Հայ Զինվոր - Page 6

ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ÐàÎîºØ´ºðÆ 19-À ÐðÂÆè²Ððºî²Ü²ÚÆÜ ¼àðøºðÆ úðÜ ¾ Ø º ð ¼ à ð ø º ð Æ Ð ð Â Æ è ² Ð ð º î ² Ü ² Ú Æ Ü ì ² Ð ² Ü À ÐñÃÇé³Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ½áñù»ñ... Æ ½áõñ ã¿, áñ Ñ ñ»- ï³ÝÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý § å³ï»ñ³½ÙÇ ³ ëïí³Í¦. ³ ÛÝ ³Ûëûñ Ù »ñ ½ áñùÇ Ï ñ³Ï³ÛÇÝ ËáóÙ³Ý ³Ù»Ý³·É˳- íáñ ÙÇçáóÝ á õ á õÅÝ ¿ : Ð ³ÛÏ³Ï³Ý ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ ÑñÃÇé³Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ½ áñù»ñÁÁ, Ç Ýãå»ë ¨ Ù »ñ Ù Ûáõë ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ÍÝí»É ¨ à ñÍí»É »Ý ²ñó³ËÛ³Ý ³íáñ- å³ï»ñ³½ÙÇ μáó»ñáõÙ: ê ñ³Ýáí ¿É å ³Ûٳݳ í³Í ¿ Ýñ³Ýó Ï »ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÝ á õ μ³ñÓñ Ù³ñï³- Ï³Ý á·ÇÝ: è ³½ÙÇ ¹ ³ßïáõÙ ³ ٻݳûñѳë³Ï³Ý å³Ñ»ñÇÝ Ñ ñ »ï³ÝÇÝ ³ë»É ¿ Ç ñ Ñ ³ïáõ Ë áëùÁª Ù »ñ û ·- ïÇÝ ß ñç»Éáí å ³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÓÇÝ × ³Ï³ïÝ»ñáõÙ, ³ ÛÝ- ÁÝóóùÁ, ÇÝãå»ë ³ é³ å»ë ¨ áÕç Ù ³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ßïáõÙ: ²Ûëûñ Ù»ñ ÑñÃÇé³Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ½áñù»ñÁ ѳ·»ó³Í »Ý ·»ñ- ųٳݳϳÏÇó ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ùμ, áñÁ óáõó³¹ñí»ó ë»å- ï»Ùμ»ñÛ³Ý ½áñ³Ñ³Ý¹»ëÇ Å³Ù³Ý³Ï, Ù³ñïáõÝ³Ï »Ý áõ å³ïñ³ëï ϳï³ñ»Éáõ Çñ»Ýó ³éç¨ ¹ñí³Í ó³Ýϳó³Í Ù³ñ- ï³Ï³Ý ËݹÇñ: êñ³ ÷³ÛÉáõÝ ³å³óáõÛóÁ ³åñÇÉÛ³Ý ù³éûñ- Û³ÛáõÙ Ýñ³Ýó ͳí³É³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ: ÆëÏ ï³ñÇ- Ý»ñ ³é³çª ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï, ѳÛáó Ýá- ñ³ëï»ÕÍ μ³Ý³ÏÇ Ññ»ï³Ýáõ ½áñ³ï»ë³ÏÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÁÝ- óóùáõÙ Ù»ñ Ññ»ï³Ý³íáñÝ»ñÁ μ³½áõÙ ¹Åí³ñÇÝ Å³Ù³Ý³Ï- Ý»ñ »Ý ³åñ»Éª Ù»Í ½áѳμ»ñáõÃÛáõÝÝ» w o$ o$+G W ? w t  w̃ W7 ' o ̃ t+? o 4G G w ot  ?(ȃ ? w ă gt' 'G o w+G wT w '' C o t ă g w $Դ+ ? t ?G G w ot  ot+ g w <  w ' găC o o w+/G ot: w ?dG o w g w : Oă t+ : W 4G w t  wo tw / + t o wG w 4 wOw o: ̴+ ? t İăO  w G wԃ  oԴ+otw T o t w w ? C w ot(+ t : wgw  ? g ?? +gO tG ot  G wԃ Դ+o t? g g̰C o w 7d W ? l+ 4ܷ /G ot: w ?| g G w ̴+ot wo tw wg̃G +C w 'w W4  ?d G ̴+ ? ot w ? /w ă ̃G w+ owG g ' $g w ? t' Դ+ot w 4 w +s W4G wԃ o t ' găC l+ o wt wO g: : Wd ă : wgw + wOw ? gG  g g: wwd ă w?g + w W ?oww ăG d' oto 'w +w T  w  : o $G wdw + dG g d(  g: ̃gw G? g: Էtw? 4+ g w ? G 7d g _ ? d _ ?' Ĵ+ 4 w gt ?ԃWWoww G O ?d + 7 $Od İ w '# w/ W $ /+? $C o wG ? w ? t? c w' l+C@ { s k p+s +  k p+ {s +wow|G 7w dG $ Āдԃ?dC o ̴+ o wtԃc o $ o w W 4g ?w ? +g ? tG w otG ? G O ?g tw / + g t7 ă? g tC wԃ <? ?wĴ+GG ? ? t '?w ă _ tc+ w' owow_ ? tg G? g: +G Դ؃?'g +w w gtG w w 7 4/ ww + g w  # wg wG g ăgW 4g Ĵ+dG wԃw 4G? o ? t ? g tg <+ w̷̰ g: G g w Ĵ+ 4C@ wo t+w / ă  o w+ w 4 '/ + : w $' o +w ws ķ Ĵ+o w?Wg̤G? g: (C@ w 4 d+G ? ̃ G ot+  G wԃ+c ă: w ?G w ̴+ot g tԃ ̴+: wgw t w̃ + 4/w w  ̴+ w̃?  tw ot+ ? w 'o tg Ĵ+ ? t 7Woww + g w =  '+ăG wԃ' ot w ow w ?d t+ 'u w d /o t  g: w 4+G w w / wd tăwg t? g ? + 4 / w ot w t t $w g +?w ow  ww g ? ?? ?+ Gg 7 cw o : w 4G o ̴+ow ă d ? ̃ w? t w/ ' t+ G w̃g ? t 7Woww w d+G t