH00pppH0pppp0pppp0pppH0pKBH0pppppppppppp0pp0pppBH00pΈ p0p30ppH0ppK0KBp00pH0ppppH00p00pKBpp0ppH0ppppp0pBpH0ppppN0ppH0pppp0ppBK00p0ppH0pppKBpppH0pH00ppppH00pH00ppBpH0ppH0pppppp°p00H0pH0ppppN0ppH0ppp0ppH0ppH0pH00H00밬0ppH0ppppp0pp°ppp00pppppp0ppppppKBpH30ppppppp0p0pppp°0p0pppp0pp0p0p°p0밬0ppppN0p ppp0pppppH0ppppp°ppp0p0ppH0ppBpppppK0pppH00pppppBpp0ppK0pp0H0ppBH0s0H0ppp0ppppBpp0pppppppH0pppKBpp0pppp0ppppp0pBppps000మ0ꋈ000鰬0氬KpH0ppppppppH00pH0