Հայ Զինվոր - Page 4

ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ä²ÞîàÜ²Î²Ü Üàð²¶àôÚÜ îºÊÜàÈà¶Æ²Üºð ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 13-ÇÝ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõ- ÃÛ³Ý é³½Ù³³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ÏáÉ»- ·Ç³ÛÇ ÷áËݳ˳·³Ñ úÉ»· ´áãϳñÛáíÇ Ñ»ï, áñÁ ų- Ù³Ý»É ¿ г۳ëï³Ýª Ù³ëݳÏó»Éáõ ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý »õ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ §ArmHiTec- 2016¦ ³é³çÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ: ÎáÕÙ»ñÁ μ³ñÓñ »Ý ·Ý³Ñ³ï»É é³½Ù³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ ٳϳñ¹³ÏÝ áõ ѳëï³- ï»É ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ѻﳷ³ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑñ³- Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: гïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓí»É г۳ë- ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ è¸ ³ñï³¹ñáõ- ÃÛ³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í»ñ³- Ýáñá·Ù³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý áõ ³ñ¹Ç³Ï³- ݳóÙ³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ- Ý»ñÇ ó³ÝóÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ѳٳï»Õ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ` ³íïáÙáμÇɳÛÇÝ »õ ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ, Ðúä »õ è¾ä ÙÇçáóÝ»ñÇ áõ ³ídzódzÛÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: гݹÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ ÐÐ å³ßïå³Ý ppH0pBpH00H0갬ppH0pppppppH0°ppH0pppH0pppp0pppBpppH0ppppppH0ppppppppppH0pp0pBppK0pp0H30ppppH0ppNJJBppppppH0H0pppH0ppppBpp0\RUXL M0pH0ppH0pKBppp0ppppppH0pps0p LpH0BH0000pppppH0ppH00H0갬pBp0pppppppH00ppp00pppH00p𩂰pH0ppppp0pppH0ppp0pBH00pp0ppp0p΂0ppppH0pppppH0pppppH0H0pBpH0pppppp0pppppH0pH0pKBpppH0pppH0pppp0ppppppppppppBpppH0pppp0H0ppH0ppKBppppppp0pppH0ppppppN00pppppH0pppH0ppppH0ppppBpppppppH0H0pppppp0ppppppppppB\RUXL M0ppH0ppppp0pKBpppp0pH00pppppppH0ppppBpppH0pppppppppX0pppppH0ppBpppp0pppppH0pH0pppppH0ppppKBppNJJB0ps0p LpH000pppppH0pBpH00H0갬ppH0ppppppH00pppH000pKBppH0pppppppH0ppH0pBpppH0ppH0ppppH00ppp0pΈ00ppKBppH0ppH00pH00 pppH000pp0H0pBppH0ppH0pH00ppppN0ppppH0pppppH0pppppH0H0pppBppppH0pppppppH0pp°pppppH0pH0ppppppNppppH00pppH0pH00ppppppH0ppH0ppBpH0pppppH0pH0ppppppppppppp0BpppH0pp0pppH0pppppH0pBH00pppppH0ppppH000pppH0pppBpppH0H0pppH0pppppp°\RUXL M0ppH0ppppp0pBpppN00pppppH0ppH00H0갬ppBH0ppH0ppppH00ppH0pppH00pppBpppH0pp0pH0ppppp0pBp0pp0ppH0pppppp0pK0ppppH0p0pBpppppH0ppppppH0pppppK0pH0pBpH0pppH0pppp0ppH0pppppH0pppNppppH0ppppH0H0pH0ppppBpppppppH0ppppppH0pH30ppH0ppBpppppppppppppH0H0pppppppppH0ppBppp0ppH0ppp0pp0pN0ppppH0ppH000pppppH0pBpp0pH0pH00p0ppppH0H00ppppH0pppppppH0ppBppppH0ppH00pppH00pppppH0pppBH0ppppH0ppppppppppH0KBppppH0pppp0pppppppN00pppppH0ppH00H0갬pBpH0H000ppppH0pppppppBppH0ppppH0ppH0ppppH00pppBpppH0H00p00pppppH0B0ppp00pppH0pH0ppppBH0pppppppH0pppH0pp0pBppp0pppH0p0pH0pppBpN\RUXL M00鰬00000000బれ°000pppH0pppppH00pp00ppppppH0BppH0ppppppppH0pp0pH00pppH0pBppH0ppppppppppp0pppppH00pppBpp00pp0pppppppp0pH0ppppKBppppp0ppH0pp0pppH0ppppKBppppppppH0ppH0H0ppppH0ppppBppppppppppp0pppppp0ppp°pppppp0pppH0ppp0ppBppppH00ppppH0pppKBpppH0ppppp0pp0p0pH0pKBpppppp0pH0pppppp0ppppH0pBpppp0pppppppNpppppppp00pppH0p0pppppppBppppH0pp0pp0pppppH0ppppBpp030pH0pppH0ppp0ppppp p0pp°ppppH0pppp0ppppppH0p0pBppp0ppppp0ppppH0ppp0ppKBp0ps0ppH0pppp0pppH0KBpH0ppH00pppppp0pp0ppp0pppKBpH00ppppH0pppp0pppH0pppppp°00pppppH0ppH00H0갬ppBp0pppppH0pppH0pppH00KBpppH0p0pp0p0pppppppppp°pppppppp0pppH0pppH0ppBppppppppp00pppH0p0pppppppBpN00ppH0ppp0pppH0pppKBH0pppH0ppppp00ppKBppppppNpKpppppH0pppppppppp000pBppp0pppppppppp0pppppppBppp00pppppppH0pppp0p°ppppp0ppppppppp0pppppH00pN\RUXL MpH0pppp0pppH0ppBppH0ppppp0H0pppppp0pppppKBppppp0pppppH0ppH0pH0BppppH0ppppppppp0pH00ppH0pKBpN00ppppp0pps0p LpH0ppp°̌KppH0pp0ppppppH000pppH0pppp0pKBpH0ppppppH0ppH0ppppppppppppppH0ppppH0pppppppp0ppH0pBpppH0H0000 0000H0000簪00000H00000KBpH0pppppppp0pppH0pKBpp0pppH00pp0pBpH0pp0pppppppp0BpH0pppp0ppppKBppppp0ppppppN0ps0p MKpH0pppKBp00ppppppH0BppH0pppppppN0ppH0pH0Y\][^0Bp000pH0갮pH0갬pBpp0pppH0pppH0ppppBp°pp°p0pppppppppp0pKBppppppNppppp°p°pH0ppppppH0H0pppB0000000氬0Ⱜ0000氬000మ0ppH0K0ppH0ppppH0pppB0p0ppppppppppH0ppp0pKBpH0pppp0pH0ppBpp0pH0ppppppppp0pp0pBppppppppppppp0ppp0ppKBpp0pppppH0ppNpH000氬0ppppppp00p00000氬0Ⴐ0pH000pppppp0p0pppppppBppp0pppH0H0pppppppB0pppH0H0ppppH0H0°pppppN