Հայ Զինվոր - Page 8

Â Æ ì 4 1 ( 1 1 6 1 ) 1 9 - 2 5 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î вβè²Îàð¸À æ²Êæ²Êì²Ì ¾ ¶Ü¸²ÚÆÜ Ø²ðî²ì²ð²Î²Ü ¼àð²ì²ðÄàôÂÚàôÜ 5 ¼áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ ³í³ñïí³Í ¿: ä³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñÁ ³ñӳݳ·ñáõÙ »Ýª Ù³ë- ݳÏÇó ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ óáõó³¹ñ»óÇÝ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ ³ëïÇ׳Ý: ñáõÙ: ʳճñÏí»óÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ñïÇ í³ñÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ýáñ, ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ¹ñí³·Ý»ñ: سñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóϳóÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ÑÇÙݳ- Ï³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓí»ó ½ÇÝͳé³- ºÕ³Ý ݳ¨ ûñ³óáõÙÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ, Áݹ- ѳÝáõñ ³éÙ³Ùμ, ϳï³ñ»É³·áñÍí»óÇÝ μáÉáñ ûÕ³ÏÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ¹³ßݳÏáõÙÝ áõ Ù³ñï í³ñ»Éáõ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»- ñÁ: øÝݳñÏí»óÇÝ μ³½Ù³ÃÇí áõëáõÙݳ- Ï³Ý Ñ³ñó»ñª ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù- Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÇó ÙÇÝã»õ »ï ù³ßíáÕ ÛáÕÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, Ï»ÝëáõݳÏáõ- ÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ: ¼ÇÝíáñÁ ѳÝå³ïñ³ëïÇó Ù³ñïÇ ¹³ßï ã¿ñ ÙïÝáõÙ: гñÓ³Ï- Ù³ÝÁ ݳËáñ¹áõÙ ¿ñ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ¨ ³íÇ- ³óÇáÝ ÑáõÅÏáõ ݳ˳å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÁ, áñÇó Ñ»ïá Çñ³Ï³Ý Ù³ñïÇ ¹³ßïáõ٠ѳϳé³Ïáñ¹Á ¹Åí³ñ û ϳñáճݳ Éáõñç ¹Ç- Ù³¹ñáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³É: ºñÇï³ë³ñ¹ ëå³Ý»ñÇ ï³ëÝûñÛ³ ѳí³ùÝ»ñ ²é³çÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇó Ù»ÏáõÙ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 17-Çó 26-Á Ù»ÏݳñÏ»É »Ý ¥é³½Ù³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝ- Ý»ñ ³í³ñï³Í ¨ »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñáõ٠ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ý߳ݳÏí³Í »ñÇï³ë³ñ¹ ëå³Ý»ñÇ åɳݳÛÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý ѳí³ùÝ»ñÁ) ÙáïáÑñ³Ó·³ÛÇÝ ·Ý¹Ç μ³½³ÛÇ íñ³: гí³ùÝ»ñÇ å»ïÁ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³- ٳݳï³ñ« ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ îÇ·ñ³Ý ö³ñí³ÝÛ³ÝÝ ¿: ·Çï³Ïó»ù« áñ Ù»Ýù ¿É ³ÛëáõÑ»ï ѳÛáó å³ï- ÙáõÃÛ³Ý ÙÇ Ýáñ ¿ç »Ýù Ï»ñï»Éáõ, ¨ Ù»Ýù ¿É ç³Ýù áõ »é³Ý¹ ã»Ýù ËݳۻÉáõ Ó»½ û·Ý»Éáõ« áñ ÷³ÛÉ»ù Ó»ñ ·áñÍáõÙ ¨ Ó»ñ ³ß˳ï³ÝùÁ ϳï³ñ»ù å³ïíáí« Ñ³Ùμ»ñ³ï³ñ: ØdzÛÝ ³Ûë ¹»åùáõ٠ѳçáÕáõÃÛáõÝÁ ÏáõÕ»ÏóÇ Ó»½: ºñÇï³ë³ñ¹ ëå³Ý»ñÇ Ñ»ï ³Ýóϳóí»- óÇÝ ·³Õ³÷³ñ³¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óٳݫ ³Ýó³ÝϳÉÇ ¨ ³ñ³- ¼áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ³Ýáõ- ÝÇó ѳí³ùÝ»ñÇ μ³óÙ³Ý ³éÇÃáí »ñÇï³ë³ñ¹ ëå³Ý»ñÇÝ ßÝáñѳíáñ»ó Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³É, ·Ý¹³å»ï ²É»ùë³Ý¹ñ ò³- ϳÝÛ³ÝÁ` Ù³ÕûÉáí Ýñ³Ýó Ýáñ³Ýáñ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ͳé³ÛáõÃ۳ݫ ¹³ë³ÏÇ Ññ³- ٳݳï³ñÇ Ï³ñ¨áñ ¨ å³ï³ë˳ݳïáõ ·áñ- ÍáõÙ: ï³íáñ ¹»åù»ñÇ áõ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ- ·»Éٳݫ ѳٳ½áñ³ÛÇÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ« ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý- ·áõÃÛ³Ý ³å³Ñáíٳݫ ѳÛáó μ³Ý³ÏÇ ß³ñù»ñáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý á·áõ μ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ûٳݻñáí ¹³ëÁÝóóÝ»ñ: ¼»ÏáõóáõÙÝ»ñ ϳñ¹³óÇÝ« »ñÇï³ë³ñ¹ ëå³Ý»ñÇ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý ½ñáõÛóÝ»ñ áõÝ»- ѳϳé³Ïáñ¹Ç Ñ»ï³åݹáõÙÝ áõ áãÝã³óáõÙÁ ÙÇç³ÝÏÛ³É μݳ·ÍáõÙ, ѳñÓ³ÏÙ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ѳϳé³Ïáñ¹Ç å³ßïå³- ÝáõÃÛ³Ý ËáñùáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁª ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ ³Ýóϳóí»ó Çñ³Ï³Ý Ù³ñï³Ï³Ý Çñ³íÇ- ׳ÏÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝë Ùáï å³ÛÙ³ÝÝ»- ¼áñ³í³ñÅáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³Ù- ÷á÷»Éáõó Ñ»ïá ³é³çÇϳÛáõÙ ÏÇñ³Ï³- ݳóí»Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ»ñª ³ñӳݳ·ñí³Í ûñ³óáõÙÝ»ñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ μ³ó³é»Éáõ ѳٳñ: ²ñë»Ý ²ÔºÎÚ²Ü Èáõë³ÝϳñÝ»ñÁª ²ñ»· ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ -²ÛëáõÑ»ï Ó»ñ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÝ áõÕÕí³Í »Ý ÉÇÝ»Éáõ »Ýóϳ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ« Ù³ñï³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ« ù³ÝÇ áñ μáÉáñë ¿É É³í ·Çï»Ýù« áñ ï³ñ³Í³ßñç³Ýáõ٠ɳñí³ÍáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿« ¨ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ³é³çݳѻñà ËݹÇñÁ Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëï ÉÇÝ»ÉÝ ¿«- ³ë³ó ݳ: -´³éÇë μáõÝ ÇÙ³ëïáí, Ó»½- ÝÇó ¿ Ï³Ëí³Í ÉÇÝ»Éáõ û° í³ßïÇ« û° ·áõ- Ù³ñï³ÏÇ Ù³ñï³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Ñ³çáÕ Ï³ï³ñáõÙÁ: êñ³Ýù å³ñ½³å»ë Ëáëù»ñ ã»Ý. »Ã» ¹³ë³ÏÇ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõ- ÃÛáõÝÁ ó³Íñ ¿, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ í³ßïÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ï³ñ»É Ù³ñï³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ« ѻ勉μ³ñ ݳ»õ ·áõÙ³ñï³ÏÁ: ¸áõù áñå»ë »ñÇï³ë³ñ¹ ëå³Ý»ñ å»ïù ¿ ó³Ý ²Ðî² ·Íáí Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³É« ·Ý¹³å»ï ². ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ« ½áñ³Ùdzíáñ- Ù³Ý μ³Å³ÝÙáõÝùÇ å»ï« ÷á˷ݹ³å»ï سñ³ï º÷ñ»ÙÛ³ÝÁ« Çñ³í³μ³Ý« ³í³· ëå³ î³×³ï ¶ÝáõÝÇÝ: гí³ùÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Ýáñ³Ýß³Ý³Ï ëå³Ý»ñÇ Ñ»ï Ïï³ñí»Ý ³Ýѳï³Ï³Ý ½ñáõÛóÝ»ñ, ÏÝ»ñϳ۳óí»Ý ¨ ÏùÝݳñÏí»Ý ÇÝãå»ë ëáódzɳϳÝ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³ëݳ- ·Çï³Ï³Ý ï³ñμ»ñ ѳñó»ñª ͳé³ÛáõÃÛ³Ý å»ï»ñÇ« Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ« í³ñã³Ï³½ÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù³ë- ݳÏóáõÃÛ³Ùμ: ê. ´²´²æ²ÜÚ²Ü 1-ÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý ÃÕóÏó³Ï³Ý Ï»ï 8 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î вβè²Îàð¸À æ²Êæ²Êì²Ì ¾ ¶Ü¸²ÚÆÜ Ø ²ðî²ì²ð²Î²Ü ¼ àð²ì²ðÄàôÂÚàôÜ 5 ¼áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ ³í³ñïí³Í ¿: ä³- ï³ëË³Ý ppppH0pppppH0p0pBp0ppppppppH0ppppBppppppH30pH0NpppN0ⰬpppH0ppp°pp0pppH0p0pp0ppK0pppBpH0ppppN00pH0ppppppKBppppp0ppH0pppppH0pppBH0pppppppppH0ppp0ppppBppH0ppp°pp0ppppBpH0p0pppppK0K0ppKBppppH0pps 0ppppppB0pppH0ppp0ppH0pBppppppppK0pppppppH0pBpp0ppppH0ppppH0ppppppppBpN00ppppH30ppH0ppppppBH0ppp0ppppH0pKBpp0ppppppp0ppH00pppBppppp0pppppppH0pH0ppBpppH0ppH30ppppK0pppBpppppH0ppppp0ppBpppH0pppppH00pNppp0ppp0pppppppppppBpp0pH0ppH0ppBH0pppppp0pp0ppppBpppp0pppppK0pppppKBH0ppppppN00ppppH0pppBp0pp0p0H0ppppN00pBppH0ppppppH0H0pppH00pBpH0pppppH0ppppppppKpp0pH0pH0pp0pppH0pBppppH0pppH00pppp0pppp0pBpppppppH0pp0N0pppppppH0ppppppppH0KBpppp0pH0pppH0pBppH0pppH0ppppppKBppppp0ppppH0ppppppBpppH30pppH0ppNpH00氬0ppppppp00p00pppp°0000000氬0Ⱜ0000氬pH0ppppppppH0p0pKBppp0pppH0pps0p Mp pBpppH0H0ppppH0pppppKBpH0ppH00p0pppppppBppppH0pppH0ppBppp0pppH0pppppBpppppJH0pppppH0pp30p°pp΂0pppp0pH0ppppppppH0ppBppp0ppKpppH0pH0KBpppH0Έ0p0pH0ppH0H0ppp0pp0pBpppH0p0ppH00pH0pppK00ppH0BpH0pH0ppH0pH0pppH0H0pppp°pH0pH0H0pppppH00H0ppBpH0pppp0ps0pN00B0pppppH0ppppppppH0ppp°NppH0ppp0p0ppBH0ppppK0pBpH0ppppH00ppBppH30pppp0ppp00pB0pppppppH0ppppp0ppKBp0ppppp30pH0ppH0pBpH0pppH0ppppppp0ppppBp0pK0ppp0ppppH0찬BppX0ppppH0ppp0pppppH0pBppppppppH0ppppp0p0ppBppp0p0pH00pppH0pKBpppN0ppH0pppp0pH0ppppp0pKBppp0pppppH0pppppppppKBpp0pppppH0ppppH0ppKBppH0pppppp0pp30p°pppppH0ppH0ppH30pppH0H0p0pH0ppppH0ppppN0ppppppH0ppp0ppBppp0p0ppH0pppppH0pppBpppp0H0pppppH0pppppH0BppppH0p0pp0ppppppp0pKBH0ppppH30ppppp°ppH0ppppppp0pppp°pp0pH30pppp0H0pH0pp0pH0ppKBpppH0pppppppppH0pppppppH00pppH0pppp0pppp0pppH0pKBH0pppppppppppp0pp0pppBH00pΈ p0p30ppH0ppK0KBp00pH0ppppH00p00pKBpp0ppH0ppppp0pBpH0ppppN0ppH0pppp0ppBK00p0ppH0pppKBpppH0pH00ppppH00pH00ppBpH0ppH0pppppp°p00H0pH0ppppN0ppH0ppp0ppH0ppH0pH00H00밬0ppH0ppppp0pp°ppp00pppppp0ppppppKBpH30ppppppp0p0pppp°0p0pppp0pp0p0p°p0밬0ppppN0p ppp0pppppH0ppppp°ppp0p0ppH0ppBpppppK0pppH00pppppBpp0ppK0pp0H0ppBH0s0H0ppp0ppppBpp0pppppppH0pppKBpp0pppp0ppppp0pBppps000మ0ꋈ000鰬0氬KpH0ppppppppH00pH0