Հայ Զինվոր - Page 2

ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 вäÎ ÊàðÐð¸Æ ÜÆêî ¶áõÙ³ñí»ó вäΠгí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ë»Õ٠ϳ½Ùáí ÝÇëïÁ ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 14-ÇÝ ÐРݳ˳·³ÑÇ Ýëï³í³Ûñáõ٠ϳ۳ó³í гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (вäÎ) гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ë»Õ٠ϳ½Ùáí ÝÇëïÁ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ìɳ¹ÇÙÇñ äáõïÇÝÇ, ´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²É»ù- ë³Ý¹ñ Èáõϳ߻ÝÏáÛÇ, ÔñÕÁ½ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²ÉÙ³½μ»Ï ²Ã³Ù쳨Ç, î³çÇÏëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ¾ÙáÙ³ÉÇ è³ÑÙáÝÇ, Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ï ´³ÏÇç³Ý ê³·ÇÝï³¨Ç ¨ вäÎ ·É˳íáñ ù³ñïáõÕ³ñ ÜÇÏáÉ³Û ´áñ¹ÛáõųÛÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùμ: ÜÇëïÁ í³ñáõÙ ¿ñ гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹áõÙ 2015-2016ÃÃ. Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáõ٠ݳ˳·³ÑáõÃÛáõÝÝ ëï³ÝÓÝ³Í Ð³Û³ë- ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: àÕçáõÝ»Éáí Ýëï³ßñç³ÝÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ Ýß»Éáí, áñ ³Ûëûñ ÷³ëï³óÇá- ñ»Ý ³Ù÷á÷íáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÛáõÝÁ вäÎ-áõÙ, ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÝ Áݹ·Í»ó, áñ г۳ëï³ÝÁ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë »ñ¨³ÝÛ³Ý ·³·³Ã- ݳÅáÕáíÇ Ñ³çáÕ ³ÝóϳóÙ³ÝÁ: §Ø»Ýù ÷áñÓ»É »Ýù ³Ý»É ³Ù»Ý ÇÝã, áñ Ù»ñ ѳٳï»Õ ³ß˳ï³ÝùÁ ÉÇÝÇ μá- í³Ý¹³Ï³ÉÇó ¨ ³ñ¹Ûáõݳí»ï, ÉÇÝÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÷áË- ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ ¨, ÁݹѳÝáõñ ³éÙ³Ùμ, Ýå³ëïÇ Ð²äÎ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ²Ûëûñ ³ÏÝϳÉíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ í³Õ Ù»ñ Áݹáõ- Ý³Í å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ϳå- í³Í ѳñó»ñÇ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ ɳÛÝ ßñç³Ý³ÏÇ ùÝݳñÏáõÙ: ²ÏÝϳÉíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ÷³ëï³ÃÕ- ûñÇ ùÝݳñÏáõÙ, áñáÝó ÁݹáõÝáõÙÁ Ïë³ÑÙ³ÝÇ Ùáï³Ï³ ³å³·³ÛáõÙ Ù»ñ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕ»- ÝÇßÝ»ñÁ: ìëï³Ñ »Ù, áñ ϳéáõóáÕ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñí³- ÍáõÃÛáõÝÝ áõ ÷á˳¹³ñÓ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ³í³Ý- ¹áõÛÃÝ»ñÁ ÏáõÕ»Ïó»Ý Ù»½ ݳ¨ ³Ûë Ýëï³ßñç³- ÝÇ ÁÝóóùáõÙ, ÃáõÛÉ Ïï³Ý ûå»ñ³ïÇí Ï»ñåáí ѳٳӳÛÝ»óÝ»É ¨ ÁݹáõÝ»É Ýáñ ϳñ¨áñ áñáß- áõÙÝ»ñ¦,- вäΠгí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í áÕ- çáõÛÝÇ ËáëùáõÙ ³ë³ó ÐРݳ˳·³ÑÁ: ²Ýóϳóí»ó вäΠгí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ýëï³ßñç³ÝÁ ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 14-ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Û- ٳݳ·ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (вäÎ) гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ýë- ï³ßñç³ÝÁ, áñÁ í³ñáõÙ ¿ñ γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ð³í³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹áõÙ 2015-2016ÃÃ. Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáõ٠ݳ˳·³ÑáõÃÛáõÝÝ ëï³ÝÓÝ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: Üëï³ßñç³ÝáõÙ ùÝݳñÏí»óÇÝ Ð²äΠݳËáñ¹ ï³ñí³ ·³·³ÃݳÅáÕáíÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝóóùÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõ٠ݳ˳- ·³Ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³ç³¹ñ³Í ³é³çݳѻñÃáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÜÇëïÇ ûñ³Ï³ñ·áõÙ Áݹ·ñÏí³Í »ñÏáõ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³Ý¹ñ³- ¹³ñÓ ³ñí»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íÇ׳ÏÇÝ ¨ ѳí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³- ÑáíÙ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý ѳñó»ñÇÝ, ¹Çï³ñÏí»óÇÝ ÙÇÝ㨠2025Ã. ųٳݳϳѳïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ вäΠѳí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ вäΠ׷ݳų- Ù³ÛÇÝ ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»- ñÁ, вäÎ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ñ³μ»Ï- ãáõÃÛ³ÝÁ ѳϳ½¹»óáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï w o t/G ?  w ?w d Ĵ+ t; g ? o t g ? t: W G ̃ g w w+ ? t?  g ww w ? ܃ _ ?w t+C 8 w d oww O wg tG g ?  g w ̴+: T W +sw dC 8 w d oww W ? w g g: ̴+? ̃G w ̃; g ? o t '/ ă W  : o $G + ̃ww ?g W / 'w <  +C@w / D  o w' g ăw wd w ? t+ ?oww w ? o w t W ? ̃ Wd? gw+ g w <ww ? 4G + d? 7g w w? $ w: ? wt ow  w? W4t+w ?d otG wWW ? t wd tg ă 7 t + d tg ă ?w w w o tG  ̰ ?d d t+ 7 w otg ? ?w d g otG ? 찃/ $ ww ot+g G w ԃ w 'w g tw̃G : /d g:WG ̴+g / G otG woww , w? w d G : ?o t :wԴ+o t ww / :w?gG g ă? T'w $  d+ wo tw wt gd ; g ? owdC o ww ̴+/ Gows ww g w? 4 g w ? G 7dO w <+ $ t ?gw ăC 8dG ̃/ 7 ?o tG g 'g tT+Wo g: / wtWW 4 W $; g ? o tw g 7 g w + 'w ' otw ?w ̃ /w w ̰w Gg w 4 tC  ? t+ w w o tg t og w Է go ?w 'ԃ wG  ̴+ C 8C  ? t w w o t/G ' g ăw wd+ $ w / D  o w(+C@ { s k p+C@t / D  o wD o ow+C 8@  ? t ̃w w o t,G +w  : o $+w w ̃ owt+ o ܃ w W ̃ oww t+ w $ td| < ă܃ W ă +gw WW 48 g + ? o t+w ' ̃g w g wD  ̴+? t w w o t t ̃ / w ̴+otg gww d / + w gw ?  +' 7g w+s w ܃'/ ă oww +?w 7 dC 8C  ? t w w Դ+o + t g o tw wg + Wd ?g tWWo g: ̃ ' t++Gw ܃ 4 / wt ̃ + 4 w d ww $ wC 8+d+C o w ̃ w G oww g +C 8 wo t g + ow d+ d 8 g ? o t ܃7w Դ+o t+ w G oww +dw +w d G g 7 ?Դ( ̃g t+o t:'ăGgw ? tWWoww G + ̃ g tW ww w d+oww ??tG  tg+ + otG wo tG D  Դ+o t ̃w w o t w ? ' +o t+Gg t ̃D : oww ă< '԰+g otD : oww d+ w '̃< d ̃< g̃, ̴+ 'ԃ g wot g w < ̃ T/t+ w '7g tw d W ? t+ + w ? td w t w ̴+G ot 'ԃ w̃  ? ̴+gow8 7d g g oo t+dD g ? ܴ+w wg? o ̃C 8+g ttă ?d t+ w? ? 4 ̰w w ̃ ' T+O : 4gw ԃt / GԴ+o tw d@ o w@ w +o tw ? o 4 w G Դ+ oww ?o w?gGw ă Ĵ+O :'ăd ? ?w d' Ĵ+? o ? t w w+d 䰃 ow ̴+ / wwG+C w g t ̃ oww w w $ +g otDgw ? t ̃ +D +g ăg gw t 'TG l+ ot 4 t w G ? t+w ăt ? o +_ ?uG ̃w +'G ? 찃wă w 'w tԃg Ĵ+ G w oww W ? Ĵ+w +d < ̃w d D  t8 g ̴+? o t , W Wo t< ̴+owo t G wg wt T+T ̃t+ d oww w w owt+ww/ wowt GT<  ̴+ ot ܃7+C 8 w ?w d 7w? w t+ ?ot tG ow $w < d+ ww od w? : d#P+Ggw /w  : o $O : 4+ og w 7oww w WW 4+?' Ĵ+G ? g o t ܃d _ <+ 7o t _< w/ 'g w Դ+o t< ow g w / W T 7w ̴+s +  k p+ {s + ̃ gWg tG g ă og ww + W7g ws wd G + $ #PGgw /w :  +'7g t+ ̃wG +/ W T+ow+ ?ot G ow $D ? g Դ+o t< g wtWW 4 C8cw+?/g:D g w / + Gw w t+wGgw 4 td ot w+< ww +wg ? :ww c 8+o + t@ 'w?o t  ? ?+g w  ? g w? dԴ+? g t w 't oot+w  7 ot ̃g:W ? wo w+ G  o w W w +wwg t wt : T+ ow +ww ? $ t| ̃o$? ăD +c w ̃g $ w8 g ? o t ܃Ĵ+7w o t?  ' 7g tw ̃ +g ? t: W ̃g w g t ܃Ĵ+7 w ? tDw oww  ̴+g tWWo g: T / ww + oww d w w $@ 8_ ܴ+w g ot ̃O + wg t? ww+ W7g t : o $ ̃ d t+? ww ? tg gww <Wg̃G ̴+g  / t+tgw w wg t+ '7 ? t ? g ̴+ W ? ? t+? ? t+ /w? ? tw t +g w ? gd W ? + ? t d+o t܃/ w ?g t ̃ Gg t ܃Ĵ+7 ow + $ t w ? t? + +G g T g tD g ? + g tG o ? w t +C 8| w ?w d wo + t + g ? t /w? o w g t+ : o $gw ȃo  W +? '̃ Ow $+w ?t ̃ ': w <+ g ? t g /w? ? tD g ̴+ 7 ?oww w $ ̃o ̃ ̴+G ww tG g + 4 / w+O  İwwow | ? ă + W ă t $t g+ ot ̃G : + ?o wD ? Դ+o t'G < 4 C 8O ̴+d G : ? ? t\ w 4< g ̴+? ooww +d w ? t+̃ w?+O g tg t< ww ?  ̴+: o $g ? ă W + w<+? wd dw 7 $w C 8d +w ? t| : ܃7w ow< ww ̴+? T ow  : o $ăgw +w :< 7 w7 ̴+oWw w ? ot ww +: /g t : oo $w w 4 + WG g  / tWW 4 t+w 4d gww ̃ ow o t+: O g w t+w? wd dw W +? w $ă Wd? gG w g t ̴+g w <d w ? ̃D w $ w@ 8+ă W D d w+ '/ +?ww ? w ̃ w w? + : d+s / Gow8 g ? + oԴ+wd w $ g ă: ' : ? gw t+ w? W7 tg Wd dG Woww + ' w ă ؃ă ? w?ot Ѓ ' ̴+tw G w  wo t +w Ww dw w 4d+d+w ? w g t ܃7d ̃o d+w Ȁ܃ ? wt< o w 'C  ̴+? t ̃w w o t og w + + g tȀԃ @ 8Է + go ?w ttĴ+ 4g gw d + '+G ? 찃  w : +G g ?Wg w w ?ot+{wG ? 'ot o tG g